Galau?

huuhuuhuuuu...

Semangaaaaatttt..!

Love your job and be proud.

Iyes!

Bekerja sambil belajar.

Masih galau lagi?

No! No! No! Be happy laahhh...!

Ayo ngeblog!

Masa kalah sama Babu Ngeblog?

Kesrimpet Prahara

Ngalamun sak dawane awan nganti surup tumekane wengi, ing ngarepe kothak ajaib kang gebyar-gebyar suminar mblerengke mata. Ujug-ujug wae aku ngrasa lan rumangsa ana kang seje karo awakku dewe, luwih pas-e atiku, ya atiku iki sing seje saikine.

Ing ngarepe kothak ajaib iki aku kerep gregesen. Greges sing dudu amarga lara nanging uga kepetung lara kang edi peni, kabeh mau mbingungi. Apa ya iki sing jenenge lara branta? Apa tenan aku lagi kedanan wanita?

Yen iki lara branta, lara amerga aku nembe ngesir tumekane tresna marang sawijining wanita, sumpah aku ora ngerti sangkan paraning tresnaku! Ujug-ujug wae dheweke wes ana ing pangkon atiku. Mbuh amarga anggonku kesuwen nyawang praupane utawa amarga anggonku ngungun marang kawasisane. Kasunyatane, leloro gawe kuwi ndadekake aku kesrimpet ing kahanan sarwa liwung.

post signature


Rara celukane, Prahara Rianawati jeneng jangkepe. Ora patiya ayu, uga ora patiya ala. Rambute ora lurus kaya wanita-wanita ing iklan shampo ngana kae, nanging kriting kanthik nganggo poni uyek. Poni sing semrawut ora ditata rapi. Dhuwure ora kaya potomodel kae, nanging mung 157 cm wae. Irunge ora mblukang semendhe, nanging cilik nyupris sak benik gedhene. Lambene? Oh...lambene ndoweh nanging seksi, apa kae jenenge?? Wong alok jare lambe ngana kuwi kaya bar di cokot tawon, wong landha menehi tenger "bee stung" gedhe ning seksi. Pokok e ing antarane sewu wanita ayu, Rara ora bakal ndadekake kawigaten sak nalika. Gusti Allah seksine, amarga aku uga ing antarane wong-wong kang duweni pemikiran sing padha.

Nanging Rara kuwi elok, Rara kuwi wasis ing babagan liyane. Tulisane sumebar ing saindenging nuswantara lumantar koran-koran utawa majalah. Kapan kae koran Jawa Pos nate ngalembana marang kawasisane. Ketambahan maneh dheweke kuwi tansah sumringah, lembah manah, gampang kekancan.

Yen wes kaya ngono kuwi, njur lanang ngendi kang bisa nyelaki dheweke? Sanadyana ora menang ing rupa nanging Rara menang ing akal lan kepinteran. Lan kuwi luwih dene cukup kanggo bisa ngrontokke atiku.

Sing dadi pitakonan saiki apa ya sumbut menawa aku di jajarake karo Rara? Wanita ngedap-edapi bebasan Srikandhi kuwi? Dene aku iki mung tukang njaga warnet wae, dudu Arjuna. Senadyana warnet kuwi aku dewe sing nduweni lan uga kagolong sing paling gedhe ing kuthoku nanging pangrasaku yen tho di tandingake marang pamor lan kawasisane Rara kok bedane kaya langit lan bumi.

Maneh, lampu ing jeron kothak ajaibku murup byar pet. Lan saknalika aku kaya dene duweni kasektene Raden Gatotkaca isa mabur tanpa suwiwi tumuju ing sacedhake wanita kang kasil gawe gonjang-ganjinge atiku. Saknalika aku krasa nggreges kang ora amarga lara utawa lara kang audubillah endahe.

"Durung tutup warnete tho mas?" pitakone karo nawani webcamme.

Degg!! Tak sawang wanita sing ora patiya ayu iki, dewek e mesem sambi ngucek-ucek mripate. Pandom dawa ing jam beker cilik ing nduwur mejaku nuding angka papat, dene pandom cilik-e ing angka sewelas kliwat sethithik. Pancen wes 15 menit kepungkur aku nutup warnet, nanging aku isih ana ing sakjerone warnet, nunggu. Nunggu Rara? Mboh!

"Mas Mussssssss...,"

"Wes tutup warnete dik, ning aku isih males mulih," sumaurku.

"Lha masalahe ora ana sing diulihi kuwi!" panggodane kanti esem kang tansah ngglibet ing atiku.

"Iya...rung ketemu jodhone. Eh, ketemu siji wae kaya-e kok mokal nek dheweke seneng karo aku. Bedane adoh dik,"

"Ora ana sing mokal ing donya iki mas,"

Ora ana sing mokal ing donya iki?” pitakonku marang awakku dhewe. Apa ora mokal yen Rara seneng karo aku? Apa ora mokal menawa Rara kuwi Jodoku? Apa ora mokal yen tho ana tresna ing Yahoo Messenger? Donya maya kang kebak wewayangan semu. Malah-malah kalamangsa bala kurawa memba dadi pandhawa. Kayadene Burisrawa memba Arjuna , Duryudana memba Yudhistira utawa Sengkuni memba Sembadra?

“BUZZ!!” Rara ngagetke aku, ngocar-acir lelamunanku.

PLAK!! Kaya ana sandal di uncalke pipiku. Saknalika aku jumbul, kaget, jenggirat 7 senti dhuwure.

“Kok meneng wae, nyawang apa mas?” pitakone Rara.

“Deleg-deleg nyawang lambemu,” sumaurku sembrana.

“Lha wong lambe ndoweh wae kok di sawang. Aku off sik ya mas, wes ngantuk. Iki mau mung saperlu niliki sampeyan thok. Mbok menawa wae durung bali," kandhane karo mesem sajak isin uga mangu-mangu.

Atiku surak-surak bungah. Sanadyana omonge dheweke kuwi mau mung goroh paribasane, nanging wes kasil gawe bungahing atiku. Meh wae aku nulis kaya mengkene: "Aku ya mung nunggu sliramu kok dik," nanging drijiku abot banget arep nutul keyboard saperlu nulisake ukara-ukara mau. Pungkasane mung tulisan: OK sing kawetu. Semprul tenan aku iki! Lanang apa aku iki?!!

“Mas…”

“Lho jare arep off?” pitakonku gumun.

“2 minggu iki aku ora Online ya. Aja di goleki,”

“Lha arep menyang ngendi?”

“Arep sowan simbah, ning Malang,”

“Lha wong mung ning Malang wae kok pamite kaya arep mangkat kaji,” godaku.

“Mengko gek di goleki? Lha aku iki khan ngangeni tho mas, hehehe…”

Pancen bener. Ora salah babar pisan. Sedina ora ketemu wae rasane ora karuan, apa maneh 2 minggu. Mesthi wae kangenne tikel 14!!

“Mampir Semarang ya?” pitakonku maneh.

“Lha mbok sampeyan kuwi dolan Yogja kene,” sumaure semengit.

“Ya mengko nek kangen tak tilpun dirimu,” kandhaku tak wanek-wanekke.

“Tenan yo mas. Aku off dhisik iki, suwun ya!”

Waduh biyuuuuuuuuungg!! Rong minggu!! Pat belas dina!! Pat likur jam ping pat belas!! Suwe temennn!! Ngitung dina rasane kaya ngitung wedi sak gegem akehe, suwe tur njlingut. Sanajana warnet tansah kebak uwang nanging atiku kok ora sreg banget. Ewadene siji sms wae aku ora wani ngirim marang Rara, apamaneh tilpun.

'''''''''''

Pungkasane, dina iki Rara bali saka Malang, berarti sesuk wes isa ketemu maneh karo dheweke ing donya maya. Meh wae aku ngirim sms kanggo Rara saperlu nakonake pawartane nanging ujug-ujug wae HP ku muni lan byar pet lampune pratanda ana uwong kang nilpun aku. Ana jeneng kang tak apal ing alam sadar lan impenku. Rara! Rara nilpun aku? Lha kok njanur gunung kadingaren banget.

“Mas Mus,” suara serak-e wong wadon saka jeron HP ku sak nalika sak durunge aku menehi salam. Apa iki suarane Rara?

“Dik Rara piye khabare?” pitakonku karo ati trataban lan tangan ogel.

“Kula sanes Rara, kula mbak yune,” sumaure wong wadon kuwi sing sabanjure sesenggukan.

Ana suara lanang kang sabanjure ngganteni suarane wong wadon mau. “Kene Sul, aku wae sing ngomong,” kandhane suara lanang kuwi. Ana apa iki? Apa kang kedadeyan? Ngendi Rara?

“Mas Mus, kula Anang kangmase Rara. Sing estri wau Suli adhik kula, nggih mabkyune Rara,” kandhane. Lamat-lamat keprungu suara wong tetangisan. Aku samsaya bingung. Ana apa iki?

“Kula Mustamir rencange Rara. Wonten kawigatosan menama mas? Lha Rara wonten pundi? Sampun wangsul Yogja tho?” pitakonku.

“Anu mas, sepuntene. Wonten kabar mboten sae. Rara kacilakan,. Sak lampahipun dumateng griya sakit piyambakipun tansah nyebut asmanipun mas Mus.

Kaya-kaya bledeg makantar-kantar bola-bali jumeder pas ing sak nduwure sirahku. Kaya-kaya udan deres saknalika ing jeron dadaku. Aku ora kuwawa, ora kuwawa wangsulan utawa mikir maneh.

“Sanjange Rara kepingin kepanggih kalian Mas Mus. Nanging…

“Sakniki Rara..?” pitakonku medhot tembunge mas Anang.

“Badhe pun sareaken mbenjang sonten mas, mboten ketulungan. Kula suwun menawi mas Mus gadhah wekdal sapurih ngrawuhi. Utawi saget ugi ing sanes wekdal.”

"Innalillahi... Rara? Sampun? Mas, saestu menika? Menika kabar leres?

"Inggih mas. Sepuntene, mas Mus saged rawuh?"

"Saged mas, kula saged dugi,”

“Matursuwun mas, sepuntene sing kathah sampun ngrepoti,” pamite mas Anang.

Aku nutul gambar gagang telpun werna abang saperlu medhot omongan. Sumpah, Aku ora kuwawa. Lan tak jarke HPku ucul saka tanganku tumiba ing jogan. Ndingkluk, ndeprok, tak selehke sirahku ing tanganku kang tumempel ing dengul kekarone.

Apa ya kudu kelangan disik kanggo isa ngerteni gedhene tresnaku? Uga kanggo bisa nglunturke gedhene wediku marang wewayangan lan pemikiran ala-ku? Aku lagi ngerti yen tho getun kuwi mesti tibane ana mburi.

Yen tho wong lanang di wenehi siji wektu kanggo ngumbar luh, ya iki wektune, pikirku. Tak jarke luh tumetes, deres kaya udan ing sasi rolas. Ben-na wong alok yen tho lanang kuwi ora ilok menawa neteske luh, ya ben! Sedihku ora karuan.

Kacilakan…!! Prahara Rianawati utawa Rara ora ketulungan!! Sesuk di sarekake…!! Kabeh mau kaya ngimpi. Apa ya mung iki kang kasil ngundang aku supaya teka ing Yogja nemoni dheweke? Geneya ora amarga aku kepingin mratelakake tresnaku? Geneya aku kudu teka saperlu udan tangis? Sambatku marang awakku dhewe. Geneya sing teka dudu khabar utawa layang werna jambon kanthi tenger huruf R lan…mbuh sapa? Geneya aku mung nekani Rara mung saperlu pamer luh?.

Pitakonanku, ora ana kang mangsuli. Mung sepi.

Sepi...
Rara-ku wes ndisiki
Prahara sing wingi gawe esemku saiki wes ditimbali
ngendi tresna sing wingi?
ilang di gawa dedhemit ratri

Muslim Miskin Muslim Kaya

Terdengar teriakan mengaduh kesakitan, juga tangis bocah kehilangan emaknya. Suhu udara terasa belipat dua sampai tiga kali atau lebih. Peluh tak terkira lagi jatuhnya, sekujur ubuh tentulah basah keringat. Belum lagi tenggorokan yang kering kerontang sedang ludahpun tak ada untuk di telan, perut juga mengaduh protes minta di isi, sedangkan barang gratis yang di tunggu-tunggu tak juga muncul karena belum waktunya.

Dari belakang dorongan dan desakan semakin kuatnya, sedang di barisan terdepan terhadang pagar ataupun tembok. Mentok, mereka tak bisa bergerak maju lagi, jatuh dan akhirnya terinjak-injak. Oksigen yang biasanya tersedia lebih dari cukup untuk dihirup secara normal hari itu rasanya teramat kurang. Dada-dada miskin itu tak mampu lagi mengirup udara secara wajar. Sekarat, kepala-kepala pening dan napas satu dua segera susul menyusul ada. Hari itu kiamatkah?

Prihatin, demikian yang ada di hati ini. Masih terbayang tragedi zakat di pasuruan, 21 satu nyawa wanita melayang demi RP.20.000,- Kemudian Idhul Adha kali ini, hal yang sama sudah barang tentu terjadi.

post signature


Memang tak sampai ditemukan mayat pada waktu pembagian daging korban ini, hanya mayat sapi atau kerbau atau kambing yang ada, tetapi kericuhan saat pembagian daging kurban adalah fenomena yang memprihatinkan. Sedemikian miskinkah Indonesia sehingga demi 20 ribu atau seiris daging saja orang-orang tua rela berdesak-desakan mengorbankan diri dan anaknya?

Tapi, eitz!! Tunggu dulu!! Gambaran di atas itu adalah tentang muslim miskin di Indonesia. Yang kesulitan menanak nasi di setiap harinya, yang jarang menjumpai daging di meja makannya. Yang menjadi buruh atau pesuruh juga termasuk babu di dalamnya(lhah, cuma masakke bendarane thok iki).

