Galau?

huuhuuhuuuu...

Semangaaaaatttt..!

Love your job and be proud.

Iyes!

Bekerja sambil belajar.

Masih galau lagi?

No! No! No! Be happy laahhh...!

Ayo ngeblog!

Masa kalah sama Babu Ngeblog?

Kesrimpet Prahara

Ngalamun sak dawane awan nganti surup tumekane wengi, ing ngarepe kothak ajaib kang gebyar-gebyar suminar mblerengke mata. Ujug-ujug wae aku ngrasa lan rumangsa ana kang seje karo awakku dewe, luwih pas-e atiku, ya atiku iki sing seje saikine.

Ing ngarepe kothak ajaib iki aku kerep gregesen. Greges sing dudu amarga lara nanging uga kepetung lara kang edi peni, kabeh mau mbingungi. Apa ya iki sing jenenge lara branta? Apa tenan aku lagi kedanan wanita?

Yen iki lara branta, lara amerga aku nembe ngesir tumekane tresna marang sawijining wanita, sumpah aku ora ngerti sangkan paraning tresnaku! Ujug-ujug wae dheweke wes ana ing pangkon atiku. Mbuh amarga anggonku kesuwen nyawang praupane utawa amarga anggonku ngungun marang kawasisane. Kasunyatane, leloro gawe kuwi ndadekake aku kesrimpet ing kahanan sarwa liwung.

post signature


Rara celukane, Prahara Rianawati jeneng jangkepe. Ora patiya ayu, uga ora patiya ala. Rambute ora lurus kaya wanita-wanita ing iklan shampo ngana kae, nanging kriting kanthik nganggo poni uyek. Poni sing semrawut ora ditata rapi. Dhuwure ora kaya potomodel kae, nanging mung 157 cm wae. Irunge ora mblukang semendhe, nanging cilik nyupris sak benik gedhene. Lambene? Oh...lambene ndoweh nanging seksi, apa kae jenenge?? Wong alok jare lambe ngana kuwi kaya bar di cokot tawon, wong landha menehi tenger "bee stung" gedhe ning seksi. Pokok e ing antarane sewu wanita ayu, Rara ora bakal ndadekake kawigaten sak nalika. Gusti Allah seksine, amarga aku uga ing antarane wong-wong kang duweni pemikiran sing padha.

Nanging Rara kuwi elok, Rara kuwi wasis ing babagan liyane. Tulisane sumebar ing saindenging nuswantara lumantar koran-koran utawa majalah. Kapan kae koran Jawa Pos nate ngalembana marang kawasisane. Ketambahan maneh dheweke kuwi tansah sumringah, lembah manah, gampang kekancan.

Yen wes kaya ngono kuwi, njur lanang ngendi kang bisa nyelaki dheweke? Sanadyana ora menang ing rupa nanging Rara menang ing akal lan kepinteran. Lan kuwi luwih dene cukup kanggo bisa ngrontokke atiku.

Sing dadi pitakonan saiki apa ya sumbut menawa aku di jajarake karo Rara? Wanita ngedap-edapi bebasan Srikandhi kuwi? Dene aku iki mung tukang njaga warnet wae, dudu Arjuna. Senadyana warnet kuwi aku dewe sing nduweni lan uga kagolong sing paling gedhe ing kuthoku nanging pangrasaku yen tho di tandingake marang pamor lan kawasisane Rara kok bedane kaya langit lan bumi.

Maneh, lampu ing jeron kothak ajaibku murup byar pet. Lan saknalika aku kaya dene duweni kasektene Raden Gatotkaca isa mabur tanpa suwiwi tumuju ing sacedhake wanita kang kasil gawe gonjang-ganjinge atiku. Saknalika aku krasa nggreges kang ora amarga lara utawa lara kang audubillah endahe.

"Durung tutup warnete tho mas?" pitakone karo nawani webcamme.

Degg!! Tak sawang wanita sing ora patiya ayu iki, dewek e mesem sambi ngucek-ucek mripate. Pandom dawa ing jam beker cilik ing nduwur mejaku nuding angka papat, dene pandom cilik-e ing angka sewelas kliwat sethithik. Pancen wes 15 menit kepungkur aku nutup warnet, nanging aku isih ana ing sakjerone warnet, nunggu. Nunggu Rara? Mboh!

