Galau?

huuhuuhuuuu...

Semangaaaaatttt..!

Love your job and be proud.

Iyes!

Bekerja sambil belajar.

Masih galau lagi?

No! No! No! Be happy laahhh...!

Ayo ngeblog!

Masa kalah sama Babu Ngeblog?

Crita Babagan SMS

Ana SMS ngethithir tumuju nomerku. HP-ku kedher ping pindho. Sengaja dakgawe silent soale bendaraku wedok ana ngomah, dina iki ora mangkat kerja, nunggoni anake kang lagi prei sekolah. Nek dakuripake isa-isa gawe geger sakomah.

Bendaraku mana paling gething yen keprungu swara HP-ku muni nalika dheweke ana ngomah. Biyen, dhek jaman sepisanan aku lagi teken kontrak, ana perjanjian tertulis antarane aku lan bendaraku, ing kono katulis menawa ta aku ora entuk nganggo HP nalika bos ana ngomah.

Nganti seprene, nem tahun lawase, yen bendaraku ana ngomah HP-ku mesthi njur ora ana unine, silent mode.

Wektu iku tanganku isih gupak unthuk sabun. Ing wayah isuk ing dina Sabtu ngono kuwi biasane aku ngumbahi gombalane khususe bosku, dakkumbah nganggo tangan amarga kalebu gombal alus kang larang regane, bayaran rong mingguku wae durung cukup nek digawe tuku gombal siji.

Sabanjure...sreett..seerrr.. tanganku daklapke kaos kotange bendaraku sing arepe dakkumbah. Eh jebul Mbak Tarti. Wadon sepantaran umurku sing pitung taun kepungkur ninggal Purwadadi tumuju Hong Kong saperlu luru gawean dadi babu kuwi sing ngirim SMS mau.

Weh lha, njanur gunung tenan, batinku. Biasane Mbak Tarti kuwi yen SMS-an ing wayah bengi thok. Bendarane ora ngijinake babune dolanan HP. Malah kepara luwih serius, yen aku isih isa silent HP tapi Mbak Tarti kudu dipateni thes HP-ne. Bendarane ning omah terus alias ibu rumah tangga tulen sing ora nyambut gawe ngana kae. Jan persis kaya satpam nunggu gawe lan ngawasi saparipolahe Mbak Tarti.

Mbak Tarti siji-sijine kancaku sing ngaji-aji SMS gratis ing jaman internet ngene iki. Ora kaya babu-babu liyane sing saben dina sregep wiridan fesbukan, slinthutan karo bendarane, Mbak Tarti mung ngerti SMS lan telpun thok-thok. Yen babu liyane akeh sing cinta mati karo toilet, ndhekem jam-jaman ngguya-ngguyu karo nguthek-uthek HP, Mbak Tarti pilih ndhoprok ing pojok pawon nunggu dhawuh bendarane.

Mbak Tarti uga ora kaya babu-babu liyane sing seneng nulis-nulis lan kalebu penulis/sastrawan (babu) kae. Uga ora melu organisasi seni utawa tari apa maneh organisasi vocal/advokasi ngana kae, lha wong nek ngerti ana babu-babu arep dhemo wae Mbak Tarti mesthi ndhelik keweden kok.

Mbak Tarti mono mung babu biasa sing utun nyambut gawe lan sendika dhawuh marang bendarane. Sanajan ta kala mangsa bendarane kerep memba dadi Mak Lampir utawa Nyi Calon Arang, Mbak Tarti pilih meneng lan pasrah wae.

Ing sakjroning nem taun, wanita ireng manis sing dhuwur lan kurune ngluwihi aku kuwi mung ngerti Victoria Park thok. Mula kanggoku rada angel anggonku ngemban atine wong siji kuwi.

Kanca tunggal sak-PT-ku kuwi sajak ngusung kabar penting nganti ora sabar nunggu wengi kanggo SMS-an. Mbuh ana ngendi anggoneSMS kuwi. Menawa wae pas blanja nang pasar utawa pas nunggu simbah sing diopeni lagi priksa dhokter, mbuhlah.

Gandheng SMS sapepadha simcard kuwi gratis lan uga gandheng aku wis penasaran banget, saknalika iku uga langsung dakwaca SMS-e.

"Rie, wong lanang kuwi kucing apa ula?" mengkono isi SMS kuwi mau.

We lha dalah.... Yen ta ora ngelingi menawa sing ngirim SMS kuwi wong kang mbokmenawa wae mung ndhuweni kanca akrab siji yaiku aku, menawa wae bakal dakjarke wae nganti mengko bengi nembe dakjawab. Iki takon temenanan apa guyon, pikirku.

"Kalamangsa kucing, kalamangsa ula. Sing kaya bungklon ya akeh, sing kaya asu ya ana. Ana apa?" jawabku.

Ora let sedhela, wadon kang kepeksa gelem diwayuh sakwise ngonangi bojone ngetengi wadon liya kuwi mau banjur ngirim balesane.

"Dhuwit celengan gawe sekolahe Anti (anake wadon Mbak Tarti) dibedhol karo bapake, jare arep gawe babaran bojo nom," ujare maneh.

"Lha apa dheweke ora mergawe?" pitakonku.

"Ora nyukupi," jawabane cekak aos.

SMS mbaka SMS banyu mili. Nanging aku durung mangerteni ning ngendi bakale tuk-e. Aku duwe rasa was-was uga, merga pakulinanku sing biasa ngomong blak-blakan kuwi mesthine ora bakal gawe rena atine Mbak Tarti. Njur aku kudu mangsuli kepriye iki? Aku bingung karepku dhewe.

"Nek ngono dheweke kalebu kewan kapapat Mbak, asu," wangsulanku maneh, isih padha, uga lewat SMS.

Suwe anggonku ngenteni wangsulan SMS saka Mbak Tarti, nanging nganti pirang-pirang jam ora ana wangsulan. Dakkirim SMS kang isine aku njaluk sepura menawa ana lupute anggonku njawab SMS sakdurunge, nanging ya ora diwangsuli. Aku samsaya bingung.

Aku isa nylamur gorehing atiku nalika aku ngayahi kewajibanku ngopeni momonganku nganti tumekaning masak kanggo makan malam. Nanging rikala kabeh pagawean rampung lan aku wis mapan ing sakdhuwure kasurku sing temumpang ing sakdhuwure kulkas (waca ing kene: http://babungeblog.blogspot.com/2010/03/tragedi-munyuk-kesasar-di-hong-kong.html) , aku nyawang HP-ku kanthi ati kroncalan.

Dakpikir aku ora ngomong akeh-akeh utawa aneh-aneh ing SMS kapungkur awan mau. Apa ya amarga SMS kuwi sing gawe ora seneng tumekaning lara atine Mbak Tarti nganti ora gelem mbalesi maneh? Oh Gusti! Geneya aku dhek mau ora mikir jero sakdurunge ngirim SMS pungkasan? Getunku kepati-pati.

"Dreeetttt...dreeettt...!" HP-ku kedher pindho. Saknalika aku jumbul kaget, meh wae HP-ku mencelat saka tanganku.

Dakbukak SMS sing dakgadhang-gadhang saka Mbak Tarti. Lan tenan, SMS kuwi pancen saka Mbak Tarti.