200 ribu lebih muslim lainnya kaya!! Mereka tidak perlu lagi berdesak-desakan berebut zakat. Mereka tak perlu menunggu Idhul Adha untuk bisa makan daging. Mereka mempunyai puluhan hingga (mungkin) ratusan juta rupiah untuk di habiskan. Mungkin itulah yang berhasil menutup fakta bahwa masih banyak kere di Indonesia, hingga dengan lantangnya sang Presiden di depan rapat paripurna mengumumkan bahwa angka kemiskinan telah menurun. Bah!!

200 ribu lebih muslim kaya tersebut menunaikan ibadah haji, sebuah ibadah yang merupakan kewajiban bagi yang mampu. Bahkan tak jarang ada yang melakukannya berkali-kali. Sebagian pulang sebagai sebenar-benarnya haji sebagian lagi pulang sebagai pengerutu dan pengumpat.

Ternyata keahlian untuk menggerutu atau mengumpat tidak hanya di miliki oleh muslim miskin saja ya? Bahkan muslim kaya juga mempunyai kemampuan seperti itu. Mungkin bedanya kalau yang menggerutu muslim kaya itu akan terdengar wajar dan terkesan intelek sedangkan bagi muslim miskin gerutuan atau umpatannya ndeso dan tidak intelek.

Coba bedakan gerutuan muslim miskin dan muslim kaya berikut:
Muslim kaya dengan menunjukkan kwitansi dan tag yang dimilikinya: "Saya itu sudah bayar 70 juta lebih lho, masak makan saja cuma pakai makanan kalengan, mana AC ga nyala, air ga nyala, tempat istirahatnya jauh lagi. ONH plus itu kayak gini?"
Muslim miskin dengan nafas ngos-ngosan, keringatan: "Cuk! Matamu ga ngingeti ta? Ngarep iki pager, arep maju ngendi maneh cuk?!"

Nah! Jelas sekali khan bedanya. Gerutuan ataupun umpatan dari muslim kaya didasari data dan bukti akurat sehingga terlihat intelek, sedangkan gerutuan muslim miskin dengan menggunakan kosakata jin setan gentayangan, ndeso banget,ga intelek. Lhah!?? Sing di buat intelek juga tidak ada, karena tidak ada fasilitas untuk melek ilmu pengetahuan yang segratis zakat atau daging korban kok!


GFMD dan Runtuhnya Sebuah Prinsip

Seorang wanita Buruh Migran Indonesia-Hong Kong(BMI-HK) berada di depan sebuah money changer dengan muka bingung. Lagi dan lagi di pandanginya papan pengumuman tentang kurs rupiah terhadap dolar Hongkong pada hari itu, Rabu 19 Nov'08. Rp 1.530 adalah angka tertinggi selama bulan belakangan ini. Angka yang juga menunjukkan keterpurukan perekonomian Indonesia di mata dunia. Kembali dia menghitung, mengalikan jumlah uangnya dengan 1.530 dan dia menggeleng-gelengkan kepala sejenak, untuk kemudian berpikir lagi, merenung kemudian memasuki memasuki money changer itu, menyerahkan uang, tanda tangan kemudian keluar dengan kepala di tekuk dan jidat berlipat-lipat.

Sempat saya berbicara padanya seperti layaknya dua orang kawan karib saja padahal waktu itu kami baru saja bertemu untuk kali pertama. Dia bercerita tentang kegalauan hatinya hari itu. Di akhir ceritanya, saya meminta ijin untuk menuliskan kisahnya di blog saya. Dia menyetujui dengan syarat tidak menyertakan nama aslinya, saya menganggukkan kepala, berjanji.

post signature


Sebut saja namanya G, 34 tahun. G seperti kebanyakan BMI-HK berasal dari Malang, Jawa Timur dan sudah bekerja di Hongkong selama 7 tahun, berkeluarga dan mempunyai satu anak yang kini berusia 13 tahun.

Dari gaji di bawah standar, lesbian, nge-drug, hingga insafnya dia kemudian menjadi salah satu anggota Kotkiho(Koalisi Tenaga Kerja Indonesia-HongKong, lihat disini) diceritakannya pada saya, dan saya percaya semua itu benar adanya. Matanya menunjukkan itu. Jika Anda berada di Hongkong dan bergulat dengan sedemikian banyak BMI, bercampur dan berbicara banyak dengan mereka Anda akan tahu perbedaannya. Selain itu dia smart dan berprinsip, sebuah predikat lain yang tidak semua BMI memilikinya.

GFMD(Global Forum on Migration and Development) yang berhasil menambah ketidak nyamanan posisi para buruh migran itu menjadi salah satu pemicu keracauan hatinya, disamping kebutuhan dan tanggung jawabnya terhadap anak semata wayangnya yang tak lama lagi hendak memasuki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Tentunya sebuah kebahagian dan kebanggaan untuk bisa menyekolahkan anaknya di tengah seribu keterkurangan dan ketidakmampuannya untuk merengkuh dan mendidik anaknya secara langsung, yang tentu saja harus di bayar mahal bukan saja dengan kerinduan dan kesabaran hatinya tapi juga dengan UANG!!

Lalu GFMD dan anak semata wayangnya itu apa hubungannya? G adalah wanita matang yang berprinsip. Masuknya dia di organisasi Kotkiho menjadikannya wanita tangguh, buruh migran yang sadar sepenuhnya akan hak dan tanggung jawabnya. Termasuk hak nya untuk menolak GFMD, yang bukan hanya karena anut grubyuk Kotkiho saja. G pun mengikuti aksi untuk tidak mengirimkan uang ke Indonesia, sebagai protesnya terhadap GFMD. Tapi terakhir prinsipnya dan ketegasannya bukan hanya di uji tetapi di juga berhasil ditumbangkan oleh kebutuhan dan tanggung jawabnya terhadap biaya pendidikan anak semata wayangnya. Dengan suami hanya sebagai tukang tambal ban di desanya apalah yang bisa di harapkan lebih selain untuk makan dan ongkos-ongkos ringan anaknya?

GFMD yang ramai di bicarakan sebenarnya mempunyai tujuan liberalisasi tenaga kerja. Namun realisasi dari liberalisasi tak urung adalah adanya peningkatan penambahan tenaga kerja. Peningkatan penambahan tenaga kerja yang di maksud adalah dengan memaksimalkan migrasi

Di Indonesia, pemerintah menyetujui adanya program GFMD tersebut, bahkan SBY(presiden) telah menargetkan pengiriman tenaga kerja untuk tahun 2009 yang tentu saja jauh lebih banyak dari pada tahun ini. Migrasi dipandang sebagai indikator positif pembangunan. Pemerintah berasumsi migrasi menjadi komplemen/tambahan bagi keluarga migran, penyelamat perekonomian keluarga yang tak urung jatuhnya adalah pada perbaikan perekonomian negara. Singkatnya dengan bekerja di luar negri kebutuhan keluarga akan terpenuhi, dan kalau kebutuhan perkeluarga terpenuhi berarti kesejahteraan bagi rakyat bertambah, kesejahteraan negara bertambah pula.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah seberapa jauhkah pemerintah memberikan perlindungan bagi buruh migran tersebut? Yang tampak sekarang adalah pemerintah mengabaikan dampak negatif dari migrasi sehingga upaya perlindungan tidak diberikan. Selama ini praktek penipuan, kekerasan merupakan hal yang biasa atau wajar(atau di wajarkan??). Dan lebih parahnya lagi hal tersebut(setuju dengan GFMD) di setejui pula oleh LSM-LSM yang ada, kecuali INDIES dan I-WORK.

Buruh Migran, khususnya wanita adalah sejarah panjang dari human right violation, diskriminasi, masalah gender bahkan juga masalah kemanusiaan(tidak di manusiakan?). Dan dengan adanya GFMD seolah rakyat miskin(kebanyakan wanita) di paksa untuk bermigrasi demi misi penyelamatan perekonomian keluarga dan negara, sedangkan kesejahteraan dan perlindungannya di negara tujuannya masih sebagai tanda tanya besar.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa mereka yang bermigrasi demi gaji yang lebih besar sebagai buruh migran di negara lain kebanyakan pulang ke rumah dengan kondisi rumah tangga yang berantakan. JAdi sukseskah misi mereka?

Sehari di Lantau Island

Minggu, 23 November'08

Terletak di Ngong Ping Village, Pulau Lantau, patung Budha raksasa yang terbuat dari perunggu ini tegak menantang di atas sebuah bukit. Tian Tan Buddha demikian warga Hongkong menyebutnya, masa pembuatannya selama 10 tahun dan menelan biaya kira-kira sebesar USD 68 juta(kapan ya aq dapet uang sebanyak itu?? ngimpi ah!!).

Dari Tung Chung ada 2 alternatif untuk menuju Ngong Ping, yaitu dengan bis dan cable car. Dengan bis, jalan menuju ke Ngong Ping berliku-liku(menurutku seperti jalan memasuki Bali) dan hanya satu line saja, sehingga ketika bis berpapasan salah satu dari bis itu harus berhenti untuk memberi jalan untuk bis yang satunya lagi. Sedangkan dengan cable car kita bisa melihat pemandangan yang spektakuler. Melewati berbagai pemandangan dari ketinggian adalah sesuatu yang luar biasa, demikian bisa mengingatkan kita betapa agungnya Tuhan dengan segala keindahan yang di ciptakanNya, kita ini teramat kecil.

Pemandangan yang bisa kita nikmati meliputi pemandangan Tung Chung Bay, pemandangan Hong Kong International Airport, Lantau North Country Park, Tian Tan Budha Statue (dilihat dari posisi Nei Lak Shan), juga Ngong Ping Village.

post signatureDi sebelah selatan patung budha tersebut terdapat sebuah jalan kecil menuju ke Wisdom Path, kira-kira 15 menit berjalan kaki. Disana kayu-kayu yang berukirkan kalimat bijaksana dalam huruf Cina bisa kita lihat. Tinggi tegak berdiri di atas bukit.

Mendadak saya teringat Borobudur. Dan bukankah Borobudur lebih hebat karena didirikan di jaman dahulu yaitu sekitar 800-an masehi? Perbedaannya hanyalah kalau di Indonesia kita harus merogoh beberapa ribu untuk bisa lebih dekat dengan candi tersebut juga harus melewati beberapa penjual souvenier yang terkesan maksa sekali, sedangkan di Hongkong gratis dan penjual souvenier hanya berada di stall saja(ga pakek maksa).


Mendadak Ngartis

“….disini(Indonesia) lagi lumayan heboh sehubungan kasus(casting film True Love-HK) itu karena produser joel bahar yang mengadakan casting di hongkong dan memungut bayaran itu memutuskan "memecat" lola amaria sebagai sutradara karena dianggap "berseberangan". Dari awal mereka(joel Bahar & Lola Amaria) memang sudah bersitegang dan pemicunya memang masalah casting itu. Karena lola tidak tau menahu(tentang casting tsb) padahal ada nama lola disitu.
Lola dan dewi umaya memutuskan meneruskan film ini tanpa joel, tapi joel juga memutuskan meneruskan film ini tanpa lola. Membingungkan memang...”


Sebuah penggalan surat elektronik atau e-mail yang dikirim oleh Titien Watimena(penulis skenario HK Rhapsody) tersebut adalah salah satu fenomena yang bukan lagi baru. Lepas dari fenomena casting bersyarat 400 dolar yang sampai kini masih dalam gonjang-ganjing itu, kegiatan ke-artis-an seperti halnya kontes ratu-ratuan ataupun miss-missan di kalangan BMI-HK kini semakin marak, menjadi semacam trend setter di kalangan BMI-HK.

post signatureKontes terakhir yang menghebohkan kemarin, sampai-sampai menggeret kelompok band Nidji untuk menyemarakannya. Ramai? ya pasti! Sukses? O tentu saja! Jangan tanya berapa ratus atau bahkan ribu BMI-HK yang membanjiri lapangan Victoria Park untuk menghadiri acara miss-missan hari itu, yang tentu saja bukan hanya karena keinginan untuk menyaksikan bala dewe manggung mengikuti kontes tapi sekaligus untuk melihat kelompok band baru yang secara spontanitas menjadi daya tarik tersendiri di antara lautan wanita pekerja rumah tangga itu.

Kemudian suatu hal yang mencengangkan terjadi di cat walk dimana para kungyan yang biasanya akrab dengan kain pel dan wajan dan sendoknya itu di akrabkan dengan instrument megah lainnya. Dan bin salabin layaknya sulapan, semua berubah dalam sekejap. Kaos oblong dan celena pendek berubah menjadi busana atau pakaian yang indah gemerlap, kain pel menjadi slayer yang indah, wajan dan sendoknya menjadi microphone dan alat lainnya. Mendadak juga yang biasanya terdengar suara ocehan bobo dan dhai-dhai kemudian menjadi hangar bingar musik . Menakjubkan!

Oh ya, yang tak kalah menakjubkannya berbagai fasilitas dan kelancaran yang di janjikan oleh sponsor/perusahaan setelah mereka(para kontestan) memenangkan lomba. Tak jarang ada yang mengiming-imingi bagi para pemenang akan di ikutkan main film/sinetron.

Tergiur oleh iming-iming ngartis secara instan adalah hal yang lumrah bagi siapa saja. Bayangkan, jika Anda yang berstatus, maaf, babu dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi juga kemampuan di atas rata-rata kungyan yang lain kemudian mempunyai name tag ataupun sebutan seperti ini:
_______________________________
Nama : Srinthil
Pekerjaan Tetap : Babu
Pekerjaan Sambilan : Artis
_______________________________

Sebuah prestasi yang membanggakan bukan?
Entah bagaimana caranya mereka(para kontestan) bisa membagi waktunya antara kerja(sebagai kungyan) dengan persiapan untuk kontes tersebut, hal itu juga patut di salutkan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah hanya karena iming-iming tersebut kemudian kita berebut untung dan menggunakan aji mumpung untuk mengikuti kontes tersebut?