"Mas Mussssssss...,"

"Wes tutup warnete dik, ning aku isih males mulih," sumaurku.

"Lha masalahe ora ana sing diulihi kuwi!" panggodane kanti esem kang tansah ngglibet ing atiku.

"Iya...rung ketemu jodhone. Eh, ketemu siji wae kaya-e kok mokal nek dheweke seneng karo aku. Bedane adoh dik,"

"Ora ana sing mokal ing donya iki mas,"

Ora ana sing mokal ing donya iki?” pitakonku marang awakku dhewe. Apa ora mokal yen Rara seneng karo aku? Apa ora mokal menawa Rara kuwi Jodoku? Apa ora mokal yen tho ana tresna ing Yahoo Messenger? Donya maya kang kebak wewayangan semu. Malah-malah kalamangsa bala kurawa memba dadi pandhawa. Kayadene Burisrawa memba Arjuna , Duryudana memba Yudhistira utawa Sengkuni memba Sembadra?

“BUZZ!!” Rara ngagetke aku, ngocar-acir lelamunanku.

PLAK!! Kaya ana sandal di uncalke pipiku. Saknalika aku jumbul, kaget, jenggirat 7 senti dhuwure.

“Kok meneng wae, nyawang apa mas?” pitakone Rara.

“Deleg-deleg nyawang lambemu,” sumaurku sembrana.

“Lha wong lambe ndoweh wae kok di sawang. Aku off sik ya mas, wes ngantuk. Iki mau mung saperlu niliki sampeyan thok. Mbok menawa wae durung bali," kandhane karo mesem sajak isin uga mangu-mangu.

Atiku surak-surak bungah. Sanadyana omonge dheweke kuwi mau mung goroh paribasane, nanging wes kasil gawe bungahing atiku. Meh wae aku nulis kaya mengkene: "Aku ya mung nunggu sliramu kok dik," nanging drijiku abot banget arep nutul keyboard saperlu nulisake ukara-ukara mau. Pungkasane mung tulisan: OK sing kawetu. Semprul tenan aku iki! Lanang apa aku iki?!!

“Mas…”

“Lho jare arep off?” pitakonku gumun.

“2 minggu iki aku ora Online ya. Aja di goleki,”

“Lha arep menyang ngendi?”

“Arep sowan simbah, ning Malang,”

“Lha wong mung ning Malang wae kok pamite kaya arep mangkat kaji,” godaku.

“Mengko gek di goleki? Lha aku iki khan ngangeni tho mas, hehehe…”

Pancen bener. Ora salah babar pisan. Sedina ora ketemu wae rasane ora karuan, apa maneh 2 minggu. Mesthi wae kangenne tikel 14!!

“Mampir Semarang ya?” pitakonku maneh.

“Lha mbok sampeyan kuwi dolan Yogja kene,” sumaure semengit.

“Ya mengko nek kangen tak tilpun dirimu,” kandhaku tak wanek-wanekke.

“Tenan yo mas. Aku off dhisik iki, suwun ya!”

Waduh biyuuuuuuuuungg!! Rong minggu!! Pat belas dina!! Pat likur jam ping pat belas!! Suwe temennn!! Ngitung dina rasane kaya ngitung wedi sak gegem akehe, suwe tur njlingut. Sanajana warnet tansah kebak uwang nanging atiku kok ora sreg banget. Ewadene siji sms wae aku ora wani ngirim marang Rara, apamaneh tilpun.

'''''''''''

Pungkasane, dina iki Rara bali saka Malang, berarti sesuk wes isa ketemu maneh karo dheweke ing donya maya. Meh wae aku ngirim sms kanggo Rara saperlu nakonake pawartane nanging ujug-ujug wae HP ku muni lan byar pet lampune pratanda ana uwong kang nilpun aku. Ana jeneng kang tak apal ing alam sadar lan impenku. Rara! Rara nilpun aku? Lha kok njanur gunung kadingaren banget.

“Mas Mus,” suara serak-e wong wadon saka jeron HP ku sak nalika sak durunge aku menehi salam. Apa iki suarane Rara?

“Dik Rara piye khabare?” pitakonku karo ati trataban lan tangan ogel.

“Kula sanes Rara, kula mbak yune,” sumaure wong wadon kuwi sing sabanjure sesenggukan.