Age-age anggonku maca ukara mbaka ukara ing SMS kuwi mau. Atiku dheg-dhegan.

"Aku ora nesu. Asu iki bapake anakku. Aku sejatine ora ikhlas menawa anak sing dakrewangi toh nyawa, toh pati, uga toh nasib iki bakal diwaleni dening wong lanang sing mung udu kenthongan," tulise ing SMS.

"Dreeett... dreettt...," HP-ku kedher maneh.

"Ning aku ora ngerti njur kudu kepriye maneh. Wong tuwaku wis ora ana kabeh, aku ya ora duwe sedulur cedhak sing isa dakpercaya ngrumat anak wedokku. Nek bali desa, aku ora ngerti kudu nyambut gawe apa, nek ning kene aku isa ngirimi dhuwit ajeg. Ning ya kuwi aku makani maruku barang," SMS kapindhone.

Maneh, aku dheleg-dheleg. Aku njajali mapakke awakku ing kahanane Mbak Tarti, lan aku yakin aku ora bakal kuwawa nandhang lara lan laraaa banget kang kaya mengkono iku mau.

Bola-bali aku matur pamujiku marang Gusti, yen ta sasuwene iki aku isih isa milih dalan uripku dhewe, alhamdulillah. Ewadene Mbak Tarti, kawit cilik ora duwe pilihan babar pisan. Dipeksa kawin mudha, dikon dadi TKW, diwayuh nganti tumekaning ngopeni marune. O Gusti...aku ora isa mbayangke kaya ngapa perihe.

Aku ora ngerti kepriye anggonku bisa nulungi Mbak Tarti, menawa wae ya mung perkara siji iki sing ora bisa dakwedhar, kaya-kaya dalan uripe Mbak Tarti wis nali mati. Aku mung isa njaluk sepura, ora ngerti kudu SMS kepriye kanggo isa nglonggarake sumpek atining Mbak Tarti. O donya... mbok tulungana wadon siji kuwi...


Aku Dudu Klapa

Dakwolak-walik jeroning lara
jebul ora mung kebacut
ning nganggo banget

Lan
amarga bibitmu kang awujud lemah urip
aku tumali ing siksa tanpa cecek

Kangmas,
apa aku iki klapa
sing dibeset sepete,
diperes santene,
dideres gulane,
dipangan pondhohe,
dirah glugu, sada sakblukange?

apa lumrah?
lanang polah, wadon kepradhah?

KTKLN, Apa dan Bagaimana


Tulisan tentang KTKLN ini sempat saya posting di FB saya, namun karena FB saya ada gangguan (kena Hack) menjadikan tampilannya semrawut dan hampir tak terbaca. Sekian dari teman saya yang masih bingung tentang KTKLN menghubungi saya lewat inbox dan meminta saya untuk mempostingnya di blog. Berikut adalah tulisan tersebut:


BENARKAH KTKLN BENAR-BENAR GRATIS? DAN BENARKAH KARTU INI DAPAT MELINDUNGI TKI YANG BEKERJA KE LUAR NEGERI? BAGAIMANA CARA PEMBUATANNYA? SIMAK TULISAN INI!

KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negri,dibuat dalam bentuk smarcard contactless yang dapat melacak keberadaan TKI secara Online. Kartu ini memuat data identitas TKI,foto,sidik jari (dua jari, kiri-kanan),PPTKIS,mitra kerja,pengguna TKI,paspor,asuransi,uji kesehatan,sertifikat pelatihan,sertifikat uji kompetisi,perjanjian kerja,jenis pekerjaan,negara penempatan,masa berlaku,tempat penerbitan,tanggal berangkat dan embarkasi/debarkasi.

Menurut pemerintah, KTKLN adalah sebagai satu tanda tenaga kerja bahwa mereka adalah legal, dan pemerintah tidak akan lagi mengijinkan TKI berangkat ke luar negeri tanpa KTKLN. Kartu ini diberikan secara gratis (katanya) kepada TKI dan calon TKI dengan masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kontrak kerja baru.

Dasar Hukum Pemberlakuan KTKLN:

1) UUPPTKILN No. 39/2004 (UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)
2) Instruksi Presiden RI Nomor 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
3)Kepmenakertrans No.14/2010,Bab 18 Pasal 64,Ayat(2)/Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 14/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.


Siapa yang wajib memiliki KTKLN?

1) TKI untuk pengguna perseorangan (PRT, dsb)
2) TKI yg berangkat lewat PPTKIS/PJTKI
3) TKI yang ditempatkan dengan sistem G to G (Korea dan Jepang) / G to G=Pemerintah ke Pemerintah)
4) Penugasan perusahaan yang sama ( perusahaan yang punya cabang di luar negeri ( PJTKI/PPTKIS yang memiliki cabang di Luar negeri / Agen)


Syarat mendapatkan KTKLN


Bagi calon TKI:

* Memiliki surat perjanjian kontrak kerja di luar negeri
* Memiliki Paspor dan Visa kerja
* Sertifikat Uji kompetensi
* Sertifikat uji kesehatan
* Bukti pembayaran asuransi
* Bukti pembayaran DP3TKI sesuai PP 92 tahun 2000
* Bukti pembayaran pembinaan sebesar USD 15BAGI TKI YANG BERADA DI LUAR NEGERI/YANG SEDANG CUTI:

* Pembayaran ke asuransi Indonesia 1 tahun Rp. 190.000, dua tahun Rp.290.000 dilakukan di tempat yang sama di BNP3TKI atau DP3TKI (ALAMAT LIHAT BAWAH) atau tempat yang ditunjuk oleh BNP3TKI atau DP3TKI.
* Memiliki Bukti calling Visa
* Memiliki Bukti perjanjian Kerja Yang Sudah di Tanda Tangani Pengguna dan TKI (Surat kontrak kerja)
* Copy tiket pesawat pulang pergi
* surat pernyataan dari majikan bahwa yang bersangkutan sedang cuti.
* 1 lembar materai seharga Rp. 6000
* surat ijin dari keluarga bahwa yg bersangkutan pergi lagi untuk bekerja (ini perda wilayah Surabaya)
* copy asuransi kerja dari negara penempatan (ini bisa dilampirkan sehingga teman-teman tidak usah membayar asuransi lagi, tapi teman-teman harus siap untuk berdebat dengan petugas).

Di sini syarat-syarat untuk membuat KTKLN sudah banyak diperbarui. Tidak diperlukan lagi surat uji kompetensi dan uji kesehatan bagi TKI yang berada di luar negeri yang mau cuti. Uang pembinaan sebesar US$ 15 juga sudah ditiadakan, Biaya asuransi juga sudah diturunkan.

Bisa jadi ini buah dari demo dan petisi keberatan tentang syarat-syarat pembuatan KTKLN yang digelar dan dibuat oleh BMI di negara penempatan. Demo itu ada baiknya juga agar pesan dan uneg-uneg kita tersampaikan, kalaupun tidak bisa dipenuhi toh paling tidak bisa membuat pemerintah sedikit malu dan bisa observasi.
 