Seorang kawan melalui blognya di www.alining.multiply.com, Asning, yang kerap mengikuti berbagai lomba fashion show dan kerap pula menggondol pulang sederetan piala dan piagam mengatakan, bahwa tujuan dia mengikuti fashion show tersebut untuk menggali potensi diri sebagai wujud dari usaha untuk mandiri dan sukses bukan karena tergiur dengan segala iming-iming tersebut. Semoga saja kawan-kawan lain yang mengikuti segala kontes tersebut juga mempunyai tujuan yang sama seperti Asning, bukan hanya untuk memburu status dan iming-iming untuk menjadi tenar dan ngartis yang di janjikan bakal di dapat secara instan setelah memenangkan kontes tersebut.

Lalu pertanyaan lain yang tak jauh berharganya adalah apakah ajang yang di minati dan di gandrungi oleh para BMI belakangan ini murni sebagai usaha untuk menggali potensi BMI atau telah di tunggangi oleh tujuan-tujuan lain? Seperti bisnis misalnya? Mengingat begitu banyaknya sponsor yang nunut tenar, dikenal lebih banyak lagi oleh BMI dan juga kalangan lainnya.

Tidak beda jauh dari negara sendiri, kegemaran melakukan kegiatan-kegiatan yang sama sepertinya sudah menjadi suatu hal kewajaran. Dan wajar saja kalau sekarang banyak lomba fashion show bermunculan. Hampir di setiap hari yang layak di rayakan, hampir oleh semua organisasi atau instansi yang lagi hajatan. Apakah ini symbol munculnya budaya baru bangsa kita? Budaya niru?

Romantisme di 28 Oktober

Kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Kami putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia.
Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Delapan dasawarsa sudah kita mengulang-ulang sumpah yang sama, Sumpah Pemuda. Tepatnya di setiap tanggal 28 Oktober di setiap tahunnya. Namun masih adakah greget yang sama di setiap kali pelafalan sumpah tersebut? Ataukah hanya sekedar sebagai perayaan seremonial berlabel “Hari Sumpah Pemuda” yang seperti hari-hari bersejarah lainnya perayaannya tak jauh dari upacara, lomba-lomba, pidato-pidato dan orasi tanpa bukti?

80 tahun yang lalu Sumpah Pemuda adalah sejarah bangsa menuju kemerdekaan. Young Java, Young Sumatera, Young Ambon, Young Selebes, dan seterusnya melebur jadi satu dalam Indonesia. Melalui ikrar atau janji atau sumpah sakral, Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda adalah kesadaran tentang adanya banyak perbedaan/kebhinekaan yang kemudian dipersatukan dalam wujud ke-Indonesia-an. Yang mengingatkan kita semua bahwa Indonesia ini adalah milik bersama, tidak peduli dari kalangan agama atau suku atau ras yang manapun, atau dari kalangan aliran politik yang bagaimanapun.

post signaturePerjuangan menuju kemerdekaan dilakukan bersama oleh semua pemuda/masyarakat yang berbhinneka. Ke-tunggal-ika-an sedemikian kental pada waktu itu. Pemahaman akan arti dan makna sumpah pemuda tersebut benar-benar di rasakan oleh semua. Bahwa janji bersama itu harus di wujudkan oleh dan untuk bersama.

Ibaratnya orang yang sedang jatuh cinta, maka saat itulah perasaan cinta pemuda Indonesia di ungkapkan. Dituangkan dalam sumpah yang amat terkenal di catatan sejarah Indonesia, sumpah untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Sumpah yang merupakan sebuah kontrak politik dari para pemuda untuk bersatu demi bangsa Indonesia. Sumpah yang adalah bukti kongkrit sejarah kemesraan dan keromantisan pemuda-pemuda Indonesia.

Namun sayangnya setelah 80 tahun berlalu, Sumpah Pemuda sudah menipis maknanya. Kalau Sumpah pemuda di waktu pertama kalinya ibaratnya seperti mesra-mesranya orang yang sedang jatuh cinta, maka Sumpah Pemuda yang kini di peringati setiap tahun setelah pernikahan sakral pada tanggal 17 Agustus 1945 itu seperti halnya sebuah rumah tangga dengan pondasi rasa pengertian dan respect yang mulai keropos. Pemuda-pemudanya mulai memalingkan cintanya kepada bahasa-bahasa gaul demi kelancaran pergaulannya daripada bahasa persatuan negaranya. Pemuda-pemudanya lebih suka berselingkuh dengan budaya-budaya asing yang kadang menyesatkan daripada mendalami dan mencintai budaya negri sendiri. Agama dan aliran kepercayaan yang beragam yang cenderung berseteru satu sama lain, berusaha saling menjatuhkan. Gerakan pemuda yang ada dulu berorientasi pada civil society kini gerakannya lebih bernuansa pada praktek politik praktis, mengabaikan agenda-agenda kerakyatan. Sedang partai-partai politik yang telah ada dan menjamur hanya mampu, maaf, beronani politik, berpolitik sebatas gembar-gembor dan janji muluk ini-itu tapi miskin realisasi.

Pelbagai persoalan tersebut cukup memberi isyarat bahwa nation building kita belum selesai. Porak-porandanya bangsa dari disintergrasi, konflik sosial, sampai terorisme adalah “PR” yang harus serius ditangani. Substansi Sumpah Pemuda nyata-nyata telah diingkari generasi saat ini. Kita sadar, sejarah mencatat bahwa pemuda adalah agen garda depan dalam setiap perubahan. Sejak pra-kemerdekaan, dalam peristiwa yang monumental (Sumpah Pemuda, revolusi kemerdekaan 1945, dan gerakan reformasi yang berhasil menggulingkan rezim neo-fasisme Orde Baru), pemuda Indonesia menjadi pelopor dan penggerak perubahan. Gerakan-gerakan itu muncul karena kuatnya idealisme pemuda. Tak salah jika pemuda menjadi kebanggaan tersendiri di negeri ini.

Realitas perjalanan bangsa yang melanda negeri kita dalam beberapa tahun terakhir ini rasanya berjalan terbalik. Jika dulu orang rela dan berani berkorban demi bangsa dan tanah air, kini justru makin banyak yang justru mengorbankan bangsa dan tanah air demi kepentingan golongan saja. Kemenonjolan yang kini ada adalah kemenonjolan berbhinneka, tanpa tunggal ika,yaitu penonjolan kekuatan golongan atau kelompok.

Realitas masyarakat kita yang bhinneka belum banyak dipahami sebagai realitas yang telah membangun kita menjadi sebuah negara-bangsa yang satu. Padahal, Sumpah Pemuda yang terdiri dari tiga ikrar pada hakikatnya adalah sumpah untuk membangun Indonesia dalam kebhinnekaan/keragaman, baik keragaman agama, suku, golongan, partai, ras, adat, budaya, bahasa, dan lain-lain.

Apakah kesimpulan terakhir dan tercepat yang bisa di tarik adalah bahwa karena yang bersumpah adalah pemuda-pemuda di jaman dulu, di jaman penjajahan, jadi guna sumpah itu hanya sebatas untuk menghalau penjajah dari Indonesia, sehingga kewajiban untuk meneruskan sumpah sudah tidak ada lagi? Wah kalau begitu sumpah Pemuda itu hanya sebuah sejarah keromantisan saja, sejarah keromantisan yang entah kapan lagi bisa terulang lagi

Ironis sekali, bahkan terakhir sempat terdengar seorang pelajar mengeluhkan, “Kok hari Sumpah Pemuda bukan bukan tanggal merah ya? Nah lho??!!!

Sadisme Ala Rie Rie

Wahai kawans, katakanlah aku adalah orang sadis. Biar bertambah koleksi orang-orang yang mengataiku dengan perkataan itu, sadis. Hanya karena sebuah sikap tegas yang ingin aku tunjukkan kepada orang lain. Agar aku tak gampang di permainkan atau di kibuli dan di bohongi atau di tipu ataupun di rayu sekalipun.

Minggu itu aku terlalu lelah, lelah selelah-lelahnya tubuh. Pekerjaan yang menumpuk karena bos yang berencana untuk boyongan rumah minggu depan itu menyita banyak waktuku termasuk hari minggu tgl 12 okt kemarin yang seharusnya menjadi hakku untuk libur. Dan adakah tempat untukku untuk mengadukan kelelahanku?

Sepulangku dari HAppy Valley, rumah baru bosku, aku mampir ke Cousewaybay untuk makan bersama 2 orang kawan karibku, Hindun dan Chamid. Setelah selesai makanku aku beredar meninggalkan kawan2ku dan berdiam sejenak di Cousewaybay di depan warung Sedap Gurih di bawah jembatan. Hari itu ramai seperti biasa, lalu lalang wanita2 cantik yang seprofesi denganku sedikit menghiburku, tetapi beberapa orang yang menghampiriku dengan senyum menawan dan tepukan lembut di pundakku membuatku marah. Kenapa?

post signatureBeberapa wanita yang membawa kotak menghampiriku. Sebuah kotak bertuliskan "Sumbangan Untuk Anak Yatim di Jatim" kemudian sebuah kotak lagi bertuliskan "Amal Jariah" sebuah lagi bertuliskan bismillah dan ayat2 lain yang kurang aku pahami, sebuah kotak lagi, lagi, lagi, dan lagi...lagi....
Aku marah!!

Wanita terakhir yang menghampiriku bernasip teramat sial hari itu, lepas dari entah berapa puluh dolar yang telah dikumpulkannya dari aksi penipuannya itu.

"Mbak sumbangannya," katanya.

Aku menggelengkan kepalaku dengan mata menatap tajam padanya. Masihpun dia bertahan di sekelilingku menyodorkan kotaknya dan meminta sumbangan kepada yang lain untuk kemudian kembali lagi padaku. Perlakuan yang sama diterimanya, aku masih menggelengkan kepalaku dan menatap tajam kearahnya. Dan kali ketiga dia datang padaku aku tak menggeleng lagi tapi diam. Dia mengulangi lagi kata -katanya 3 kali.

"Mbak sumbangannya,".

Sepi jawaban.

"Mbak sumbangannya,"

Kudiamkan saja.

"Mbak sumbangannya,"

Sungguh kawan, bersiaplah untuk mengatai aku dengan perktaan "sadis" atau kata lain yang mungkin kau anggap lebih tepat, silahkan saja.

Aku gak sabar lagi, kupegang tangannya. Aku bersiap untuk mempermalukannya.

"Sumbangan untuk siapa mbak," tanyaku.

"Sumbangannya mbak," katanya lagi.

"Iya, sumbangan untuk siapa? Bencana apa? Atau kalau untuk mendirikan masjid, masjid yang mana, dimana?" tanyaku beruntun masih memegang erat tangannya.

Dia diam tak bisa menjawab, tentu saja karena tak satupun dari kata-kataku yang di pahaminya. Dia bukan TKW dari Indonesia.

"Sekarang aku siap ngasih sumbangan mbak, tapi katakan dulu untuk siapa? Bencana apa? Masjid mana? Mbak ini dari mana? Organisasi apa yang mbak ikuti?" buruku.

Dia tidak bisa menjawab, ketakutan juga berada di wajahnya karena kerumunan segera saja berada di sekeliling kami. Aku mengulangi pertanyaan-pertanyaanku lagi, dan dia tidak menjawab juga. Bahkan berusaha lepas dari pegangan erat tanganku.

"Ooo..cah PL(philipine) kuwi mesti, lha ra isa ngomong Indo ngono," kata mereka yang mengerubuti.

"Iyo paling, pura-purane njaluk sumbangan, pura-purane kaya cah Indo wae, dasarr!!"

"Penipu kuwi!"

"Iyo saiki akeh sing njaluk sumbangan nipu-nipu thok,"

"Dasar ra duwe isin......"

Dan sebagainya, yang jelas dia tidak akan punya nyali lagi untuk menipu meminta sumbangan, setidaknya untuk hari itu. Tapi yang jelas dia telah mendorongku keras hingga aku terjengkang jatuh. Sakiiitttt banget, tapi aku puas bisa mempermalukan seorang penipu.


Masalah menyumbang adalah tentang keikhlasan dan aku benar-benar tidak ikhlas untuk memberikan sumbanganku kepada PENIPU.

Antara Apartemen Baru dan Jablay

"Oh My God?" kataku kaget.

"What? What happen?" tanya bosku.

Hari ini pertama kalinya aq memasuki apartemen baru bos yang rencana akan di tinggali mulai 21 okt ini. Apartemen yang kecil, ukurannya separuh dari apartemen yang kami tempati, hanya 1000 square feet. Ruang tamu dan ruang makan menyatu, 3 kamar lainnya tidak begitu besar, dapur yang mungil, dan kamarku sendiri amat sangat unik. Kasurku mlangkring diatasnya kulkas dan mesin cuci. Dibutuhkan tangga yg tingginya 1 stengah meter untuk dapat naik ke atas kasurnya. Tapi terlihat nyaman dengan rak2 buku, jendela, kipas angin dan AC/heater. Lampunyapun ada 2 macam, lampu besar dan kecil. Ada juga sebuah meja yang bisa di lipat ke tembok. Uiyah, kasurnyapun baru. Dalam hati dan dalam ucapan, aku berterima kasih sekali. Bosku pengertian banget dengan kebiasaanku menumpuk buku dan belajar(ngenet & ngeblog, hehehe...). Kemudian pertanyaan pertamakupun muncul, serta merta saja. Pertanyaan terlugu yang keluar dari dasar hatiku

"Where will you put the router? I mean, my router? Can I connect the Internet from my room?" tanyaku.