Ana suara lanang kang sabanjure ngganteni suarane wong wadon mau. “Kene Sul, aku wae sing ngomong,” kandhane suara lanang kuwi. Ana apa iki? Apa kang kedadeyan? Ngendi Rara?

“Mas Mus, kula Anang kangmase Rara. Sing estri wau Suli adhik kula, nggih mabkyune Rara,” kandhane. Lamat-lamat keprungu suara wong tetangisan. Aku samsaya bingung. Ana apa iki?

“Kula Mustamir rencange Rara. Wonten kawigatosan menama mas? Lha Rara wonten pundi? Sampun wangsul Yogja tho?” pitakonku.

“Anu mas, sepuntene. Wonten kabar mboten sae. Rara kacilakan,. Sak lampahipun dumateng griya sakit piyambakipun tansah nyebut asmanipun mas Mus.

Kaya-kaya bledeg makantar-kantar bola-bali jumeder pas ing sak nduwure sirahku. Kaya-kaya udan deres saknalika ing jeron dadaku. Aku ora kuwawa, ora kuwawa wangsulan utawa mikir maneh.

“Sanjange Rara kepingin kepanggih kalian Mas Mus. Nanging…

“Sakniki Rara..?” pitakonku medhot tembunge mas Anang.

“Badhe pun sareaken mbenjang sonten mas, mboten ketulungan. Kula suwun menawi mas Mus gadhah wekdal sapurih ngrawuhi. Utawi saget ugi ing sanes wekdal.”

"Innalillahi... Rara? Sampun? Mas, saestu menika? Menika kabar leres?

"Inggih mas. Sepuntene, mas Mus saged rawuh?"

"Saged mas, kula saged dugi,”

“Matursuwun mas, sepuntene sing kathah sampun ngrepoti,” pamite mas Anang.

Aku nutul gambar gagang telpun werna abang saperlu medhot omongan. Sumpah, Aku ora kuwawa. Lan tak jarke HPku ucul saka tanganku tumiba ing jogan. Ndingkluk, ndeprok, tak selehke sirahku ing tanganku kang tumempel ing dengul kekarone.

Apa ya kudu kelangan disik kanggo isa ngerteni gedhene tresnaku? Uga kanggo bisa nglunturke gedhene wediku marang wewayangan lan pemikiran ala-ku? Aku lagi ngerti yen tho getun kuwi mesti tibane ana mburi.

Yen tho wong lanang di wenehi siji wektu kanggo ngumbar luh, ya iki wektune, pikirku. Tak jarke luh tumetes, deres kaya udan ing sasi rolas. Ben-na wong alok yen tho lanang kuwi ora ilok menawa neteske luh, ya ben! Sedihku ora karuan.

Kacilakan…!! Prahara Rianawati utawa Rara ora ketulungan!! Sesuk di sarekake…!! Kabeh mau kaya ngimpi. Apa ya mung iki kang kasil ngundang aku supaya teka ing Yogja nemoni dheweke? Geneya ora amarga aku kepingin mratelakake tresnaku? Geneya aku kudu teka saperlu udan tangis? Sambatku marang awakku dhewe. Geneya sing teka dudu khabar utawa layang werna jambon kanthi tenger huruf R lan…mbuh sapa? Geneya aku mung nekani Rara mung saperlu pamer luh?.

Pitakonanku, ora ana kang mangsuli. Mung sepi.

Sepi...
Rara-ku wes ndisiki
Prahara sing wingi gawe esemku saiki wes ditimbali
ngendi tresna sing wingi?
ilang di gawa dedhemit ratri

Muslim Miskin Muslim Kaya

Terdengar teriakan mengaduh kesakitan, juga tangis bocah kehilangan emaknya. Suhu udara terasa belipat dua sampai tiga kali atau lebih. Peluh tak terkira lagi jatuhnya, sekujur ubuh tentulah basah keringat. Belum lagi tenggorokan yang kering kerontang sedang ludahpun tak ada untuk di telan, perut juga mengaduh protes minta di isi, sedangkan barang gratis yang di tunggu-tunggu tak juga muncul karena belum waktunya.