BAGAIMANA CARA MENGURUS KTKLN?1) SIAPKAN SEMUA PERSYARATAN DI ATAS

2) DATANGI KANTOR BP3TKI ATAU P4TKI TERDEKAT (ALAMAT DI BAWAH), LEBIH BAIK UNTUK DATANG PAGI2 KARENA YANG ANTRI BUANYAAAKKK

3) ISI SURAT PERNYATAAN BAHWA KAMU MEMBUAT KTKLN SENDIRI

4) BAYAR ASURANSI atau BILA PAKAI BUKTI ASURANSI ASLI DARI NEGARA PENEMPATAN AGAR GRATIS ASURANSI TAPI BERSIAPLAH UNTUK NGEYEL DENGAN PETUGAS ASURANSI.

5) MASUKKAN SEMUA SYARAT DALAM STOPMAP (foto copy kontrak kerja, foto copy passport, surat ijin keluarga, surat ijin cuti, surat pernyataan bermaterai). TUMPUK DI MEJA PENDAFTARAN. TUNGGU UNTUK DIPANGGIL.

6) BIASANYA KETIKA DIPANGGIL AKAN DITANYAI KONTRAK KERJA ASLI, PASSPOR ASLI, DAN  KTP INDONESIA ASLI UNTUK VERIFIKASI. KALAU TIDAK ADA KTP INDONESIA BERUSAHALAH UNTUK NGEYEL LAGI BAHWA DATA-DATAMU DI PASSPOR. KEMUDIAN TUNGGU UNTUK POTO.

6) SETELAH FOTO, ANTRI LAGI UNTUK PENGAMBILAN KTKLN (Ini bisa jadi cuma sejam, dua jam atau mungkin pula sehari)

Jadi kawan seperti itulah caranya,lakukanlah sendiri agar teman2 tahu dan mengerti dan tidak dibohongi pihak ketiga. Jangan gugup, kita sudah sering dapat gemblengan keras dari majikan kita mosok menghadapi petugas2 di Indonesia saja tak bernyali??!!

Namun saran saya harap menelpun BP3TKI yang akan kamu datangi terlebih dulu untuk memastikan kelengkapan syarat-syaratmu. Soalnya kemarin aku sempat menelpon ke BP3TKI (semarang, jogja, jakarta) mereka menjelaskan syarat yang sedikit berbeda. Tapi pada dasarnya syarat baku diatas dan prosedur pembuatannya seperti yang saya tuliskan di atas.


Benarkah KTKLN bisa melindungi TKI/BMI??

Katanya (kata pemerintah lho ya) KTKLN itu:

1) Mudah menelusuri ketika TKI mengalami masalah diluar negeri sebab KBRI/KJRI bisa langsung berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja Daerah dan BNP2TKI melalui sistem pelayanan online (Padahal berdasarkan UU No.39/2004: PJTKI yang memberangkatkan adalah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap TKI diluar negeri.KTKLN menegaskan bahwa negara tidak berkewajiban melindungi TKI NAh lho?? iki piye??).

2) Untuk menghindari TKI ilegal dan perdagangan manusia dengan memperketat kelengkapan dokumen (Padahal banyak TKI menjadi ilegal karena proses yang sulit,tidak jelas dan mahal serta tingginya biaya penempatan/sistem potongan gaji yang tidak pernah habis, lagipula legal atau illegal TKI adalah warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsanya)

3) Mencegah pemalsuan identitas (faktanya pemalsuan identitas dilakukan PJTKI dan pasti data palsu pula yang dicantumkan ketika mendaftar KTKLN.Jika ingin mencegah pemalsuan identitas maka pemerintah harus memfasilitasi calon TKI membuat paspor sendiri dan permudah biro aksinya)

4) Memperbaiki sistem perlindungan seiring dengan perkembangan tehnologi demi penerbitan,monitoring dan perlakuan baik oleh majikan (pemerintah mengembangkan tehnologi tapi ini tak urung jg membebani BMi. Biaya untuk menuju ke tempat pembuatan KTKLN, asuransi..itu butuh duit juga, belum lagi waktu kita yg terpotong..duhh:))


____________________________________________________________________

CONTOH SURAT PERNYATAAN CUTI YANG DITANDATANGANI MAJIKAN:Hong Kong,….To whom it may concernThis letter is to confirm that Tulkiyem (holder of Indonesian Passport No…) was working as a domestic helper in my house starting from… to present.In order to extend her employment contract, I allow her to go back home to Indonesia starting from … until… She will come back to me to perform her job as she is a responsible type of person.I am happy to provide any further information if required.

Yours faithfully,

nama bosmu dan tanda tangan di atasnya

(employer, holder of Hong Kong Identity Card/Passport No…)

Alamat bosmu___________________________________________________________________

"Selain lewat BNP3TKI dan DP3TKI, pembuatan KTKLN juga bisa dibuat di bandara internasional Soekarno-Hata Jakarta. Tapi maaf belum bisa menuliskan rinciannya karena belum pernah berpengalaman membuat KTKLN di bandara, namun insyaallah akan menuliskannya setelah mendapatkan cukup keterangan dari beberapa kawan yang telah mempunyai pengalaman.'BERIKUT ADALAH DAFTAR ALAMAT DAN NO TLP BP3TKI SE-INDONESIANANGGROE ACEH D.S

Jl. Sukarno Hatta No.17 Ds lam Ar

Banda Aceh Raya, Banda Aceh, NAD

T. 0651- 7410355,

F. 0651- 635959SUMATERA UTARA

Jl. Asrama No. 143 Medan -20126

T. 061- 8476657,

F. 061- 8443886RIAU

Jl. Taman Sari Gg. Taman Sari I Kel.

Tangkerang Selatan Pekan Baru

T. 0761- 7079765SUMATERA SELATAN

Jl. Dwikora II No. 1220

Palembang -30137

T. 0711- 312062DKI. JAKARTA

Jl. Pengantin Ali No. 1 Jakarta

T. 021- 87781840,

F. 021- 87781841JAWA BARAT

Jl. Sukarno-Hatta No. 301

Bandung 40232

T. 022- 5204091JAWA TENGAH

Jl. Kalipepe III Pudak Payung, Semarang 50236

T. 024- 74763260,

F. 024-70799273


Jl. Brantas no 74 Cilacap telp 0282 533250

DI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo Depok -

Sleman Yogyakarta 55282

T. 0274-885542,

F. 0274- 885542JAWA TIMUR

Jl. Jagir Wonokromo No. 368 Surabaya

T. 031-8415858,

F. 031-8411445KALIMANTAN BARAT

Jl. Urai Bawadi No. 82 B Pontianak

T. 0561-735244KALIMANTAN SELATAN

Jl. Rosela I No. 17 Sim. 4 Sei-Ulin

Banjarbaru

T. 0511-4781638,

F. 0511-4782352

KALIMANTAN TIMUR

Jl. Tien suharto No. 49 Nunukan

T. 0556-21018NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Adi Sucipto No. 9 Ampenan

Mataram

T. 0370- 633797

NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kayu

Putih, Kupang

T. 0380- 826669SULAWESI SELATAN

Jl. Taman Makam Pahlawan No.4

T/F. 0411-425039SP3TKI Tanjung Pinang

Jl. DI Panjaitan Km 9 Komp Bintan

Center Blok Q No. 3 Tanjung Pinang

T/F. 0771-442295SP3TKI JAMBI

Jl. Letkol Tugino Kuala Tungkal, JambiSP3TKI BALI

Jl. Moh. Yamin No. 11 Denpasar

T. 0361-235560KANTOR PENGHUBUNG

BANTEN

Jl. Ciwaru Komplek Depag No. 2 Serang T/F. 025-4204970referensi: www.bnp2tki.go.idupdated on 12 july 2012


Mak, Kue Sialan itu Bernama KTKLN

Kakiku berat melangkah memasuki ruang pemberangkatan di bandara Juanda pada Minggu (11 Sept'11). Bukan karena beratnya luggage bag yang teramat sangat, bukan pula karena hand carrier yang menggelembung atau backpack yang padat berisi dan menggelantung di pundakku. Namun karena hati ini tertambat pada rasa salah luar biasa kepada diri sendiri, orang tua dan teman-temanku.