"Ce ceeee....," kata bosku.
"I know, I am expecting this question from you," katanya sambil ketawa.

Malu juga rasanya sewaktu sang Bos menertawakan aku seperti itu.

"We'll arrange that later, I don't want you to lose your liking also. Don't worry," katanya.

Sungguh pernyataannya tadi membuatku legaaa...

"So I leave you know, I'll come back around 6 o'clock to pick U up for dinner," katanya sambil menyerahkan kunci rumah dan uang 500 dolar padaku. Ups, itu uang bukan untukku tapi buat beli perkakas dapur dan peralatan buat ngantor(ngantor=mbabu) yang kubutuhkan saat itu.

Sang bos akhirnya meninggalkanku, sepi sekali rasanya. Kuhidupkan tape recorderku. Ah, aku termasuk orang terndeso, di jaman MP3 dan MP4 gini aku masih bangga dengan tape recorder cilik merk panasonic yang sudah kumiliki sejak 2 tahun yang lalu. Segera saja lagu dari kangen band, matta, janice, manthous, iwan fals, teresa teng lalu lalang mengiringi tugasku. Fuih...sempet nyesel juga karena gak bisa nemuin kaset lagu yang menjadi kegemaranku. Pasalnya antara aku dan Katelyn(anak asuhku) sama-sama menyukai kaset itu, sampai-sampai Katelyn hafal 3 buah lagu di antaranya. Dan setiap kali lagu itu di putar tentulah dia langsung lari mengambil microphone palsunya dan berjoget abis. Dan pastilah si monyet kecil itu sudah mencuri dan menyembunyikannya dari kamarku. Karena semaleman waktu aku ngubek2 kamar ga ketemu juga tuh kaset.

"Ce ceee....!" teriak Katelyn, si monyet kecil mungil yang imut dari dalam BMW warna biege milik bosku. Waktu itu sang bos sudah menungguku di dalam mobil untuk mengajakku keluar makan malam.

"Ce ce, you forgot something," katanya. Tangan kecilnya menyerahkan padaku sebuah kaset dengan gambar Titi Kamal yang memakai baju biru yang sedang membawa microphone. Jah....jablay ku, kenapa baru sekarang kau kembalikan padaku? Dasar monyeeeeeeeeetttttttttttt!!!


post signature


Srinthil 7: Baju Lebaran Menghebohkan


Peluh bercucuran dari setiap pori-poriku. Rasanya seperti habis mandi saja. Sekujur tubuhku basah, bajuku yang berwarna biru tua ini bertambah gelap warnanya. Keranjang belanjaan yang gemuk padat berisi kutarik dengan tangan kananku, sedang sebuah wanpo toi(tas belanja) berat tergantung di pundak kiriku, aku tak mampu lagi berlari kecil ataupun berjalan cepat. Terengah, hampir saja aku menabrak sesosok jangkung yang tampan didepanku.

“Canhai muisi a, sorry,” kataku.

“Em kan yiu lah, it’s Ok,” jawabnya dibarengi dengan senyum menawan.

Waduh, hatiku tratapan ga karuan. Segera saja aku membayangkan dia menjadi sahabatku yang bisa mengerti, memahami, menghormati sekaligus bisa diajak berbagi. Ah, bukankah ini suatu pemikiran yang biasa saja? Aku tak bermuluk-muluk membayangkannya menjadi kekasihku, seperti yang biasa dilakukan oleh Hindun saat dia melihat cowok cakep sekalipun itu cuma setakat cakepnya PKS(orang pakistan) yang notabene adalah serigala berbulu wedus saja.

post signature


Tiba-tiba saja HP bututku melantunkan sebuah lagu favoritku, caping gunung. Di sana di Cousewaybay di dekatnya central Library, Srinthil sedang mengelus-elus lantai dengan dengkul mengadu lantai, satu tangan memegang HP dan tangan satunya lagi memegang jimat kain pel. Dia berteriak-teriak di antara nafasnya yang ngos-ngosan karena kerajinannya menjadi peneliti kebersihan satu demi satu ubin di rumah bosnya.

"Mbak Riii, mbak, sampeyan lagi di pasar North Point khan? Tulungi aku po'o. Aku ra duwe klambi buat lebaran besuk. Beliin rok putih panjang yang di pasar itu ya mbak, pliiiiss..!" ujarnya merajuk.

"Sri, blanjaanku aja beratnya seperti fei cuiyuk(babi gemuk), gek ora gawa duwit pisan. Tinggal 50 dolar, itupun duwitte lopan(bos) je, piye tho dirimu kih. Mbok kamu lain kali pesennya pagi-pagi gitu, canhai muisi a(maafkan)," kataku berargumen.

"Mbak Ri, sudah cukup uang itu mbak. Lha mosok aku lebaran suruh pakek baju kadaluwarsa gitu. Ga ada rok mbak, sampeyan khan ngerti nek bos baruku ini gak suka aku pakai rok khan mbak,"

Yah, bos baru Srinthil memang rada aneh, walau tidak bisa di golongkan dalam kategori nyleneh. Dia yang kebetulan adalah adik dari bosku itu, paling tidak suka melihat Srinthil pakai rok. Maksudnya dia gak mau Srinthil ribut dengan rok yang bisa merepotkan kerjanya. Payahnya larangan untuk memakai rok juga berlaku kalau dia lagi libur. Walhasil si feminin Srinthil yang paling demen pakai rok ini harus menitipkan semua roknya kepadaku.

"Sri, aku kabotan tenan iki, gek rok itu hargane berapa?" tanyaku.

Aku berhenti di lampu merah hijau yang ada di sebelah terminal bis. Kuletakkan semua barang-arangku di pinggir trotoar, dan berkonsentrasi sepenuhnya mendengarkan suara Srinthil yang hampir pecah menjadi tangis.

"Cuma 49 dolar saja kok mbak, minggu kemaren aku dah mau membelinya tapi ternyata pas waktu itu aku harus nyaur utang kartu(pulsa) sama budhe Sari. Plis ya mbak, beliin ya mbak,"

"Semprul tenan Srinthil iki!" batinku mengumpat.

Kembali aku memasuki warung jagal babi yang menjadi langgananku dan menitipkan barang-barang belanjaanku disana. Dengan bergegas aku menuju ke Malioboro-nya North Point. Yupz! Di North Point mereka menjajakan pakaian persis di pinggir jalan berderet-deret seperti layaknya yang bisa kita lihat di Malioboro itu. Pakaian yang di jajakan di sanapun tergolong hou beng alias murah banget. Bayangkan selusin CD saja cuma 20 dolar, trus baju pesta ala Britney Spears hanya 80 dolar, trus baju renang atu suwim suwit yang seutas-utas nek kalo di beri merek trium atau wakul biasane hargane 300 dolar keatas, disini dijual dengan harga 29 dolar saja. Bayangkan!!

Bergegas aku menuju ke toko pakaian yang dimaksud Srinthil, membeli satu rok warna putih dengan tali di bagian pinggangnya dan renda-renda di bagian bawah. Dan pas banget sesuai apa yang di katakan Srinthil, harga matinya adalah 49 dolar.

...............

Kuserahkan rok putih itu kepada Srinthil yang tinggal satu lantai di bawah rumah bosku, segera saja rok itu disambut dengan suka cita.

"Toce sai, makasih mbak Ri, tak cobane sik, mbayare besuk ya," katanya seraya menutup pintu dan membiarkan angin menampar mukaku dengan kasar.

Dari jendela di dapur bosku aku bisa melihat kamar Wai Wai yang di hiasi dengan boneka-boneka kecil dan wallpaper gambar princess ala karakter Disney. Oh ya, Wai Wai adalah anak asuh Srinthil yang berumur 3 setengah tahun, keponakan dari bos lakiku. Dan bisa juga kulihat Srinthil sedang melenggak-lenggokkan diri, melihat pantatnya yang agak bulat tertutup rapat dan tampak lumayan seksi dengan rok putih itu.

"Gusti Allah nyuwun pangaksami! Ciloko pitulikur tenan Srinthil iki!" bathinku.

Segera saja kuraih Hp ku dan ku dial nomor HP Srinthil serta merta. Begitu HP tersambungkan aku bahkan gagap gugup sekali karena Srinthil menguasai pembicaraan.

"Mbak Ri, bisa lihat khan? Rok ini terlihat bagus baget sama aku ya mbak, pas banget, cocok banget. Gimana mbak kalau aku pakai kaos merah ini sebagai atasannya? atau yang putih ini yang lebih cocok? atau malah yang merah muda itu mbak? Mbak Ri besuk keluar rumahnya jam berapa? Aku tunggu di lantai bawah ja...

"Kringgg....Kriiiiiiiingg...kRiiiiiiingggggg...," teriak telepon rumah bos Srinthil keras sekali memutuskan celotehan Srinthil barusan. Dengan satu HP di kuping kiri dan satu telepon di kuping kanan, jelas sekali Srinthil gugup sekali.

Di seberang sana suara bosnya Srinthil terdengar melengking-lengking dan menggemuruh juga memanaskan telinga, bisa kudengarkan juga karena HPku ada di kuping kirinya Srinthil. Persis seperti suara halilintar tanpa hujan, persis rasa sambel lombok jempling tanpa garam, persis seperti tawanya Farida Pasha dalam film mak lampir, persis seperti teriakan klakson mobil yang bersahut sahutan disaat kemacetan.

"Lei comat ye a(kamu ngapain?) Kurang gaweyan ya? Mau blajar akting jangan di rumahku, mau belajar jadi fotomodel juga jangan di rumahku! Lupa apa sengaja kamu itu ha? Di kamare Wai Wai khan ada kameranya, yang tersambungkan ke HP dan komputer kantorku. Pakek ganti baju di kamar anakku lagi. Nyedit-nyedit pamer bokong sama siapa? Muter-muter kayak gasing, kok gak nyungsep aja sekalian? Beresin rumah kek, ngepel kek, ngosek WC kek, ngelap kaca kek, lha iki kamu jadi babu baru seminggu aja kok sudah bertingkah....bla bla bla.....

.....................sudah kututup HP ku, tak sanggup aku mendengarkan celotehan bosnya Srinthil...pedes des des.
Oalah Sri, Sri mau lebaran pakek rok baru aja kok menghebohkan bosmu.

Srinthil 6: Ejakulasi Dini Karena Levy

"Blaik! Kojur tenan mbakyu-mbakyuuuu!" teriak Srinthil dengan mulut mangap, megap-megap.

Berlari dia, seperti kesusu sekali untuk segera menyampaikan berita maha dasyat yang dimilikinya hari ini. Yah, Srinthil selalu tak lepas dengan berita setiap kali dia libur. Mulai dari berita tentang bosnya yang suka ngupil, tentang selusin celana dalamnya yang terbang ditiup angin, tentang kebiasaan dia cebok pakai air di negaranya Aaron Kwok ini, tentang wedus gibas Arip, tentang gajinya yang disunat, dan sekarang?? Berita tentang kiamatkah yang dibawanya?

"Blaik! Kojur tenan! Tobaaat-tobaaat!!"

"Nyapo tho Sri?" tanyaku heran.

"Mbak Ri, iki njur kepriye? Gimana neh?" Srinthil tampak kebingungan.

"Nyapo Sri? Ga jadi ketemu ma bintang idolamu Lola Amaria kuwi?" tebak Hindun.

post signature


"Lola...olala.... Jadi Srinthil ngefans sama Lola?" tanya Chamid dalam herannya.

"Semprul! Lha sing ngefans sama dia kuwi sapa? Aku ini masih fans beratnya mbak yu Yati Pesek," sanggah Srinthil.

"Madakke pesekmu ye? Hehehhe..," tanya Suzy yang di barengi dengan gelak kami. Maaf gelak ini bukan karena mbak Yati yang jelas-jelas adalah tokoh favorit kami, tapi gelak kami lantaran hidung Srinthil yang ndlesep dan dia tetep PD saja pakai kacamata walau tidak ada hidung buat tatakan kacamata itu.

"Bapakku, bosku...," kata Srinthil dengan nafas tertahan.

"Bapakmu nyapo Sri?" tanyaku.

"Bapakku ya lopanku ya bosku itu, ujug-ujug tiba-tiba semalam ejakulasi dini," kata Srinthil. Kepalanya menunduk sewaktu kalimat itu terucap.

"What?"

"Apaa??"

"Come a?"

Mendadak kami bertujuh(aku, Suzy, Chamid, Hindun, Anez, Miya, dan Liya) tersentak. Srinthil yang ndeso bin lugu itu mengenal kata ejakulasi dini? Sejak kapan? Gek lha kok yang di omongin adalah bapaknya alias bosnya?

"Ah, Sri...kamu...
"Kamu gak lagi kelonan ma dia khan Sri? Ingat Sri walau gaji kita cuma cukup buat bayar pulsa ma sekolahnya adik-adik kita dan nyaur utang berasnya simbok di Indo saja, tapi jangan sampai berbuat yang aneh-aneh hanya untuk mendapatkan uang lebih. Eling Sri, eling.... Kowe iki isih prawan," nasehatku padanya.

"Piye tho sampeyan iki mbak Ri, kebangeten banget. Lha emange aku di padhakno sama cewek gampangan ye? Lha emange aku iki cewek jajanan ye? Lha emange aku iki cerek(cewek experimen) ye? Tega men sampeyan iki mbak Ri...,"

"Sepurane Sri lha ujug-ujug juga kamu ngomongin tentang ejakulasi. Gek apa tho maksudmu sebenernya?" tanyaku.

"Bapakku kuwi mbak, kemaren baca koran. Bukan koran Suara atau Apakabar, lha wong dia gak bisa baca bahasa Indonesia. Pokok e koran dalam bahasa singkek gitu,"

Srinthil menarik nafas, kami merasakan hawa panas, kekecewaan dan kemarahannya meletup-letup kembali.