Dari belakang dorongan dan desakan semakin kuatnya, sedang di barisan terdepan terhadang pagar ataupun tembok. Mentok, mereka tak bisa bergerak maju lagi, jatuh dan akhirnya terinjak-injak. Oksigen yang biasanya tersedia lebih dari cukup untuk dihirup secara normal hari itu rasanya teramat kurang. Dada-dada miskin itu tak mampu lagi mengirup udara secara wajar. Sekarat, kepala-kepala pening dan napas satu dua segera susul menyusul ada. Hari itu kiamatkah?

Prihatin, demikian yang ada di hati ini. Masih terbayang tragedi zakat di pasuruan, 21 satu nyawa wanita melayang demi RP.20.000,- Kemudian Idhul Adha kali ini, hal yang sama sudah barang tentu terjadi.

post signature


Memang tak sampai ditemukan mayat pada waktu pembagian daging korban ini, hanya mayat sapi atau kerbau atau kambing yang ada, tetapi kericuhan saat pembagian daging kurban adalah fenomena yang memprihatinkan. Sedemikian miskinkah Indonesia sehingga demi 20 ribu atau seiris daging saja orang-orang tua rela berdesak-desakan mengorbankan diri dan anaknya?

Tapi, eitz!! Tunggu dulu!! Gambaran di atas itu adalah tentang muslim miskin di Indonesia. Yang kesulitan menanak nasi di setiap harinya, yang jarang menjumpai daging di meja makannya. Yang menjadi buruh atau pesuruh juga termasuk babu di dalamnya(lhah, cuma masakke bendarane thok iki).

200 ribu lebih muslim lainnya kaya!! Mereka tidak perlu lagi berdesak-desakan berebut zakat. Mereka tak perlu menunggu Idhul Adha untuk bisa makan daging. Mereka mempunyai puluhan hingga (mungkin) ratusan juta rupiah untuk di habiskan. Mungkin itulah yang berhasil menutup fakta bahwa masih banyak kere di Indonesia, hingga dengan lantangnya sang Presiden di depan rapat paripurna mengumumkan bahwa angka kemiskinan telah menurun. Bah!!

200 ribu lebih muslim kaya tersebut menunaikan ibadah haji, sebuah ibadah yang merupakan kewajiban bagi yang mampu. Bahkan tak jarang ada yang melakukannya berkali-kali. Sebagian pulang sebagai sebenar-benarnya haji sebagian lagi pulang sebagai pengerutu dan pengumpat.

Ternyata keahlian untuk menggerutu atau mengumpat tidak hanya di miliki oleh muslim miskin saja ya? Bahkan muslim kaya juga mempunyai kemampuan seperti itu. Mungkin bedanya kalau yang menggerutu muslim kaya itu akan terdengar wajar dan terkesan intelek sedangkan bagi muslim miskin gerutuan atau umpatannya ndeso dan tidak intelek.

Coba bedakan gerutuan muslim miskin dan muslim kaya berikut:
Muslim kaya dengan menunjukkan kwitansi dan tag yang dimilikinya: "Saya itu sudah bayar 70 juta lebih lho, masak makan saja cuma pakai makanan kalengan, mana AC ga nyala, air ga nyala, tempat istirahatnya jauh lagi. ONH plus itu kayak gini?"
Muslim miskin dengan nafas ngos-ngosan, keringatan: "Cuk! Matamu ga ngingeti ta? Ngarep iki pager, arep maju ngendi maneh cuk?!"

Nah! Jelas sekali khan bedanya. Gerutuan ataupun umpatan dari muslim kaya didasari data dan bukti akurat sehingga terlihat intelek, sedangkan gerutuan muslim miskin dengan menggunakan kosakata jin setan gentayangan, ndeso banget,ga intelek. Lhah!?? Sing di buat intelek juga tidak ada, karena tidak ada fasilitas untuk melek ilmu pengetahuan yang segratis zakat atau daging korban kok!


GFMD dan Runtuhnya Sebuah Prinsip

Seorang wanita Buruh Migran Indonesia-Hong Kong(BMI-HK) berada di depan sebuah money changer dengan muka bingung. Lagi dan lagi di pandanginya papan pengumuman tentang kurs rupiah terhadap dolar Hongkong pada hari itu, Rabu 19 Nov'08. Rp 1.530 adalah angka tertinggi selama bulan belakangan ini. Angka yang juga menunjukkan keterpurukan perekonomian Indonesia di mata dunia. Kembali dia menghitung, mengalikan jumlah uangnya dengan 1.530 dan dia menggeleng-gelengkan kepala sejenak, untuk kemudian berpikir lagi, merenung kemudian memasuki memasuki money changer itu, menyerahkan uang, tanda tangan kemudian keluar dengan kepala di tekuk dan jidat berlipat-lipat.