Sehari sebelumnya emak memohon padaku, menyuruhku berjanji untuk mengakhiri kontrakku, bahwa ini adalah kontrak terakhir yang akan aku jalankan, namun aku tak bisa mengamininya. Entah kenapa. Kubiarkan airmatanya berderai-derai mengiringi serangkaian wejangan dan doa yang dipanjatkannya untukku, hanya untukku. Kubiarkan tangannya sibuk menggerayangi kepalaku dan berjinjit menciumiku, menjadikan wajah dan kepalaku basah oleh airmatanya, kubiarkan saja.

Aku merasa hampa, benar-benar tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tak sanggup menjanjikan apapun, tak sanggup menjawab sepatah katapun bahkan tak sanggup menatap matanya sekalipun, sungguh! Aku sungguh takut beliau memblojeti pikiranku dan mengetahui apa yang sedang aku takutkan.

.....

Kembali, berkali-kali kulihat isi dompetku yang hanya sisa Rp.130.000 saja setelah sebelumnya membayar airport tax sewaktu check in sebesar Rp. 150.000.

Ada rasa was-was, kalau-kalau aku gagal keluar dari area imigrasi itu. Apalah yang tak mungkin di Indonesia?

Suasana memanas ketika aku berhadapan dengan petugas imigrasi. Kecemasan dan kegalauan hatiku serta merta terbaca oleh petugas imigrasi. Suasana itu seperti apa yang telah aku prediksikan sebelumnya.

Passpor, kontrak kerja dan kartu sialan itu sudah kupindahtangankan kepada petugas. Sedetik kemudian, kartu yang kubuat susah payah selama seharian penuh di BNP3TKI Semarang itu teracung di depanku. Sepasang mata menatapku tajam.

"Wah ini pemalsuan identitas namanya," kata petugas Imigrasi.

"Ya benar, tapi bukan saya pelakunya," jawabku.

"Lha kalau bukan kamu siapa lagi? KTKLN ini khan milikmu. Kamu yang mengajukan pembuatannya. Mana bisa nomor passpor yang di kartu KTKLN bisa beda dengan yang di passpor? Gak bisa begini," katanya lagi.

"Pak, segala data yang saya miliki sebagai syarat pembuatan KTKLN saya jadikan satu dalam stopmap warna merah yang bertuliskan nama saya, lengkap dengan nomor passpor saya," kataku. "Kalau hasilnya nomor passpor yang ada di KTKLN tidak sama dengan nomor passpor yang ada di passpor saya, itu kesalahan petugasnya dong. Lha wong mereka yang masukin data kok, bukan saya" jawabku.

"Ya mana mungkin bisa salah kalau dijadikan satu. Petugas di sana (BNP3TKI) itu profesional semua lho. Kamu pasti masukin passpor lama," bentaknya.

"Kalau passpor lama sudah expired ngapain juga saya lampirkan. Saya tidak buta huruf pak, saya bisa baca tulis," jawabku dengan suara lebih keras.

"Kalau hasilnya seperti kamu trus mau ngomong apa? Ini pendataan lho. Wajib lho. Keselamatanmu ini tergantung di sini," katanya sambil menunjuk-nunjuk kartu yang berwarna putih dengan gambar garuda di pojok kiri dan fotoku di bawahnya itu.

"Keselamatan saya selama ini saya tanggung sendiri pak. Dengan atau tanpa adanya kartu ini tidak bisa merubah kedudukan saya akan nasib saya sendiri. Saya pastikan saya akan baik-baik saja."

"Kamu jangan sok tahu ya, kalau kamu gak punya ini kamu gak bisa berangkat ke Hong Kong kerja, tau!" bentaknya.

Kepalaku seperti terbakar, asapnya aku rasakan memenuhi ruangan luas yang padat manusia yaang kebanyakan senasib denganku, hendak mengadu nasib ke negeri seberang sebagai TKW atau babu atau jongos dan sebagainya.

Dadaku sesak. Dalam pada kesempatan itu aku berteriak kepada mbak yang berada di belakangku.

"Mbak, sampeyan punya kartu KTKLN ga?" tanyaku.

"Ada," jawabnya sambil merogoh-rogoh dompetnya.

"Pasti punya, karena memang itu keharusan," kata petugas wajahnya senang seperti akan mendapat lotre dua ratus ribu. Dan memang dua ratus ribu itulah yang dinantikan dariku untuk menambal KTKLN yang bernomor passpor salah itu.

Demi emakku yang menangisiku sehari semalam, tak akan aku menyogok petugas imigrasi untuk meloloskanku ke gate 10 (gate di mana pesawat yang membawaku ke Hong Kong). Dan demi teman-temanku di Hong Kong yang berjuang menolak KTKLN, aku sudah berjanji jauh hari sebelumnya bahwa serupiah sekalipun aku tak akan melepaskannya untuk memenuhi kantong petugas tamak itu.

"Pak, saya akan menunggu di sini dan menyaksikan apakah semua orang yang akan ke luar negeri seperti saya bapak perlakukan sama. Apakah mereka juga akan bapak tanyai satu persatu tentang KTKLN," kataku.

"Kamu itu punya kartu palsu kok masih ngeyel ya. Udah pulang aja, ga usah balik ke Hong Kong," katanya.

"Palsu itu kalau saya atau orang lain yang membuatnya secara illegal. Lhah ini lho yang membuatnya petugas BNP3TKI di Semarang sana. Bapak jangan kayak gitu ya. Jangan mengintimidasi saya. Saya masih punya pulsa di HP saya yang bisa saya gunakan untuk menelpon BNP3TKI Semarang atau kepala BNP3TKI wilayah Surabaya," kataku.

"Kamu ngancam saya?"

"Mana saya berani pak. Saya hanya ingin bapak tahu penjelasan langsung mereka. Mengapa mereka bisa salah memasukkan nomer passpor saya dan sebagainya. Oh iya, selain itu saya juga pengin tahu kejelasannya, apakah kemudian KTKLN saya hanya senilai dua ratus ribu rupiah saja," gertakku.

Dan ternyata gertakan itu berhasil membuat petugas itu keder dan menyerahkan kembali passpor, kontrak kerja dan KTKLN ku, meski dengan agak kasar.