"Singkatnya mbak Ri, gara-gara Levy dia terminit aku."

"Ha?? Jadi ada babu baru gantinya kamu yang bernama Levy gitu ya? Jenenge apik men, anak PL(Philipina) ya?" buru Liya.

"Liya, nek katrok ki aja nemen-nemen tho! Masak kamu gak denger adanya isu levy di Hongkong sini?" kata Miya menyela.

"Isu levy apa mbak Ri?" tanya Liya padaku.

"Keputusan pemerintah Hongkong yang memungkinkan majikan untuk tidak perlu membayar levy atau pajak hingga 47 bulan, ini berlaku mulai 1 Agustus 2008," jawabku. Ada tuh beritanya di koran-koran," tambahku pula.

"Hai meh? Ada berita kayak gitu? Kok aku gak ngerti ya," kata Liya malu.

"Lha wong Liya ki nek entuk koran gratis cuma buat alas duduk saja kok mbak yu, makanya ada berita tentang bapaknya yang menyanyikan lagu cucak rowo juga dia gak ngerti blas," komentar Srinthil.

Wajah Liya semburat merah menahan malu akan kegagapan informasinya. Melirik ke bawah kakinya dan malunya bertambah seketika demi dilihatnya berita utama yang bertajuk "Di Ujung Tanduk" tulisan dari mbak Santi, penulis hebat itu. Koran yang tertanggal 9 agustus itu di dapatnya dariku pagi tadi. Kini halamannya pun tak lengkap lagi, sedangkan gambar wajah seorang bintang film merangkap sutradara yang berada di pojok kanan halaman itupun sudah hilang jidatnya karena koran tersobek di bagian itu.

"Lha nek aku di terminit hanya gara-gara levy itu khan sama aja ma bapakku terkena ejakulasi dini tho mbak. Dia pikir dengan terminit aku trus ngambil babu baru, dia jadi terlepas dari levy, ngirit gitu. Gek aku di pecat kuwarasan aliase tanpa pesangon mbakyu, aku jadi korbane levy iki mbakyu," mata Srinthil terlihat diantara rasa kecewa dan sedih tak terhingga.

"Golek maneh tho Sri, lha dirimu khan wes pengalaman ngosek WC dan ngelus-elus lantai gitu. Kamu jaga anak juga bisa khan?"

"Golek bos anyar wae Sri. Wong bos mu pelit medhit mecukil gitu aja kok. Paling-paling nek dirimu bertahan kerja ma dia, gajimu ya di sunati terus," khidmat Chamid.

"Cik gampang men olehmu ngomong? Lha nek agennya nanti motong gajiku lagi piye?"

"Laporke nuh, katane KJRI menjamin nek yang korban terminit karena levy gak bakalan mbayar apapun. Njajal bener pa nggak itu," Hindun menimpali.

"Njajal?? Lambemu kuwi!! Wes jan nasip...nasip... Lha kok Levy gawe gara-gara," gerutu srinthil mengakhiri ceritanya.Simbah dan Rambut Hitam Putih

Simbah saya yang buta bertanya tentang warna rambut saya.

Saya tak pernah berpikiran untuk mempunyai warna rambut lain selain hitam, tidak juga putih. Bukan berarti saya menolak untuk menjadi tua, karena untuk menua bukankah sudah takdir bagi sesiapapun juga? Bapak saya yang waktu saya SD dulu masih terlihat muda dan gagah sekarang sudah membungkuk, keriput, tua dan berambut putih. Tidak juga Elizabeth Taylor berhasil menyembunyikan diri bahwa dia menua. Tidak seorangpun!

Tapi budaya pengeyelan saya mengatakan bahwa warna rambut itu ya hitam, dan hanya hitam.

Lalu ketika simbah saya yang buta lewat telpon tadi bertanya kepada saya tentang warna rambut saya, kenapa saya tiba-tiba gugup?

Pertanyaan simbah yang wajar saja, termasukpun dalam kategori pertanyaan yang lugu kalau ditanyakan pada kebanyakan orang, tetapi berbeda arti kalau pertanyaan itu diberikan kepada saya. Mungkin banyak orang menganggapnya sebagai pertanyaan yang konservatif tetapi tidak sedikitpun saya menganggapnya demikian, tidak sama sekali. Walaupun si empunya pertanyaan adalah sosok kuno yang kolot. Yang masih percaya kalau setiap daerah mempunyai danyang(penunggu), yang masih percaya kalau dia adalah cucu dari cucunya ki ageng Selo(tokoh jawa yang terkenal karena berhasil menangkap petir), yang masih percaya pada jampi-jampi dan rapalan, yang masih percaya bahwa suwuk tolak angin dan tolak belek(doa penolak angin & penolak sakit mata)-nya masih ampuh.

"Rambutmu ndak isih ireng nduk? Rambutku wis putih memplak, sepurane sing akeh yen tho ana rambut putihku sing ora mutihi(Rambutmu apa masih hitam, nduk? Maafkan kalau rambut saya yang putih ini tidak sebenarnya putih)," kata simbah.

"Degg!"

Jelas sekali simbah ingin mengajak saya untuk berfikir. "Rambutmu ndak isih ireng" dan "Rambut putih sing ora mutihi" tentu mempunyai arti kiasan bukan sekedar melulu sebagai pertanyaan atas warna rambut saya dan permintaan maafnya atas warna putih pada rambutnya tidak seputih warna putih.

Dulu, ketika saya masih SD simbah saya pernah memberi wejangan yang membekas sekali di hati saya, bahwa warna rambut adalah simbol dari keserderhanaan dan kearifan(hitam dan putih). Menjalani hidup dengan kesederhaan. Dan sejalan menuanya umur, kearifan dan kebijaksaan kita dituntut untuk memilih dan memutuskan hidup.

Nah, yang berat adalah yang bagian kedua(kearifan dan kebijaksanaan). Sampai sekarang saya belum merasakan itu ada pada saya. Emosi lebih sering menguasai.
Mungkin itulah dasar saya untuk beranggapan bahwa warna rambut itu hitam.

Dilain makna tentang warna rambut...
Tidak saya pungkiri kalo saya mengagumi warna rambut dari Tamara Blezinky ataupun punkers dari Jerman yang posternya melekat di pintu kamar saya.

Memiliki warna rambut lain selain hitam juga tampak bagus bagi beberapa orang kawan saya(TKW-HK). Asal tidak sekedar terlalu memaksakan diri karena trend mode saja. Tapi setidaknya disesuaikan dengan karakter wajahnya. Tapi bukan untuk Rie, karena bagi Rie warna rambut ya hitam.Lagu-lagu di Puasa dan Lebaran

Puasa dan lebaran selalu membawa kerinduan yang membuncah padaku. Aku merindukan suasana puasa dan lebaran di desaku bersama keluargaku.

Sebulan telah kulalui dengan indahnya. Kebiasaan makanku yang seperti kalong/kelelawar yaitu makan di malam hari saja membuat bosku membiarkanku melakoni puasa. Namun satu hal yang yang selalu menjadi ganjalan hatiku adalah selama tiga tahun bekerja dengannya tak sekalipun aku mendapat libur di bulan puasa atau bulan lebaran. Segala alasan dan kesibukan bos seakan bertumpu di kedua bulan tersebut. Selalu saja ada kawan-kawan bos yang datang ke rumah di setiap hari sabtu dan selalu saja ada acara di setiap hari minggu. Kesemuanyanya itu membuatku praktis tidak bisa libur dan atau merayakan lebaran bersama kawan-kawanku. Ah jangankan merayakan lebaran bersama mereka, menelpon ataupun sms saja aku hampir-hampir tak punya kesempatan.

Dan sungguh malam ini aku tak bisa tidur. Jarum panjang berkali-kali mengitari jarum pendek di dinding kamarku, berdetak setiap satu kali satu detik atau enam puluh kali setiap satu menit. Hingga menit ke seratus dua puluh di hari pertama belas bulan kesepuluh tahun 2008 itu, mataku tetap terbuka lebar meski tubuh telah penat nian menahan letih.

Dan bagaimana mungkin aku berterimakasih kepada langit yang telah memberiku malam kalau malam yang ada waktu itu aku hanya meringkuk sendiri di tengah pilu dan galaunya hati, tak berteman.

Puluhan sms berupa ucapan selamat lebaran dan minta maaf terkirim padaku namun giliran aku hendak membalasnya tak satupun dari smsku yang terkirim, semua pending. Malam lebaran juga hari lebaran pastilah lalu lintas pertelekomonikasian antara Hongkong-Indonesia teramat sangat padat. Berjuta-juta sms pasti hilir mudik Hong Kong-Indinesia, Hong Kong- Korea, HongKong-Malaysia, Hong Kong-Jepang.

Aku membolak-balik tubuhku, gelisah. Hari itu laptop pinjaman dari bos yang biasanya menjadi penghiburku itu justru menambah pilu dan nelangsanya hatiku. Dimana-mana ada berita tentang takbiran, mudik, santapan lezat, semuanya berbau lebaran. Sedang aku sudah dipastikan tak akan mendapat libur di keesokan harinya, padahal rabu ini adalah pas di hari lebaran dan kebetulan juga hari libur di Hongkong.

"Ya Allah turunkanlah keajaiban padaku," doaku sendiri.

............

Hey! Apa ini? Bantalku basah sekali, iler atau tangisku yang semalamkah? Aku gelagapan bangun mendengar pintu yang diketuk keras, waktu itu sudah jam 8 pagi, dan aku belum membuat susu untuk Katelyn, alamak!!

"Cece, make nai nai(susu) please?" perintah bos lakiku sambil mengetuk pintuku.

"Oh sorry," jawabku.

Bosku menungguku membuat susu, aku malu. Malu karena bangun kesiangan dan malu karena belum sempat cuci muka. Entah bagaimana gambar wajahku saat itu, mungkin juga sebuah garis putih bekas iler tergambar di pipiku, duh.

"Why? Your eyes swollen, why?" tanya bosku dalam herannya.

"Nothing. Couldn't sleep last night. You know, today is my new year," jawabku.

"Oh Happy New Year," kata bosku.

Aku hanya tersenyum kecut.

"Are you not happy?"

"I am OK," jawabku ragu.

"OK, let me talk to Mrs. Wong, may be you can get your day off today coz' we are going to Disneyland with Adelle, not using our car. So maybe it'll be too many people," katanya kemudian berlalu meinggalkanku membawa sebotol susu bersamanya.

Ada sedikit kelegaan yang mengalir di dadaku. Oh seandainya aku nanti diijinkan libur....oh semuga.

Aku teringat sms Chamid, temenku, semalam," SLI, nek km lbr pakek rok ya, awas kalo pakek jeans! Dan aku menjawabnya, "Kaeknya aq ga lbr, tp nek lbr nnt aq janji pakek rok deh."


"Cece!" panggil Mr. Wong, bos lakiku.

"You can have your holiday today," katanya.

"Oh thank you, can I go now? Because
hari ini kami sembahyangan," pintaku.

"Oh sure, enjoy your holiday, be happy, Ok!" kata Mr. wong.

"Ya, thanks," jawabku.

Segera saja aku sambar Hp ku mengirimkan sebuah sms pendek kepada teman-temanku, untung saja sms itu myampai.

Dan hari itu aku bertemu dengan sekian banyak teman-temanku, bercerita, berbagi ridu juga bermaafan. Tapi payahnya mereka menjahiliku karena hari itu adalah hari pertama kalinya aku memakai rok, hehehe...

Jugapun berhasil menelfon kakak dan emakku di desa sana.

Minal Aidzin wal faidzin, maafkan lahir dan bathin ya...post signature


Golek Kiblat Ing Negara Cina


Isih ana suara adzan kang keprungu senajan tho lamat-lamat. Ora nganggo loudspeaker utawa pengeras suara kang di pasang ana cagak-cagak dhuwur kaya dene kang ana ing Indonesia. Ewadene suara adzan kang mung lamat-lamat kuwi wes kasil gawe greget kang padha. Kanggo nyatuhu ati lan jiwa sowan marang Gusti Kang Akarya Jagad, Allah SWT.
Hongkong papane, negara Cina kang wes kaya dene omah nomer loro dening saperanganing warga Indonesia kang golek rejeki ing kana kuwi ora luput saka suara adzan.
Apamaneh ing sasi iki, sasi ramadhan. Kaya-kaya kangen marang Gusti makaping-kaping tikele.

Ikhlas, Tatag, Teteg, Sabar

Akeh cerita kang bisa gawe tuladha kepriye carane para Tenaga Kerja Wanita-Hong Kong(TKW-HK) mangayubagya tekane sasi pasa.

Tiwi, TKW-HK asal Malang kang wes 14 tahun lawase ning Hongkong iki salah sijine. Suwene 14 tahun kerja ning Hong Kong, mung sepisan wae Tiwi(48 th) bali Indonesia saperlu ngrayakke pasa lan lebaran 6 tahun kepungkur. Kerja karo majikan loro sing duweni hubungan keluarga besar(sak marga) ning Peak-Central, Tiwi rumangsa beja. Beja dene majikane menehi ijin kanggo sholat uga pasa. Luwih bejane yen wayah buka biasane kabeh pembantu sak keluarga besare majikane nglumpuk.

“Sak dunge yo kangen karo anak, apa maneh nek pas wayah sahur ngana kae. Biasane nek ning omah aku masak kanggo anak lan bojoku. Biasane isa krungu swarane wong padha kothekan, kliling desa kanggo nangekake wong sing arep sahur. Nanging piye maneh, abot-abote aku pengin nyekolahke anakku, ya dilakoni wae kanthi ikhlas,” jare Tiwi.