Sempat saya berbicara padanya seperti layaknya dua orang kawan karib saja padahal waktu itu kami baru saja bertemu untuk kali pertama. Dia bercerita tentang kegalauan hatinya hari itu. Di akhir ceritanya, saya meminta ijin untuk menuliskan kisahnya di blog saya. Dia menyetujui dengan syarat tidak menyertakan nama aslinya, saya menganggukkan kepala, berjanji.

post signature


Sebut saja namanya G, 34 tahun. G seperti kebanyakan BMI-HK berasal dari Malang, Jawa Timur dan sudah bekerja di Hongkong selama 7 tahun, berkeluarga dan mempunyai satu anak yang kini berusia 13 tahun.

Dari gaji di bawah standar, lesbian, nge-drug, hingga insafnya dia kemudian menjadi salah satu anggota Kotkiho(Koalisi Tenaga Kerja Indonesia-HongKong, lihat disini) diceritakannya pada saya, dan saya percaya semua itu benar adanya. Matanya menunjukkan itu. Jika Anda berada di Hongkong dan bergulat dengan sedemikian banyak BMI, bercampur dan berbicara banyak dengan mereka Anda akan tahu perbedaannya. Selain itu dia smart dan berprinsip, sebuah predikat lain yang tidak semua BMI memilikinya.

GFMD(Global Forum on Migration and Development) yang berhasil menambah ketidak nyamanan posisi para buruh migran itu menjadi salah satu pemicu keracauan hatinya, disamping kebutuhan dan tanggung jawabnya terhadap anak semata wayangnya yang tak lama lagi hendak memasuki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Tentunya sebuah kebahagian dan kebanggaan untuk bisa menyekolahkan anaknya di tengah seribu keterkurangan dan ketidakmampuannya untuk merengkuh dan mendidik anaknya secara langsung, yang tentu saja harus di bayar mahal bukan saja dengan kerinduan dan kesabaran hatinya tapi juga dengan UANG!!

Lalu GFMD dan anak semata wayangnya itu apa hubungannya? G adalah wanita matang yang berprinsip. Masuknya dia di organisasi Kotkiho menjadikannya wanita tangguh, buruh migran yang sadar sepenuhnya akan hak dan tanggung jawabnya. Termasuk hak nya untuk menolak GFMD, yang bukan hanya karena anut grubyuk Kotkiho saja. G pun mengikuti aksi untuk tidak mengirimkan uang ke Indonesia, sebagai protesnya terhadap GFMD. Tapi terakhir prinsipnya dan ketegasannya bukan hanya di uji tetapi di juga berhasil ditumbangkan oleh kebutuhan dan tanggung jawabnya terhadap biaya pendidikan anak semata wayangnya. Dengan suami hanya sebagai tukang tambal ban di desanya apalah yang bisa di harapkan lebih selain untuk makan dan ongkos-ongkos ringan anaknya?

GFMD yang ramai di bicarakan sebenarnya mempunyai tujuan liberalisasi tenaga kerja. Namun realisasi dari liberalisasi tak urung adalah adanya peningkatan penambahan tenaga kerja. Peningkatan penambahan tenaga kerja yang di maksud adalah dengan memaksimalkan migrasi

Di Indonesia, pemerintah menyetujui adanya program GFMD tersebut, bahkan SBY(presiden) telah menargetkan pengiriman tenaga kerja untuk tahun 2009 yang tentu saja jauh lebih banyak dari pada tahun ini. Migrasi dipandang sebagai indikator positif pembangunan. Pemerintah berasumsi migrasi menjadi komplemen/tambahan bagi keluarga migran, penyelamat perekonomian keluarga yang tak urung jatuhnya adalah pada perbaikan perekonomian negara. Singkatnya dengan bekerja di luar negri kebutuhan keluarga akan terpenuhi, dan kalau kebutuhan perkeluarga terpenuhi berarti kesejahteraan bagi rakyat bertambah, kesejahteraan negara bertambah pula.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah seberapa jauhkah pemerintah memberikan perlindungan bagi buruh migran tersebut? Yang tampak sekarang adalah pemerintah mengabaikan dampak negatif dari migrasi sehingga upaya perlindungan tidak diberikan. Selama ini praktek penipuan, kekerasan merupakan hal yang biasa atau wajar(atau di wajarkan??). Dan lebih parahnya lagi hal tersebut(setuju dengan GFMD) di setejui pula oleh LSM-LSM yang ada, kecuali INDIES dan I-WORK.