"Bapak masih beruntung saya tidak mencatat nama bapak untuk saya laporkan. Saya kasihan membayangkan anak istri bapak yang mungkin akan kelaparan saat bapak berada di tahanan," kataku lalu bergegas pergi.

Menghadapi oknum petugas imigrasi seperti menghadapi anjing-anjing kampung yang menyalak keras. Yang hanya dengan pura-pura memungut batu saja mereka sudah lari tunggang langgang.

Oalah mak, ternyata ada kue yang bernama keren KTKLN!

Gurit Kuciwa

DUDU CANDRAMAWA

Dakkira Candramawa
Jebul mung lumrahing jalma
Luput kapisan sabanjure kapindho
Nuli ndadra

Dene ana wektu mangkene
Nyebul samirana tresna
Nyuwun mitra
Malah nemu sambikala

Kucing gering kuwi
pindhane
Antuk pindhang sangaron
Lunjak-lunjak ngentekke tandhon
WUYUNG KETATON

Mrangguli sliramu ing pucuking ratri
Gawe isuk sing meh kawitan teka gasik
Aku kobong dening tekane

O Bethara...
Muspra aku tapa brata
Nyelaki wuyung kang ketaton

Kanyata
tekamu gawe wurung
anggonku nyulaki ati
sing nyikal gething kepati-patiBUBAR


Nalika geseh panemu wurung akur
mung siji kahanan kang bisa kaanggit
bubar

Lan nalika bubaran kuwi mau nggembol lara langka tamba
sejatine sing dilali-lali kuwi mau tansah kelingan

Lara kuwi mau,
ya kapang kang ketaton, ya wuyung kang ketaton
lamun wektu kang bisa nyampurnakake tatune

Riyayan Kepungkur


“Gak metu mbak?” pitakone kanca sak flatku saka balkon apartemen sebelah. Wadon asal Malang iku wis dandan ayu lan nganggo mukena putih.

“Ora. Bosku kerja, anake sing momong sapa nek aku metu?” sumaurku.

“Digawa lo, dijak melu sholat Ied,” kandhane maneh sajak enteng wae .
Aku mung unjal ambegan, ora semaur.


Aku saiki ana ing papan kang adoh saka Blora, tanah klairanku. Adoh uga saka Indonesia, negaraku. Hongkong saiki dadi papan sawateraku. Ing kene aku nyambut gawe dadi babu, rewange Cina. Ing omahe bendhara kang lanang wadone lunga mergawe seka jam wolu isuk nganti jam pitu wengi kuwi aku kajibah ngrumat bocah cilik, masak, reresik omah uga blanja.

Nalika semana lungaku mrana ora amerga nglungani tanggung jawab marang wong tua nanging suwalike. Daya-daya kepingine ati supaya ora nambah bebane wong tua, kepingine ati gawe omah supaya simbok ora bingung golek ember lan plastik kanggo tadhah udan amarga trocoh ing sajeroning omah meh rata. Yen udan, teles ning sajabane omah meh padha karo teles ing sajroning omah, ngedab-edabi.

Udan kuwi gawe mirising atiku lan simbok. Omah sing wis miring mengulon lan nganti dicagaki supaya ora rubuh kuwi kaya-kaya bakal kalah tanding karo udan, mbuh saiki mbuh sesuk, mengkono pamikirku nalika semono.

Mangsa rendeng kang jare wayah paling trep kanggo turu kuwi malah dadi mangsa paling medeni kanggo aku lan simbok uga simbahku. Kita angel turu merga wedi marang wewayangan saka, panuwun, reng, usuk kang bakal kumleyang ngebruki kita.

Aku wis ana ing pucuking kaprihatinan kang naudzubillahi nalika mutuske oncat saka negaraku tumuju Hong Kong, tanpa palilah saka bapak, simbok apadene simbah. Amarga wes mesthi kekarone ora bakal menehi palilah. Simbah nate ngendikan mengkene, “Mergawea sak paran-paran angger kowe ora dadi buruh, babu. Buruh mana dilebur ora weruh. Lara saklara-larane gawe lan asor sak asor-asore gawe.”

Pancen bener ngendikane simbah. Kerja prasasat ora ana lerene, titahing bendara prasasat ora tau asat, ngimplah-implah kaya dene banyu segara. Yen ora kuwawa nyangga bisa gawe awak kuru lan ati nggrantes.

...

Bosku kekarone wes metu saka kamar nganggo klambi kantor jangkep sak jase. Kekarone banjur nyaut tas isi bontot mangan awan kang wis dak cawisake ing sandhuwure meja makan. Tuli nggeblas tanpa pamit. Aku unjal ambegan maneh, lega.

Aku mlebu pawon, nyawang lapangan Victoria kang wes kebak menungsa nganggo sandhangan sarwa putih sumadya sholat Ied. Sholat Ied berjamaah sing dianakake dening KJRI Hong Kong daksawang katon rame, udakara nem ewu menungsa tumplek blek ngebaki lapangan sing ambane kira-kira sapadha lapangan sepakbola jejer sanga. Nanging ramene isih ora madahani ramene sholat Ied tahun 2009 kae, amarga tahun 2010 riyaya tumiba ing dina Jumat. Para bendara mesthine padha makarya lan njalari akeh sing ora bisa melu sholat Ied, kaya dene aku. Dhek tahun 2009 riyaya tumiba ing dina Minggu, wayah para TKW padha prei mergawe, saengga padha bisa sholat Ied ing lapangan Victoria.

Iki pancen dudu riyaya kapisan sing daklakoni ing paran. Rolas riyaya aku ora bali sungkem wong tua. Kawitan nalika aku entuk gaweyan ana Semarang rolas tahun kepungkur nganti oncatku saka tanah kelahiran saperlu golek dhuwit. Ewadene rasa keranta-ranta kuwi tibake uga bisa dirasakake bola-bali, makaping-kaping.

Dak njipuk HP-ku, let sedhela tanganku gregelan nelpun simbok. Ing papan liya, ing Blora kana, simbok nampa telpunku lan nangis samangsa krungu suaraku lagi uluk salam.

Simbok nangis ing sangarepe panci blirik isi opor ayam nalika aku nelpun panjenengane. Astane sing mati separo dumadakan krasa abot banget diobahake. HP sing ana ing astane mrucut makaping-kaping mbarengi mrucute luh saka netrane kang mbanyu mili. Mbakyuku kepeksa mbiyantu nyekeli HP supaya simbok bisa nerusake anggone rerembugan karo aku.

“Sugeng Riyadin mak, sakkathah-kathahing lepat kula, kula nyuwun sepuntene nggih. Sepuntene dereng saged sungkem, sepuntene…,” kandhaku.

Aku dhewe kaya ora kuwawa nerusake tetembungan kang wengi sakdurunge wes dak cathet tharik-tharik ing sakmburine buku cathetan blanja. Abot banget kanggoku ngobahake lambe ngeja siji-mbaka siji ukara. Mripatku kembeng-kembeng kebak luh ora bisa nyawang cathetan sing sejatine wes dakapal ing sakjroning atiku. Pungkasane aku mung nangis ngguguk, ndheprok ing sakngarepe lambe pawon, wurung gawe sarapan kanggo momonganku. Dene kaya ngene rasane riyayan ing paran? Atiku keranta-ranta.