Duweni gegadangan supaya bisa nyekolahke anak lanang siji-sijine nganti tekan universitas kuwi pancen abot. Abot ing ragat uga abot ing rasa. Miturut Tiwi, mokal yen tho mung kerja ning Indonesia wae nganti bisa nyekolahke anak, amarga Tiwi lan bojone kuwi mung tani utun. Niate Tiwi nguliahke anakke kaya-kaya wes bakal antuk asil, dene anake sedela maneh bakal di wisuda saka Universitas Muhammadiyah Malang.

Seje maneh karo Chamidah(24 th), asal Kaliwungu-Semarang kang wes kerja ning Hongkong 4 tahun suwene iki. Majikane kang meneng pitik angkrem kuwi ora ngijini dheweke sholat apadene pasa. Jarene wedi nek ngganggu kerjane.
“Halah, ora entuk terang-terangan ya nglimpe, singidan, asal aja konangan wae. Nek konangan isa di gebyah wejangan 3 dina ra rampung-rampung. Kudu sabar nduweni majikan kaya ngono kuwi,” ujare Chamidah.

“Ya abot-abote duwe adhi akeh gek lanang-lanang pisan. Aku khan ya pengin adhi-adhiku isa sekolah. Kamangka bapak ibuku wes sepuh, dadi aku kerja ben isa ngrewangi bebanne wong tuwa ngono lho. Nek pasa ning negarane uwong kuwi aku wes biasa, ya anggere tatag, teteg lan sabar wae,” ujare Chamidah kang duwe adhi 4 lanang kabeh kuwi.

Kekarone, Tiwi apadene Chamidah kang rumangsa duweni tanggung jawab kang gedhe marang anak, adhi lan wong tuwane, kapeksa mendem jero rasa kangenne marang keluarga. Lan nglakoni sakabehing coban urip ing Hong Kong kanthi ikhlas, tatag, teteg lan sabar.

Jadwal Pasa
Yen pasa ing Hongkong kuwi dudu warta kang mokal, terus sekirane piye carane para TKW-HK kuwi bisa ngerti kapan wayah pasa, buka, sahur utawa imsak? Ing kamangka adoh saka Indonesia, adoh saka para ulama lan ustad?

Kiblat kuwi ning endi-endi ana, ora mung ing Arab lan ing Indonesia wae. Islamic Union of Hongkong minangka gabungan saka sakabehe muslim kang ana ing Hong Kong biasane kang dadi panutan TKW-HK ngerteni kapan wayah pasa, buka, sahur lan imsak. Senajan tho ora di selaki, yen tho saperangan isih manut marang panutan NU lan Muhammadiyah saka Indonesia.

Pondhok Ramadhan

Akeh cara supaya luwih kusuk anggone sholat utawa pasa. Yen tho ning omahe majikan kadang-kadang isih nganggo aji-aji nyolong wektu, supaya bisa nglakoni sholat lan pasa, ing wektu libur(biasane para TKW-HK libur saben dina sabtu utawa minggu) isa di gawe kanggo ketemu karo kabeh kancane.

Ana sing ketemu ing masjid-masjid kaya dene masjid Al-Falah ing KJRI Hong Kong, masjid Ammar ing Wanchai, Masjid Kowloon ing Kowloon, masjid Jamia ing Central, masjid Cape-Collinson ing Chai Wan, masjid Stanley Prison ing Stanley utawa ing Persatuan Dakwah Victoria(PDV) Training Center ing Causewaybay. Malah ketemu ning taman Victoria-Causewaybay, ing ngisor jembatan layang-Causewaybay utawa ing emperan toko mana wes kalebu sesawangan kang lumrah.

Nglumpuk sak kanca-kancane kang mesti wae miturut marang lembaga utawa kelompok keagamaan(islam) kang di dhegake dening para TKW-HK kuwi biasane di enggo gawe ngaji, tadarus, dzikir, sholawatan, ngrungokake ceramah utawa diskusi bareng-bareng.

PDV minangka ibu saka lembaga-lembaga islam utawa kelompok keagamaan sing di dhegake dening para TKW kuwi minangka penggerak lan pamrakarsa sekaligus pengawas meh sakabehing kegiatan keislaman TKW-HK.

Mligine ing sasi pasa tahun iki, ana tambahan kegiatan kaya dene lomba kutbah, qiro’, cerdas cermat. Sing di rangkum ing sajroning kegiatan sasi pasa kang diwenehi tenger “Pondhok Romadhan”.

Pondhok Ramadhan kuwi di anakake sakwise jam 2. Ana diskusi lan ceramah kang disusun kanthi becik lan bedha tema ne ing saben minggune. Ing sajroning 4 minggu kuwi, tema ing saben pertemuanne yakuwi; fiqh, tauhid, hadist lan akidah akhlaq.
Kala mangsa saka KJRI utawa dene saka lembaga-lembaga islam ngundang ustad saka Indonesia, saperlu aweh wejangan, ceramah, pengajian ing sasi pasa kuwi. Malah kala mangsa uga ngundang artis kondang barang.

Sesawangan para TKW-HK kang nganakake buka bareng-bareng kuwi gawe ati temresep kaya dene kesiram banyu es sak gentong akehe. Apa maneh nalikane para TKW-HK kuwi bebarengan sholat magrib, sholat isya’ lan sholat tarawih, rasane sesawangan mau ora beda adoh karo sesawangan ing Indonesia. Malah-malah isa di ujarke yen luwih gedhe maknane. Dene adoh paran, ing papan kang kebak maneka werna gebyar kang gampang wae mlesetke dalan marang kanistan lan dosa, para TKW-HK(saperangan) kuwi isih eling marang kang gawe urip.

ZIS(Zakat, Infaq, Sodaqah)

Minangka jangkeping kewajiban ing sasi pasa iki, mesti wae ora kelalen karo sing jenenge zakat. Zakat dening para TKW-HK biasane dikumpulke dadi siji. Trus dikirimke ning amil Indonesia. Lan minangka bukti yen tho zakat utawa infaq lan sodaqoh kang wes di klumpukke mau tiba ing tanganing wong kang samestine, amil zakat, infaq lan sodaqoh kuwi menehi datane. Kang nuduhake marang sapa wae zakat kuwi mau disalurke.

Tutug

Tutuge Ramadhan ya kuwi ing dina kemenangan, Idhul Fitri. Yen tho pasa di kawiti tanggal 1 September berarti suk tanggal 1 Oktober bakal dadi badhane/lebaranne. Lan ndelalah tanggal 1 Oktober kuwi kalebu tanggal abang kanggo para TKW-HK.
Kaya dene 4 tahun kepungkur, sholat idhul fitri kang tumiba ing dina libure para TKW kuwi mestine bakal kebanjiran menungsa. Dene sing dadi pranatacara sholat Idhul Fitri ya kuwi KJRI.

Werna-wernaning para TKW-HK ora bisa diselaki, isih akeh kang ngumbar nafsu marang sapepadane wanita utawa kang junjung dhuwur pergaulan bebas, ewadene ora setithik kirane sing isih eling, sing isih ikhlas, tatag, teteg, lan sabar marang sakabehing coban urip Lan mestine, becik setitik waton apik mesti ora di tampik, utamane karo Gusti Kang Maha Ngerti.
------------------------------------

Foto dijupuk saka tahun 2007 sasi kang padha
foto1: Hadad Alwi menehi ceramah
foto2: PDV lagi rembug bareng(24/8/'08)
Foto3: Sholat Id tahun 2007

mung kepingin andum warta, muga2 bisa gawe tetimbangan.
amarga wes kadung ala kuwi tumempel kaya dene cap ing bathuke para TKW-HK.
di gebyah uyah lan di padha-padhakke sakkabehane, mung amarga ana sing lali marang Gustine, astagfirullah...


SMS kong taiwa

Bila kebanyakan SMS bisa menambal kangen dan rindu, juga mengusir sepi sesama TKW-HK, tetapi SMS yang ini malah menjadi tertawaan dan cemoohan antara Rie(aku) dan temanku Liya. SMS yang di kirim oleh smartone(server simcard) kepada kami pada hari ini, tgl 16 sept'08 kami anggap sebagai SMS ngapusi alias kong taiwa saja. Buat ngedem-demke atine TKW-HK?? mbelgedezz!!
Begini bunyi SMS tersebut:

BNP2TKI akan beri
pinjaman modal
usaha eks TKI yg
kembali lagi ke
kampung halaman.
Hal ini utk bantu
mrk yg pulang gak
punya modal utk
buka usaha sendiri


Liya : Ayo..
Njajal plng, kira2 d
bri modal gak?
Ngomong tok gak
ada nyatane.
ngurusi pnempatan
n perlindungan tki
ae ga becus..
Boro2 mw ksh
modal.
kong taiwa.
cosan2

Aku : Cosan2
d demo wae nuh nek
kong taiwa.
Gawa spanduk sg d
tulisi "stop
kong taiwa" trus
kira2 berapa orang
yg akan d gebuki
plus di lecehkan
ya...??

Keterangan:
BNP2TKI :Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
kong taiwa= bohong/ngapusi

cosan : met pagi

http://kemaruk.com/

Pernahkah Anda mengilerkan dan yang kemudian berakhir dengan pembelian lontong balap untuk buka puasa atau soto babat atau sate Blora atau panggang ayam bumbu Bali atau pecel lele atau Nasi Opor atau Es soda Gembira dengan susu yang mantep(awas jangan berpikiran ngerez!) dan syrup istimewa atau es dawet seger klenyer-klenyer atau, atau, atau...???

Kalau jawabannya iya, berarti Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang menganut situs http://kemaruk.com/ (baca=situs kemaruk dot com)

Berburu makanan untuk buka puasa sudah menjadi hal yang umum bin lumrah di bulan puasa. Lihat saja di pasar Palmerah sana, contohnya. Mengumpulkan makanan dari kolak, es, makanan utama sampai buah-buahan sepertinya menjadi kelaziman. Mengadakan yang tiada, yang semula bukanlah hal yang penting untuk mempunyai super deluxe dinner, kemudian di bulan puasa ini keanekaragaman santapan berbuka puasa seakan adalah suatu keharusan. Inilah yang di namakan sebagai kemaruk, seakan-akan karena siang tadi dia telah menahan diri dari segala makanan, minuman dan segala kesenangan kemudian di malam harinya berpesta pora larut dalam kesenangan.

Kalau puasa itu di ibaratkan sebagai sarana untuk memasyarakatkan kere(perasaan menjadi kere, karena baik kere maupun orang yang puasa akrab dengan perut kosong, lapar) berarti orang yang puasa itu berhati kere gadungan ya? Bukan benar-benar merasakan penderitaan kere-kere sewaktu lapar karena toh di waktu buka puasa nanti dia bisa memenuhi perutnya dengan apa yang telah di timbunnya di siang hari juga kesenangan-kesenangan yang lain, sedangkan kerenya?? Kere itu tetap saja makan ala kadarnya, puasa tiap hari sudah menjadi kebiasaannya.

Lalu apa faedahnya berpuasa kalau hanya membuat kita menjadi kemaruker(kalo orang ngeblog menjadi blogger, trus orang ngeMPi menjadi Multiplier, maka orang yang kemaruk menjadi kemaruker) saja?

----------------------------------**------------------------------

aq tulis setelah mendengarkan celotehan keponakanku tentang apa saja yang mereka makan waktu buka puasa. Like bulik like keponakan, sama seperti aq duluuu, hehehe...


Gila Hormat Saat Puasa

Berpuasa adalah hal yang biasa bagi orang yang beriman. Yaitu sarana dia untuk lebih ikhlas, lebih meringankan tubuhnya agar tak lebih berat daripada jiwanya. Puasa di hari Senin-Kamis ataupun hari-hari sunah lainnya terlebihnya di hari wajib puasa itu sendiri (bulan Ramadhan), melakukan puasa bagi yang mengetahui sebenar-benarnya arti puasa adalah hal yang biasa.

Ada yang menarik dari hal yang biasa dilakukan di bulan Ramadhan itu, yaitu hak spesial yang di terima oleh orang-orang yang berpuasa, mereka dihormati.

Menghormati mereka (yang puasa di bulan Ramadhan) dengan cara yang wajar sampai dengan cara yang kurang wajar digelar. Cara meghormati yang entah karena benar-benar mrentul saka telenging ati (dari kesadaran dan inisiatif sendiri) atau karena pemaksaan halus(perintah) oleh beberapa pihak, terakhir menimbulkan keresahan sekaligus tanya, keresahan dan tanya yang mendalam (pada saya).

Lagi-lagi di negara yang sehebat Indonesia, di mana kere berceceran di pinggir-pinggir jalan dan kolong jembatan sedang para penggedenya makan enak tidur kepenak di atas dampar (singgasana) kesengsaraan rakyatnya ini mempunyai kebiasaan yang "unik" di bulan puasa. Unik dalam tanda petik ("unik").

Penutupan warung, penutupan tempat pelacuran dan diskotik dianjurkan bahkan di beberapa tempat adalah diharuskan (sekaligus dihancurkan?) untuk menghormati orang-orang yang puasa. Menghormati suatu hal yang biasa, sebuah ibadah yang adalah tanggung jawab dari setiap individu terhadap kholiknya, ibadah yang sejatinya untuk menahan hawa nafsu.

Tak terhitung berapa jumlah pengangguran yang tercipta di bulan puasa ini. Pedagang warung-warung makan beserta tukang cuci piringnya, pemilik diskotik dan tempat pelacuran, germo, dan lonte-lontenya, bulan puasa ini musibah bagi mereka.