Buruh Migran, khususnya wanita adalah sejarah panjang dari human right violation, diskriminasi, masalah gender bahkan juga masalah kemanusiaan(tidak di manusiakan?). Dan dengan adanya GFMD seolah rakyat miskin(kebanyakan wanita) di paksa untuk bermigrasi demi misi penyelamatan perekonomian keluarga dan negara, sedangkan kesejahteraan dan perlindungannya di negara tujuannya masih sebagai tanda tanya besar.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa mereka yang bermigrasi demi gaji yang lebih besar sebagai buruh migran di negara lain kebanyakan pulang ke rumah dengan kondisi rumah tangga yang berantakan. JAdi sukseskah misi mereka?

Sehari di Lantau Island

Minggu, 23 November'08

Terletak di Ngong Ping Village, Pulau Lantau, patung Budha raksasa yang terbuat dari perunggu ini tegak menantang di atas sebuah bukit. Tian Tan Buddha demikian warga Hongkong menyebutnya, masa pembuatannya selama 10 tahun dan menelan biaya kira-kira sebesar USD 68 juta(kapan ya aq dapet uang sebanyak itu?? ngimpi ah!!).

Dari Tung Chung ada 2 alternatif untuk menuju Ngong Ping, yaitu dengan bis dan cable car. Dengan bis, jalan menuju ke Ngong Ping berliku-liku(menurutku seperti jalan memasuki Bali) dan hanya satu line saja, sehingga ketika bis berpapasan salah satu dari bis itu harus berhenti untuk memberi jalan untuk bis yang satunya lagi. Sedangkan dengan cable car kita bisa melihat pemandangan yang spektakuler. Melewati berbagai pemandangan dari ketinggian adalah sesuatu yang luar biasa, demikian bisa mengingatkan kita betapa agungnya Tuhan dengan segala keindahan yang di ciptakanNya, kita ini teramat kecil.

Pemandangan yang bisa kita nikmati meliputi pemandangan Tung Chung Bay, pemandangan Hong Kong International Airport, Lantau North Country Park, Tian Tan Budha Statue (dilihat dari posisi Nei Lak Shan), juga Ngong Ping Village.

post signatureDi sebelah selatan patung budha tersebut terdapat sebuah jalan kecil menuju ke Wisdom Path, kira-kira 15 menit berjalan kaki. Disana kayu-kayu yang berukirkan kalimat bijaksana dalam huruf Cina bisa kita lihat. Tinggi tegak berdiri di atas bukit.

Mendadak saya teringat Borobudur. Dan bukankah Borobudur lebih hebat karena didirikan di jaman dahulu yaitu sekitar 800-an masehi? Perbedaannya hanyalah kalau di Indonesia kita harus merogoh beberapa ribu untuk bisa lebih dekat dengan candi tersebut juga harus melewati beberapa penjual souvenier yang terkesan maksa sekali, sedangkan di Hongkong gratis dan penjual souvenier hanya berada di stall saja(ga pakek maksa).


Mendadak Ngartis

“….disini(Indonesia) lagi lumayan heboh sehubungan kasus(casting film True Love-HK) itu karena produser joel bahar yang mengadakan casting di hongkong dan memungut bayaran itu memutuskan "memecat" lola amaria sebagai sutradara karena dianggap "berseberangan". Dari awal mereka(joel Bahar & Lola Amaria) memang sudah bersitegang dan pemicunya memang masalah casting itu. Karena lola tidak tau menahu(tentang casting tsb) padahal ada nama lola disitu.
Lola dan dewi umaya memutuskan meneruskan film ini tanpa joel, tapi joel juga memutuskan meneruskan film ini tanpa lola. Membingungkan memang...”