Nggrantesing ati luwih dene laraning lara dakrasakna ing dina riyaya. Aku kelingan opor ayam masakane simbok, utawa asem-asem daging sing seger kae. Aku kelingan gawe lungsung kupat sinambi gegojegan karo simbok, aku kelingan nalikane sesingidan nyumet mercon ing mburi omahe pak RT. Apamaneh kelingan takbiran bareng lan sholad Ied bareng kanca-kancaku wiwit cilik.

Ah, aja maneh sholad Ied bareng, swara takbiran wae ora keprungu ing Hong Kong. Sing ana mung swara-swara wong iwut nyambut gawe. Dina riyaya ing Hong Kong kanggone aku kaya dene dina liyane, kawajibanku kudu dakrampungake.

Kanggo sulihe riyaya, aku sakanca kang libur pendhak dina Minggu gawe acara dhewe. Ing lapangan Victoria kang kasebut uga “Kampung Jawa” kebak dening menungsa kaya dene aku saperlu mahargya riyaya sing ora bisa dirasakake pas ing dina riyaya.

Ing kene iki aku sakanca ngumandhangake takbir kanthi lamat-lamat amarga yen keseron isa diusir dening satpam lapangan. Ora krasa luh sing wes asat bali dleweran ing pipi. Salam-salaman lan rerangkulan karo kanca-kanca sanasib rasane kaya dene lungguh jejer karo sedulur dhewe.

Aku sakanca geguyonan sinambi mangan panganan Indonesia kang digawe kanthi sesidheman ing omahe bendarane dhewe-dhewe.

Kuwi crita riyayan ing Hong Kong sing dakrasakake tahun kepungkur. Rekasaning ati pengin nggayuh pepinginan kudu ditebus nganggo kangen lan sedih lan rasa-rasa liyane. Rasa-rasa kang ora bisa diwedharake nganggo tetembungan utawa tulisan apadene gambar. Rasa-rasa sing mung wong-wong kang mergawe ing negarane wong wae sing bisa mangerteni.

Tahun iki, aku bakal bali lan mahargya rawuhing riyaya bareng sakluargaku. Atiku bungah uga sedhih amarga tahun iki bapak ora bakal ana ing saktengahing kaluarga. Aku ora bakal bisa nemoni panjenengane kanggo njaluk sepura. Panjenengane wes ditimbali dening Gusti sewulan sepungkur. Sepuluh jam sakdurunge seda, ing telpun aku ditangisi dikon bali, nanging mokal kanggoku bali dadakan ngono kuwi.

Kodrating Gusti, aku mung nglakoni. Muga-muga panjenengane ditampa lan disepura dosane, aamiin.


Kaya kapacak ing majalah Jaya Baya edisi lebaran (September).

Selamat Jalan Pak

Air mata itu tak bisa dibendung, menerobos begitu saja. Kerja sama dari kelenjar lakrimal dan emosiku begitu hebat padahal hanya karena satu sms yang baru sempat kubuka. Sms yang lainnya kemudian aku ketahui sama isinya, ketiganya dari kakak-kakakku.

Satu kalimat pendek yang aku tahu akan datang padaku semasa-masa tetap saja membuat guncangan di hatiku dan menimbulkan isakan-isakan tertahan ditengah hiruk-pikuknya manusia di MTR (kereta bawah tanah) sekembalinya aku dari rumah mamah (nenek) untuk makan siang bersama. Menahannya karena tak ingin terlihat aneh di depan banyak orang utamanya di saat seorang bocah sedang bergelanyut manja di tangan kananku dan itu bukanlah hal yang mudah. Setegar apapun aku, aku hanyalah seorang anak dari seorang bapak yang terkapar tanpa nyawa ribuan mil jauhnya dari tempatku berdiri pada saat itu.

"Nduk ngebel, bapak wes meninggal," begitu bunyi sms itu Tertera 14.30 Rabu, 13 Juli 2011, mbak Tik, pada bagian kaki sms.

Innalillahi wa innalillahi rojiun. Astagfirullah... Padahal aku berbicara dengannya seminggu yang lalu ketika beliau memohon padaku untuk pulang barang dua atau tiga hari untuk menjenguknya. Dan aku tak bisa mengabulkan permintaannya karena waktu pulangku sudah ditentukan majikan dan itu hanya tinggal satu bulan saja.

Padahal aku berbicara padanya pukul 18.30-19.00 waktu Hong Kong, menjelang maghrib pada Selasa, 12 Juli 2011. Suara nafasnya yang berat dan suara batuknya terdengar keras mendengung-dengung digendang telingaku, hingga saat inipun.

"Kapan mulih nduk?" tanyanya di sela-sela nafas beratnya.

"Tinggal sebulan lagi," jawabku memberi kepastian.

"Tanggal 21 ya. Ndak nyandhak umurku nduk?" kata bapak. "Bali sik nduk," tambahnya lagi.

Dan kembali aku mengatakan tak bisa. Kembali aku harus mengatakan alasanku bahwa untuk pulang ke rumah tidak semudah itu. Hong Kong-Blora membutuhkan waktu dan uang yang tidak sedikit. Lagipula kalau aku pulang secara mendadak berarti bosku harus mengatur segalanya lagi, dan itu yang teramat menyulitkan.

Penyakit bapak sejak dua tahun yang lalu memburuk, kini semakin parah. Hatinya yang keras menolak untuk pergi ke Rumah Sakit, menjadikan semuanya makin payah. Sabtu ini, aku dan kakakku merencanakan untuk memaksa beliau untuk nginep di Rumah Sakit, namun Tuhan berencana lain. Rencana dasyat-Nya itu telah merobek-robek hatiku menjadi kepingan-kepingan yang sulit untuk ditata kembali, meskipun bukan hal yang mustahil suatu saat nanti bisa. Namun hingga saat aku menulis ini, airmata itu terus mengalir dan nafasku sesak. Inilah di saat ikhlas itu menjadi teramat sulit bagiku.

Aku marah pada kakakku dan menghujaninya dengan sms yang menyakitkan, tak tahu apa yang bisa kuperbuat di sini. Aku marah pada diriku sendiri, atas kealpaanku di saat terakhir bapak, atas kegagalanku sebagai anak. aku marah, aku sedih, aku...

Di saatku menahan pedih hati, momonganku berteriak-teriak protes karena kutinggalkan sendirian.

"Ceceee... Play with me, why you stay in the toilet so loooong?" teriaknya di depan dapur yang berujung toilet pribadiku. "Ceceeeeeeee....!" teriaknya melengking.

"Sorry, I'm so sad, gak bisa main denganmu. Nonton TV aja ya," bujukku seraya mengambil sekeping VCD Hi-5 kesukaannya.

"Kenapa sedih?" Mammi angry with you?" tanyanya lugu.

"No, my dad went to heaven, that's why I'm so sad," jawabku.

Dua buah ciuman diberikannya padaku lengkap dengan pelukan eratnya. "Don't be sad. I will draw for you. I will be good, I watch TV later," janjinya sungguh-sungguh. Dan dia melakukan apa yang telah dijanjikannya serta merta.