Anggap saja masalah pedagang warung bisa sedikit diatasi, karena mereka masih bisa buka di sore harinya menjelang buka puasa atau malam hari di saat sahur, lalu bagaimana dengan germo dan lontenya? Buka lagi setelah puasa? Kalau harus tutup di bulan Ramadhan dan buka lagi setelah Ramadhan, apa pelacuran itu legal atau dilegalkan? Kalau memang berniat untuk menutup kegiatan mereka, mengapa harus menunggu puasa? Dan kalau berniat untuk menutup pelacuran, bukankah pelanggannya juga harus diciduk juga?  Padahal kebanyakan pelanggannya adalah orang-orang berduit, berdasi, berpangkat, berkuasa dan ber- ber- lainnya. Jujur saja deh, Sir!

Dalam Al Quran maupun hadits tidak ada text/tulisan yang secara langsung atau tidak langsung menjadi dasar premis untuk menyimpulkan bahwa muslim yang berpuasa harus atau layak mendapat penghormatan dari orang yang tidak berpuasa (tolong koreksinya kalau saya keliru). Jadi kalau dalam Al Quran sendiri tidak ada yang mendasari perintah untuk menghargai orang-orang yang berpuasa, mengapa perintah "unik" itu semacam keharusan dan hampir wajib hukumnya?

"Pahala orang yang berpuasa adalah urusan-Ku"...hadist Qudsi
Bukankah itu sama artinya kalau Beliau mengharapkan keikhlasan kaumNya?

5 agama di satu negara dan beberapa aliran kepercayaan yang dianut oleh warganya dan bukti konkrit dari pengakuan adanya agama yang berbeda itu dengan mencantumkan status keagamaan di KTP-nya, namun ternyata belum mampu untuk mewujudkan rasa pengakuan sekaligus kebijaksanaan yang sebenar-benarnya.

Lamunan saya melayang jauh di benua lain, eropa misalnya. Yang di waktu musim kemarau lamanya siang sedemikian panjangnya, di luar semua tetap seperti biasa, tidak ada peraturan secuilpun yang melarang orang untuk tidak membuka warung atau diskotik atau tempat pelacurannya. Semua biasa saja, yang berpuasa berpuasalah dia dan yang tidak berpuasa tidak puasalah dia. Semua bersliweran seperti hari-hari lain, biasa-biasa saja. Berpuasa, sungguh biasa untuk dilakukan bagi yang beriman. Tanpa peraturan tanpa perintah, dan tanpa rasa takut.


Buntut babi itu seperti...

Buntut babi itu...ah...
Bikin aku ketawa tak habis-habisnya hingga aq menuliskannya di blog saat ini.

Tiba-tiba saja HP nokia 1600 bulukan yang menjadi andalanku dan menjadi penghubungku dengan dunia luar(selain laptop pinjeman dari bos ini) semenjak 3 setengah tahun yang lalu itu berteriak sekencang-kencangnya. Seketika aku tersentak, diantara rasa ngantuk dan iler yang ndlewer di pipiku aku merogoh kantong celanaku dan mendapati sebuah nama keramat berada di layar HP ku, "Mak lampir" atau kalau di terjemahkan dalam bahasa sewajarnya kira-kira berarti "Sang Bos Perempuan yang Tersayang".

Akhirnya dengan kemampuan berbahasa Inggris yang tidak ada perubahan(menuju yang lebih baik) sejak pertama menginjakkan kaki di Hongkong sampai saat ini, aku menjawab segala perintah sang bos.

"OK boss!" tiruku seperti yang diajarkan padaku oleh para pejabat ketika bicara dengan atasannya.

Dan tiiiit, HP off. Putus hubungan dengan suara merdu sang bos yang kadang-kadang kalau lagi metu cinane suaranya tak ubahnya seperti tawa merdu mak lampir itu.

Nomor keramat yang lain segera aku dial, 8 digit dengan awalan 66 dan akhiran 66. Nomer yang mudah kuhapal karena aku selalu berkonsultasi padanya tentang cara memasak yang benar. Nomer siapa lagi kalau bukan nomer HP-nya simbah alias ibunya bos laki-lakiku.

"Keitak a, yuko lei cut soi kocansi le, lei mo cit sai goi a(Ingat disaat kamu merebus sebentar sebelum memasak, kamu jangan potong kecil-kecil ya)," wanti-wanti simbah.

"Howak-howak(OK)," jawabku.

Panas benar hari ini, keringat sebentar saja sudah membasahi kaos putihku. Bukan hanya di bagian ketiak saja tapi semua rata basahnya, basah keringat, keringat membasahi. Wow, parfum alami yang menggairahkan,wkwkwkwk...

Pasar adalah tujuanku, walau dengan hati setengah teriak atas perintah yang terdengar ngayawara dari bosku toh kerja dan tugas ini harus dijalankan juga. Dan bis 21M segera membawaku menuju pasar Causewaybay yang berada di dekat Time Square Department Store-Causewaybay.

Siang-siang ke pasar demi buntut babi, demi memuaskan nafsu sang bos yang lagi nyidam sup buntut babi dan akar teratai.

Melihat buntut-buntut itu aku mendadak merinding, semuanya mengacung persis angka satu dengan sedikit bulu disana-sini. Tiba-tiba saja pikiran ngeresku muncul, dan aku tertawa ngakak sendirian di depan tempat jagal babi itu.

"Comesi a? Siong yiu cui me a, bhangyau?(Ada apa? Mau masak apa, teman?)," tanya si tukang jagal babi ramah. Mata-mata yang lain menatap heran kepadaku, tapi kuabaikan saja.

"Kotik a, 3 diu, emkoi(itu, 3 ekor)," kataku seraya menunjuk ke arah buntut babi itu.

Dan acara membelipun selesai. Tapi acara masak dirumah membuatku geli dan gelak yang teramat sangat. Cut soi istilah untuk merebus sebentar untuk menghilangkan kotoran dan lemak sebelum tahap memasak selanjutnya itu, membuatku ketawa sampai berurai air mata.
Bayangkan saja, 3 ekor buntut babi yang masih utuh panjang itu tidak boleh dipotong kecil-kecil seperti pesannya simbah. Duh! Kalau kalian melihatnya, ekor babi yang sedikit demi sedikit mengembang itu di lanjutkan dengan keluarnya lemak dari ujung-ujungnya...wkwkwkwkwkkwkwk.... Yang babu tulen pasti deh pernah melihat ini dan kegelian, wkwkwkwkwk.......

Dan inilah hasilnya:

Tuhan ingin aku mati cantik

"Tuhaaaaaaaann....!! Aku ingin mati cantiiik..!! Kenapa harus ada borok di payudaraku?"
Rasa ngilu dan nyeri yang luar biasa aku rasakan di payudara kananku. Juga rasa gatal yang menghantuiku sejak sebulan terakhir ini menjadikanku semakin tak berdaya. Menggaruknya saja rasanya tak cukup. Kulit yang mengkerut dan bersisik serupa kulit jeruk itu mengelupas dan merah. Kadang juga cairan busuk keluar dari kepundan buah dadaku, kadang kuning, kadang hijau warnanya. Sakit di satu tempat yang merembet ke daerah lainnya, menjadikan punggung sebelah kananku terasa nyeri, pegal dan berat sedang tanganku hanya menggantung di sisi kanan tubuhku, hampir mati fungsi.

Aku lelah. Masih banyak yang belum aku lakukan dalam hidup ini. Emakku yang menua, adik-adikku yang masih balita, sedang aku adalah yang pertama yang mempunyai tanggung jawab atas semua itu.

"Tuhan, kenapa aku harus mengidap borok yang menjijikkan ini? Apa salahku? Pada diriku, pada orang-orang disekelilingku, padaMu?"

"Karena Aku ingin kau mati cantik," bisik Tuhan, yang datangnya selalu tanpa kuketahui dan pergi seketika setelah itu.

"Tapi aku takkan mati cantik," jawabku. Tak berhasil aku mencegahnya berlalu. Dan bukankah Dia seperti itu? Selalu sukses untuk mengaduk-aduk hatiku. Mencampurkannya dengan bahan-bahan yang lain seperti rindu padaNya dan kangen bisikanNya, lagi?

Kembali aku menelusuri tubuhku bagian manakah yang bisa di bilang cantik? Rambutku yang mulai rontok atau kulitku yang semakin layu? Dan pandanganku berhenti pada seonggok daging yang benar-benar tumbuh di dadaku, menekannya sebentar dan merasakan lagi nyeri yang teramat sangat. Sakit ini menjalar kehatiku, meletup-letup dan sampai nanah keluar dari dua ketuban, hatiku dan payudaraku.

"Aku ingin kau mati cantik," bisiknya lagi. Kali ini bisikannya menggema, berulang-ulang, berkali-kali.

"Tuhaaaaaaaaan, aku tidak akan mati cantikkk...!!" teriakku, mencoba menghilangkan gema yang berhasil masuk ke telinga dan hatiku. Menorehkan perasaan lain yang indahnya seperti berada di pinggir jurang terjal. Yang nun di bawah sana batu-batunya meringis menunggu kejatuhanku.

Aku mencoba menyadarkan diriku. Agar tak larut dalam keinginan semu itu, keinginan untuk mendengarkan bisikanNya lagi karena mengusirkannya dari hatikupun aku tak mampu.

Ya, bukankah Tuhan itu hanya air yang mengalir, tapi tak hendak bermuara dihatiku. Tuhan itu hanya angin yang berhembus yang lewatnya hanya untuk membuat bulu kudukku meremang dan rokku tersingkap. Tuhan itu hanya malam yang dingin, yang karenaNya aku menggigil duka. Dan bukankah dia yang tidak mengijinkanku untuk mati cantik, dengan menempelkan kanker ganas ditubuhku yang selayaknya indah, cantik...

"Aku ingin kau mati cantik," kataNya lagi. Dekat, dekaat sekali. Aku rasakan nafasnya menyentuh ujung hidungku. Menggagalkan pemikiranku tentangNya sedetik yang lalu.

"Aku tak akan mati cantiik!" teriakku. Ah, sudah tak sekeras tadi rupanya.

"Aku ingin kau mati cantik," kataNya lagi, lebih dekat daripada dekaat sekali. BibirNya menyentuh daun telingaku. Kata-kataNya bergerak-gerak merangsang dan menggelitikku.

"Aku tak akan mati cantik,"
Bukan teriakan lagi, tapi sebuah kalimat yang datar saja. Tanpa intonasi di dalamnya, tanpa titik, tanda perintah ataupun tanda tanya yang mengakhirinya. Adalah keraguan yang menuju ke simpati atas kesungguhan kata-kataNya.

"Aku ingin kau mati cantik,"

Dan Dia telah masuk kedalamku. Kepalanya adalah kepalaku, tanganNya adalah tanganku, kakiNya adalah kakiku. Sudah matikah aku? Sudah mati cantikkah aku sesuai dengan keinginannya? keinginanku?

"Tuhan, aku ingin mati cantik?"


Fenomena Bapak (setengah)Peduli

Ketika sebuah kunjungan bermisi extra-berguna dari sebuah rencana yang disusun dengan ndakik-ndakik(amat terencana) berakhir menjadi sebuah kunjungan dalam arti yang lain, tanpa hasil…

Hongkong nama negara tujuan dari kunjungan itu, atau lebih tepatnya sebut saja dengan Betonisia. Lho kok Betonisia?? Lha iyalah, masa’ lha iya dong! Karena Hongkong ini adalah sebuah negara beton yang banyak mengimpor orang-orang dari Indonesia.

Bicara tentang mengimpor orang(tentunya ada pihak yang merasa tidak suka dengan istilah ini, maaf) tentunya tak lepas dari mengekspor orang, dua frase yang sarkastis tetapi nyata kalau semua pihak mau saling terbuka dan jujur.

Biasanya setelah mengimpor ke negara lain maka negara yang mengekspor tersebut tidak akan tahu menahu tentang apa yang telah dikirimnya/diekspornya. Tapi beda sekali dengan Indonesia, rasa bertanggung jawabnya telah mendorong Indonesia untuk mengirimkan beberapa utusan untuk tilik(mengunjungi) komoditas ekspornya. Hebat bukan? Lebih hebatnya lagi yang tilik ini adalah para pinterwan(orang-orang pinter), terkenalwan(orang-orang yang terkenal) dan tak ketinggalan juga negarawan(pejabat negara).

Sebut saja beberapa anggota DPR, pejabat Disnaker, pejabat Pemprov, peneliti, seniman sampai dengan artis-artis yang cuantiiiiik dan guuuannteng juga ikut tilik. Tapi sayangnya, perihal tilik ini belum bisa disalutkan. Lho kok?

Toh yang di ekspor adalah orang bukan barang. Apalagi orang tersebut adalah orang-orang(bukan cuma seorang) yang berbangsa. Sebutan ekspor juga bukan sebutan yang beradap. Orang kok di ekspor, lha tapi kenyataane?

Atau begini, perhalus bahasanya menjadi: mengirimkan anak-anak bangsa untuk bekerja ke luar negeri. Sedikit keren, walaupun bekerja dalam hal ini hanya untuk memenuhi pekerjaan non-formal, sebagai babu di negara orang(lha masih untung bisa mbabu daripada jadi preman dan permen negara!).

Ada anak(dari kata anak-anak bangsa) tentunya ada juga bapak. Sebagai orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, memberi perlindungan, atau sekedar menanyakan khabar sampai dengan tilik/mengunjungi anaknya adalah hal yang wajar. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang hebat. Toh sudah menjadi kewajiban orang tua sebagai wujud dari rasa peduli, cinta dan tanggung jawabnya.

Dan benar saja kawan, khawatir (mungkin)iya, melindungi (kurang)cukup, menanyakan khabar juga dilakukan hingga tilikpun dilaksanakan. Komplit! Seperti jamu STMJ+ginseng!!

Bahkan acara tilik itupun tergolong sukses besar walaupun hanya sekejap saja karena bapak dan ibu sedikit tersesat. Maklum saja, Hongkong eh Betonesia itu adalah negara yang serba gebyar dan serba ada. Ada banyak WC gratis sampai dengan baju made in Paris yang harganya bikin orang sedesa meringis.