Sebuah penggalan surat elektronik atau e-mail yang dikirim oleh Titien Watimena(penulis skenario HK Rhapsody) tersebut adalah salah satu fenomena yang bukan lagi baru. Lepas dari fenomena casting bersyarat 400 dolar yang sampai kini masih dalam gonjang-ganjing itu, kegiatan ke-artis-an seperti halnya kontes ratu-ratuan ataupun miss-missan di kalangan BMI-HK kini semakin marak, menjadi semacam trend setter di kalangan BMI-HK.

post signatureKontes terakhir yang menghebohkan kemarin, sampai-sampai menggeret kelompok band Nidji untuk menyemarakannya. Ramai? ya pasti! Sukses? O tentu saja! Jangan tanya berapa ratus atau bahkan ribu BMI-HK yang membanjiri lapangan Victoria Park untuk menghadiri acara miss-missan hari itu, yang tentu saja bukan hanya karena keinginan untuk menyaksikan bala dewe manggung mengikuti kontes tapi sekaligus untuk melihat kelompok band baru yang secara spontanitas menjadi daya tarik tersendiri di antara lautan wanita pekerja rumah tangga itu.

Kemudian suatu hal yang mencengangkan terjadi di cat walk dimana para kungyan yang biasanya akrab dengan kain pel dan wajan dan sendoknya itu di akrabkan dengan instrument megah lainnya. Dan bin salabin layaknya sulapan, semua berubah dalam sekejap. Kaos oblong dan celena pendek berubah menjadi busana atau pakaian yang indah gemerlap, kain pel menjadi slayer yang indah, wajan dan sendoknya menjadi microphone dan alat lainnya. Mendadak juga yang biasanya terdengar suara ocehan bobo dan dhai-dhai kemudian menjadi hangar bingar musik . Menakjubkan!

Oh ya, yang tak kalah menakjubkannya berbagai fasilitas dan kelancaran yang di janjikan oleh sponsor/perusahaan setelah mereka(para kontestan) memenangkan lomba. Tak jarang ada yang mengiming-imingi bagi para pemenang akan di ikutkan main film/sinetron.

Tergiur oleh iming-iming ngartis secara instan adalah hal yang lumrah bagi siapa saja. Bayangkan, jika Anda yang berstatus, maaf, babu dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi juga kemampuan di atas rata-rata kungyan yang lain kemudian mempunyai name tag ataupun sebutan seperti ini:
_______________________________
Nama : Srinthil
Pekerjaan Tetap : Babu
Pekerjaan Sambilan : Artis
_______________________________

Sebuah prestasi yang membanggakan bukan?
Entah bagaimana caranya mereka(para kontestan) bisa membagi waktunya antara kerja(sebagai kungyan) dengan persiapan untuk kontes tersebut, hal itu juga patut di salutkan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah hanya karena iming-iming tersebut kemudian kita berebut untung dan menggunakan aji mumpung untuk mengikuti kontes tersebut?

Seorang kawan melalui blognya di www.alining.multiply.com, Asning, yang kerap mengikuti berbagai lomba fashion show dan kerap pula menggondol pulang sederetan piala dan piagam mengatakan, bahwa tujuan dia mengikuti fashion show tersebut untuk menggali potensi diri sebagai wujud dari usaha untuk mandiri dan sukses bukan karena tergiur dengan segala iming-iming tersebut. Semoga saja kawan-kawan lain yang mengikuti segala kontes tersebut juga mempunyai tujuan yang sama seperti Asning, bukan hanya untuk memburu status dan iming-iming untuk menjadi tenar dan ngartis yang di janjikan bakal di dapat secara instan setelah memenangkan kontes tersebut.

Lalu pertanyaan lain yang tak jauh berharganya adalah apakah ajang yang di minati dan di gandrungi oleh para BMI belakangan ini murni sebagai usaha untuk menggali potensi BMI atau telah di tunggangi oleh tujuan-tujuan lain? Seperti bisnis misalnya? Mengingat begitu banyaknya sponsor yang nunut tenar, dikenal lebih banyak lagi oleh BMI dan juga kalangan lainnya.

Tidak beda jauh dari negara sendiri, kegemaran melakukan kegiatan-kegiatan yang sama sepertinya sudah menjadi suatu hal kewajaran. Dan wajar saja kalau sekarang banyak lomba fashion show bermunculan. Hampir di setiap hari yang layak di rayakan, hampir oleh semua organisasi atau instansi yang lagi hajatan. Apakah ini symbol munculnya budaya baru bangsa kita? Budaya niru?