Waktu terasa merangkak meski aku berdoa agar cepat segera berlalu. Kucoba untuk berkonsentrasi untuk melakukan sisa tugasku hari itu, namun sepertinya tak berhasil dengan sempurna. Oseng seledri besar dengan daging sapi dan tim telur malam itu telah terkontaminasi oleh airmataku. Tak ada yang protes, meski bos lakiku yang jago masak itu. Semua diam melakukan tindakan preventif agar aku tak meledak dalam duka lagi.

Satu-persatu orang yang kucintai pergi tanpa aku bisa melihat saat terakhir mereka. Nenek, dua tahun lalu juga telah pergi dan kini bapak tutwuri. Satu-persatu kami di sini ditinggal orang yang mereka cintai. Menggonjang-ganjingkan hati, menguji ketegaran dan keikhlasan kami dan kami dilarang gagal. Kalaupun ikhlas itu membutuhkan waktu yang agak lama, tegar itu harus terbentuk seketika.


Allaahummaghfirlii wali wali dayya warhamhuma kamaa rabbayaani saghiira

Karena Kringetmu Bau Kari

Malam itu pukul sebelas. Saya yakin kalian semua sudah mimpi tujuh cerita dan ngiler dengan sopannya di bantal masing-masing, tapi tidak dengan saya. Seonggok sampah yang baunya ngaudubillah harus segera saya lemparkan segera ke airport (baca=tempat pembuangan sampah) saat itu juga. Seplastik sampah yang terdiri dari soptek, ikan sri (baca postingan sebelumnya) dan bekakas sisa-sisa dapur yang saat tercampur masing-masing saling mengkontaminasi dan menimbulkan bau yang cukup manjur untuk membangunkan orang dari pingsannya itu harus segera disingkirkan kalau tak ingin mendapat kuliah pagi dari majikan.

Kulihat pula babu dari apartemen di blok sebelah yang sedang menjalankan tugas rutinnya untuk angon. Tangan kanannya memegang koran sedang tangan kirinya meenggeret seekor hewan berkaki empat yaitu anjing. Ya benar, tugas akhirnya adalah angon anjing karena anjing peliharaan majikannya hanya mau berak setelah diajak jalan-jalan di malam hari. Kusapa dia saat dia 2 meter dekatnya dariku.

"Wes mbak?" tanyaku padanya.

"Apane? Wong udah jalan muter dua kali juga durung ngising-ngising iki," jawabnya sambil bersungut-sungut. Aku tersenyum.

Aku mendadak lega, rupanya aku tak sendirian melek di malam yang amat larut itu. Mbak Na dan mungkin juga puluhan bahkan juga mungkin ratusan babu lainnya yang berada di Hong Kong ini mungkin masih berjibaku dengan tugas akhirnya masing-masing.

Kubalikkan kakiku dan melangkah menuju apartemen bos yang hanya bersebrangan jalan, tapi sesosok tubuh gegap menghalangi jalanku. Bau kari mendadak berada di sekelilingku dan aku bergidik mual. Bukan karena aku tak suka kari tapi bau ini teramat kental bercampur dengan parfum murahan yang mungkin di dapat lelaki hitam ini dari toko India atau Pakistan langganannya. Sebuah suara kemudian keluar dari mulutnya

"Hallo dear," sapanya ramah.

"Hallo munyuk," bathinku. Namun tak sepatah katapun yang sempat keluar karena serentetan kata darinya keluar lagi seperti kentut yang sudah lama ditahan.

"I am Ram. Do you like to have fun with man on your holiday?" tanyanya.

Aku tak menjawab hanya memandangnya saja.

"You know fun?" tanyanya mengulang, takut kalau-kalau aku tak paham dengan bahasa Inggrisnya yang berbau are are itu.

"You know laki-laki and perempuan cantik having fun. Swimming together?" katanya lagi sambil tersenyum dan mengedipkan mata kirinya.

"Diancuukk..!' jeritku dalam hati. Aku sungguh ingin mengambil kembali seplastik sampah busuk yang tadi telah kubuang dan menyumpalkannya kedalam mulut laki-laki di depanku ini, sungguh! Tapi itu urung kulakukan.

"No, I have a very pretty girl friend and I love her," jawabku asal-asalan. Kawan, aku bukan lesbian lho, aku hanya ingin makhluk berbau kari ini pergi saja, sungguh!

"Yuck! No fun! with laki-laki better. Mine is long and I am strong," katanya lagi.

"I dont like man especially with the smell of curry & never brush teeth like u. It's disgusting," jawabku.

"Fuck you!" kata laki-laki hitam pekat itu kemudian pergi meninggalkanku.

"Woo...lambemu..!!" kataku.

Alkisah Ikan Keramat

Bos tidak di rumah. Mereka sekeluarga pergi menjenguk nenek yang tinggal di Canada rencananya mereka akan tinggal selama 2 Minggu. Dan itu artinya aku bisa jungkir walik ora karuan di rumah. Termasuk juga pulang telat di hari liburku.

Hari itu pukul 11 malam tet aku baru sampai di depan pintu rumah bosku. Deg-degan hatiku karena teringat bahwa pagi tadi aku lupa memberi makan ikan-ikan kesayangan bos.

Ikan-ikan yang menurut mereka adalah ikan keramat karena merupakan perwakilan dari nyawa mereka. Itu yang mereka percayai dari seorang fung shui master yang bernama Mr. William. Jadi di rumah ada empat ikan di dua aquarium. Satu aquarium berisi tiga ikan yang menurut mereka adalah sir, mam dan katelyn. Satu aquarium lagi berisi satu ekor ikan jelek yang ekor dan siripnya mritili, kata mereka itu adalah aku, ikan Sri.

Baru saja aku membuka pintu rumah terdengar suara kamera pengintai yang bergerak-gerak kekanan dan kekiri sedetik kemudian dering telpon menjerit-jerit.

"How is my fish?" tanya bos serta merta.

Degg!! Jantungku berpacu seperti balapan kuda.

"Your fish?" tanyaku gugup sambil melirik kearah tiga ekor ikan keramat yang tengah melunjak-lunjuak kelaparan.

"Your fish is klepek-klepek. This morning I forgot to feed them," jawabku jujur.

"Nek sampek mati, potong gajimu!" kata bos menggelegar dari sebrang sana. Kemudian telpon mati.

Waduh mak, cilaka pitulikur tenan! Plis jangan mati ya ikaannn...

Sungguh Truwelu


Mar 16, '11 11:02 PM
for everyone
"Gila! Ini terlalu!" kataku. Tak hanya dalam hati juga pun keluar dari mulut ndowehku yang seksi. Bukan aku menggerutu atas tugasku kemarin hari saat bos memberiku berlembar-lembar uang ratusan dolar hongkong yang kalau dirupiahkan hampir mendekati tiga  juta. Uang yang kemudian berbuntut pemburtuanku atas makanan yang diproduksi oleh negara tetangga yang lagi terkena musibah, Jepang.