Dan sewaktu bapak pulang ke Indonesia, bapak yang sebelumnya telah berjanji untuk menelefon segera dan melakukan pembenahan dan perbaikan demi mulusnya jalan pemberangkatan anak-anaknya yang lain menyusul anak-anaknya yang telah terkirim ke luar negeri sebelumnya, ternyata lupa. Lupa nelfon, lupa untuk memperbaiki nasib anaknya yang akan di berangkatkan pada penerbangan selanjutnya, lupa ini lupa itu, lupa, lupa, lupa…

Lupa mungkin sudah menjadi kodrat manusia. Karena lupa juga merupakan nikmat Allah. Tetapi lupa akan misi dan tujuan utama dari segala rencana semula wajar ga’ seh?

“Pak….lha kok masih sama saja sami mawon tho? Yu Painem di cerai jarak jauh, Yu Siti di gaji underpay, sedangkan adik-adik lainnya masih kerja bakti tujuh bulan lamanya untuk memberi upeti kepada agen yang telah membantunya oncat dari Indonesia, dan segala hal pengurusan surat-surat di Hongkong masih mbulet ruwet dan berujung duit! Kunjunganmu itu…mo yung a!”

VP waktu itu: Dari bakso super pedes sampai Tessy(Kethoprak Humor) yang bikin mual

Hari minggu adalah hari kemerdekaan bagi (sebagian)orang. Dan minggu tanggal 24 bulan agustus kemarin adalah salah satu dari sekian hari aku keluar dari rutinitasku sebagai babu.

Jam 9 pada hari itu menjanjikan kecerahan yang sedemikian solid. Ada matahari yang ikhlas menyinari, ada angin yang dibisikkan dengan mesra di telinga sebelah kanan oleh sang kekasih hati(ceileee...). Dan aku, babu sing ndableg setengah mati senengane mangan sambel trasi cewek blora sing nganyelke ati alias Rie Rie, berjalan tanpa teman menyusuri Victoria Park(VP).

Teman-teman sebangsa(para tkw) yang libur di hari itu juga tumpah ruah memenuhi VP. Ada kekaguman pada sebagian teman-temanku yang berhasil memanfaatkan waktu libur itu untuk mencari tambahan uang dengan menjual aneka makanan khas Indonesia. Dan seperti hari-hari yang telah lalu begitu banyak orang memanggil mbak kepadaku. "Mbak es dawet mbak, rujak mbak, soto mbak, rawon mbak, mie ayam mbak, kartu mbak, plastik mbak, kacang-kacang, bakso mbak!"
Dan pada penawaran terakhir aku berhenti. Makan bakso adalah menjadi rutinitasku setiap hari liburku.

HP yang berdering berkali-kali aku abaikan demi semangkuk bakso yang pedesnya audubillah dan membuat kringetku dleweran dan umbelku metu.
Tetapi pemandangan yang bersliweran di depanku tentu saja tak bisa aku abaikan. Pemandangan yang berhasil mengaduk-aduk perasaanku, antara kagum, heran, malu, marah juga masa bodoh.
Ada tumpeng yang dibawa dengan extra hati-hati oleh seorang cewek berambut seperti rambut jagung bersama dengan seorang cewek yang berambut seperti landak, konon katanya style seperti itu sangat gaul banget(waduh, beda jauh ma Rie). Tumpeng, nasi kuning lengkap dengan segala urapan dan ayam panggang yang dihias secara apik,membuatku merasa kagum. Kekaguman yang lebih tepatnya terletak pada harga tumpeng tersebut bukan pada orang yang membawanya ataupun tampilan wah dari tumpeng itu.

Betis-betis sexy juga banyak bersliweran di depanku, lengkap dengan sepatu berhak sepuluh centi. ujung-ujung jarinya aku dengar meneriakkan protes tetapi sang empunya kaki berjalan lenggang saja. Seketika kulihat kakiku yang berurat disana-sini, juga jari-jari kaki yang njleber mirip kaki bebek, dan aku tidak malu, toh aku masih aku.
Banyak juga betis yang tertutup, sampai keatas kepala dan ketika mereka(serombongan teman yang berjilbab) ini melihat kearahku segera saja salam terucap. "Assalamu'alaikum," ujar mereka manis, semanis baju yang mereka kenakan dan hati yang mereka miliki.
"Wa'alaikum salam," jawabku malu.

Masih ada 2 jam hingga janjiku untuk bertemu dengan teman-temanku dari PDV(Persatuan Dakwah Victoria)untuk sedikit memperbincangkan tentang acara dan rencana mereka di bulan Ramadhan, percakapan yang nantinya bisa aku tularkan atau aku tuliskan untuk semua orang. Aku berjalan memasuki pinggiran lapangan sepakbola, dan berhenti tepat disamping eskalator yang menghubungkan VP dengan Central Library-Cousewaybay. Aku keheranan, sekaligus takjub. Betapa besar minat teman-temanku ini untuk belajar. Aku melihat serombongan teman sedang mengadakan ujian tertulis menjahit di pinggir lapangan dan lesehan!! Sebuah pemandangan yang amat menakjubkan bagiku, disaat yang lain bercengkerama atau berbelanja ria atau ngrasani lopan(bos), mereka belajar sungguh2 dibalik segala kekurangan fasilitas dan masih bersyukur atas kesempatan yang mereka dapatkan, salut!!

Beredar dari tempat itu setelah mengambil beberapa gambar untuk aku simpan pribadi, aku lihat segerombol anak dilatar belakangi suara gitar. Mereka yang rupanya pecinta gitar ini lagi belajar main gitar. Ada beberapa anak yang menyanyi, suaranya(kalau menurutku)tidak kalah dengan suara Rosa, merdu, kadang juga menyentak seperti Nicky Astria.

Sedangkan tak jauh dari situ ada anak-anak yang berpakaian ala tomboy melakukan dance, yang sampai-sampai berputar-putar dengan kepala di atas tanah layaknya penyanyi rap yang sering aku lihat di TV itu. Sayangnya aku gagal mengambil gambar karena mendadak saja baterai kamera murahanku habis. Tapi sungguh tadi adalah tarian yang sayang untuk di lewatkan.

Hujan! Jam 11.30 dan hujan. Sialnya aku tak membawa payung, sehingga berteduh di dekat WC umum di pojok VP adalah satu2nya alternatif buatku. Beruntung hujan tak berlangsung lama, hanya 15 menit saja, cuma menggertak saja.

Ada hidung mancung bersliweran di depanku(orang2 pakistan atau nepal atau India). Sempat mengumpat juga dalam hatiku. (Jancuk !! mentang2 aku berhidung pesek aja kemudian mereka pamer hidung mancungnya)

Kembali aku berjalan, lebih cepat, kali ini setelah aku menelepon mbak Inayah dari FLP(Forum Lingkar Pena-Hongkong), menanyakan tentang buku pesananku. Tapi telpon tak juga diangkat walaupun sudah tiga kali aku dial. Sedikit kecewa karena ternyata aku dapati mbak Inayah tidak berada di sana, tapi masih sempat menguping beberapa pembicaraan mengenai tulisan dan rencana menyambut bulan Ramadhan. Betapa indah kedengarannya.

Kaki ini beranjak lagi, menuju tenda putih besar di tengah VP kemudian turun ke tenda putih kecil dibawahnya. Aku silent mode HPku dan kumasukkan ke dalam saku celana. Ada Mbak Dwi Rupiat yang menyambutku, begitu sopan dan sabarnya. Sejenak seperti di manjakan olehnya dan juga tutur katanya yang lembut. Bersama mbak Dwi, aku menuju ke gardu kecil di tempat anak-anak PDV, di sebelah kolam dimana orang-orang biasanya bermain miniatur perahu bermotor. Dan aku bertambah malu. Aku merasa sebagai penyamun di sarang wanita. Diantara puluhan wanita cantik karena berjilbab. Sedikit berbincang dengan mbak Imas sampai akhirnya aku harus berpamitan karena HPku yang bergetar2 berkali-kali sampai kakiku kesemutan. Aku tahu, pasti ini dari Chamidah temenku yang menungguku makan siang sesuai dengan janjiku padanya pagi tadi.
Rasanya berat sekali aku menarik hatiku untuk beranjak dari sana, sejujurnya ada juga rasa nyaman disana. Sekiranya kapan aku diberi atau mempunyai kesadaran dan hidayah untuk bermesra denganNYA??

Warung Malang adalah tujuanku selanjutnya, tidak begitu padat hari itu. Karena banyak yang pergi melihat konser Kethoprak Humor dan Peterpan yang di gelar oleh Bank Mandiri hari itu untuk merayakan kemerdekaan ke-63 RI. Makan siangku habis tak bersisa,entahlah, hari itu rasanya aku bisa melahap apa saja yang ada di depanku. Hummm...beda sekali dengan hari-hari biasanya yang hanya sehari sekali saja aku makan. Bukan karena bos melarangku untuk makan, tetapi karena aku tidak bernafsu makan.

Jam 2, bersama tiga orang temanku yang mempunyai tiket berbeda(aku dan Chamidah bertiket VIP 1 sedangkan Liya dan Tutik bertiket VIP 3) kami berangkat menuju Queen Elizabeth Stadium Wanchai untuk melihat konser. Meninggalkan temenku Hindun sendirian karena dia ga punya tiket(Untuk mendapatkan tiket kita harus menabung di bank Mandiri. Jumlah yang ditabung menentukan letak kursi). Dan seperti biasanya begitu panjang antrean masuknya. Aku dan Chamidah yang bertiket VIP 1 duduk di depan panggung persis, sedangkan Liya dan Tutik berada dibelakang deretan ketiga.

Borneo dancer(kalau tidak salah) sebagai pembuka acara di ikuti dengan komedi singkat dari LPPMI(Lembaga Pelatihan & Pendidikan Mandala Indonesia-cabang Hongkong). Kethoprak Humor adalah selanjutnya. Berbicara tentang "humor" ya memang lucu. Terlebih dengan adanya Tessy yang super genit(saat itu berlakon sebagai permaisuri raja). Jujur aku katakan ada beberapa perkataan yang tidak mengenakkan dari Kethoprak Humor itu. Yaitu ketika(lupa namanya) berucap: "Ojo kagum karo ayune, kagum o karo borose"(jangan kagum dengan kecantikannya tapi kagumlah pada keborosannya). Perihal sindir menyindir adalah hal yang lumrah, aku sendiri sering menyindir orang. Dalam hal ini aku tidak menyalahkannya. Tetapi sikap Tessy yang overacting dengan mengelus-elus perut salah satu tkw(yang ikut bermain dengan kethoprak humor), juga mendekap eratnya, membuatku berpikiran lain. Sebuah pemandangan umum yang menurutku kok insult banget, seduction. Walaupun dalam pendapat umum adalah hal yang wajar karena hanya untuk menambah kekocakan/kelucuan/humor saja, tapi pemandangan itu menimbulkan mual padaku. Memaksaku untuk berpikir begini: seandainya saja hal semacam ini(mengelus2 perut ataupun memeluk erat) dilihat oleh anak kecil, maka bukan salah si anak kecil tersebut kalau kemudian mengelus2 temannya atau memeluk erat temannya hanya karena ingin bercanda saja.

Setelah Kethoprak Humor berlalu, giliran Peterpan menghibur kami. Nah, kesalahan fatalku adalah aku tidak mengetahui lirik lagu dari Peterpan(cuma bisa lagu Ada Apa Denganmu saja, hehehe...). Sementara lagu-lagu Peterpan yang aku download secara gratis malam sebelumnya belum sempat aku dengarkan. Duh, benar-benar keterlaluan aku. Dan konser Peterpan-pun berjalan sampai jam 5.20 sore. Aku dengan jujur mengatakan tidak menikmati konser ini, baik yang kethoprak humor maupun peterpan. Well, mungkin kesalahan mutlak padaku. Lha wong nonton peterpan kok gak ngerti lagune, hehehe....

Kembali ke VP, menjumpai Hindun yang menunggu dengan setia dengan beberapa cemilan dan makan malam kami. Melewati banyak lagi kejadian di pinggir jalan. Ada seorang pengemis dengan kepala setengah botak dan muka tak berbentuk, kaki buntung sedang kaki satunya lagi terlihat begitu kecil dan kurusnya. Kuletakkan beberapa keping dolar di atas topinya dan bergegas berlalu(setelah mengambil satu pic). Aku tak tega melihatnya, sungguh. Bosku pernah bercerita bahwa dulu, 40 tahun yang lalu banyak anak yang hilang di culik dan tak pernah kembali. Kemudian setelah itu banyak pengemis kecil dengan kondisi tubuh yang mengenaskan berkeliaran di mana-mana. Menurut bos juga, mereka(anak2 kecil itu) di culik untuk kemudian di siksa dan di cacati oleh segerombolan penculik dengan tujuan agar terlihat melas sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebagai peminta-minta. Betapa kejamnya!

Masih berjalan lagi aku temukan seorang wanita sedang bercengkrama dengan seorang dukun ramal di bawah jembatan di Sugar street. Huh, pemandangan yang membuatku mual lagi! Untung aku bukan salah satu orang yang percaya akan ramalan orang ataupun primbon. Seandainya peramal itu di hadapkan padaku tentunya akan terjadi perang tanding yang dasyat.

Kembali ke VP dan menikmati makanan ala kadarnya bersama Hindun dan Chamid, hanya satu jam saja kemudian kita membubarkan diri untuk masing-masing kembali ke rumah Bos. Duhhh...mbabu lagi deh! Ups! Sempet ketemu ma Etik si benalu kunclup dan Aliyah si cewek Rembang dan berbincang sejenak sebelum akhirnya menuju ke terminal bus nomer 21M ke TaiHang Road, rumah bosku.