Bos mendadak kelabakan, seperti ayam yang hendak bertelur, mondar-mandir kesana kemari mengikuti setiap gerakku sambil memberiku instruksi ini dan itu. Bukan pula aku menggerutu akan tugasku yang mendadak banget menjadi berjibun dan menghabiskan hampir lima jam waktuku, bukan, bukan itu.

Tapi lebih dari itu, perintah dari si bos menurutku agak terlalu. Aku disuruhnya membeli bahan makanan buatan Jepang yang menjadi makanan momonganku sehari-harinya. Empat bungkus chicken wings yang perbungkusnya mencapai tiga ratus ribu, 6 seaweed yang perkalengnya seratus dua puluh ribu, 6 mi kering yang perbungkusnya empat puluh ribu, 4 macaroni yang perbungkusnya tiga puluh ribu, saous kikkoman, salad dressing, mi udon, wijen, dan sebagainya.. dan sebagainya. Bah! Terlalunya itu karena aku diharuskan membeli untuk  persediaan 6 bulan ke depan.

Kegilaan semacam ini rupanya tak hanya terjadi pada bosku, teman-temanku yang lain juga menggerutukan hal yang sama, bos mereka juga gila hunting makanan produk Jepang.

Musibah yang menimpa Jepang, gempa dan tsunami itu, menjadikan penyetopan secara mendadak stok makanan dari Jepang. Yah tentu saja, pemerintah Jepang tentu lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan perut warganya daripada ekspor. Banyak warga korban dari bencana tersebut yang kekurangan makanan bahklan juga air bersih, belum lagi radiasi yang terjadi menyebabkan ruang gerak sekaligus kemungkinan negara itu untuk bangkit dari bencana sedemikian beratnya.

Di saat ribuan orang kelaparan di sana, banyak warga Hong Kong yang gila. Aku sungguh mengutuk ini. Terlalu!


repost dari Multiply

Yopi Ga Jadi Minta Hadiah

Yopi namanya. Mungil, cantik, lincah, periang, berhidung mancung, pandai dan berbakat.

Semua siswa-siswi hingga guru di SD Lebak II mengenalnya, bahkan banyak orang tua murid juga mengenalnya. Karena selain selalu menjadi ranking pertama di kelasnya, Yopi juga pandai menari dan menyanyi. Tari apa saja dia bisa. Tari kelinci, tari gambyong, tari remo, tari jaipong, tari India, modern dance juga bisa. Lagu apapun juga bisa dinyanyikannya. Lagu Jawa, dangdut, pop, anak-anak, rok hingga seriosa. Pokoknya prestasi Yopi enggak kalah dibandingkan dengan Brandon de Angelo ataupun Putri Ayu dari Indonesia Mencari Bakat tahun 2010 yang lalu.

Di ruang belajarnya berjejer belasan piala dari lomba menari dan menyanyi yang telah dimenangkannya. Inilah yang membuat mama, papa, teman sekolah dan guru-gurunya bangga. Yopi telah berhasil mengangkat nama sekolah SD Lebak II
sekaligus membuat bangga mama dan papanya.

Selain piala-piala dan hadiah yang diperolehnya dari menang lomba, Yopi juga mendapatkkan beberapa hadiah dari papa mamanya. Ada boneka monyet yang lucu hadiah dari papa saat dia jadi ranking pertama kelas dua kemaren, ada HP yang berwarna merah muda dengan pernik mickey mouse hadiah dari mama saat dia naik kelas tiga, ada MP3 hadiah ulang tahunnya tiga hari yang lalu saat dia genap sembilan tahun dan masih banyak lagi hadiah-hadiah yang lain. Setiap kemenangan yang diraihnya Yopi selalu meminta hadiah dari papa mamanya. Begitu juga kemarin saat Yopi menang lomba nyanyi sekabupaten, Yopi merengek minta dibelikan HP, padahal dia sudah punya.

"Beliin HP dong ma," rajuk Yopi saat mereka sedang duduk berdua sore itu.

"Lha kemarin khan sudah," jawab mamanya kalem.

"Yah mama, yang kemarin itu sudah setahun yang lalu, udah ga keren lagi," rengek Yopi.

Mama menghela nafas, kemudian meletakkan majalah yang dibacanya di meja kecil di samping kanannya.

"Khan masih bisa dipakai sayang," kata mama.

"Ya masih bisa dipakai tapi sudah butut, mana ga ada MP3-nya lagi, huuh kuno banget!" gerutu Yopi.

"Mama aja masih pakai yang seperti itu, lihat nih," kata mama sambil menunjukkan HPnya kepada Yopi.

"Yee.. mama. Mama khan enggak kemana-mana, cuma buat nelpon papa sama Yopi doang," sungut Yopi.

"Eh siapa bilang? Mama ke arisan, ikut ngaji, belanja atau kondangan juga kok," jawab mama sambil senyum.

"Tapi Yopi khan bawa ke sekolah ma. Trus kalau temen-temen Yopi ngelihat HP butut ini khan trus Yopi jadi malu," rengek Yopi sambil cemberut.

"Ya itulah dia Yop. Mama juga ketemu temen-temen mama dan mereka ngelihat HP mama tapi mama ga malu kok," kata mama.

"Mama nyuruh kamu bawa HP ke sekolah khan tujuannya biar mama bisa komunikasi sama kamu kalau pas jemput kamu ke sekolah. Kalau semisal mama telat atau kamu pulangnya awal atau gimana khan bisa nelpon, gitu," jelas mama lagi.

"Lhah papa aja punya HP keren, dua lagi," tukas Yopi.

"Papa khan buat kerja, sayang. HP papa khan nyambung dengan internet biar papa bisa ngecek e-mail kapanpun. Punya HP khan dilihat kebutuhannya, sayang. Enggak cuma karena ingin, trus beli. Enggak cuma karena gengsi, trus harus beli," jelas mama dengan suara lembut.

"Pokoknya beliin! Masak Yopi menang lomba nyanyi mama ga ngasih hadiah," bentak Yopi kemudian beranjak dari tempat itu. Dia kemudian berlari menuju kamarnya. Mama geleng-geleng kepala.

Braak..! suara pintu dibanting dengan kerasnya. Tangan kecil Yopi kemudian meraih remote VCD player. Sedetik kemudian mengalunlah musik hiphop Kate De Luna dengan lagu Whine up yang merupakan lagu favoritnya. Lagu itu segera mengantarnya ke alam mimpi.

Dalam mimpinya Yopi keheranan. Dandanannya sudah berubah. Bukan lagi memakai rok hitam dan kaos biru lagi tetapi dia sekarang memakai celana kulit berwarna kuning dipadu dengan jaket kulit hitam. Yopi juga meraba rambutnya dan merasakan perbedaan juga. Ketika Yopi bercermin, dilihatnya rambutnya diatur indah dengan jeli warna-warni, wajahnya juga ada sedikit make up. Yopi terlihat keren banget saat itu.

Dan yang lebih mengherankannya, saat itu dilihatnya Kat De Luna memakai kostum yang sama dengannya dan melambai sambil berteriak, "Yo! Yopi! Let's dance!"

"Nyayi dan dance duet bareng Kat De Luna?" tanya Yopi dalam hati hampir tidak percaya. Tapi kemudian musik menghentak dan Deluna menariknya menuju ke tengah panggung. Di sana mereka menari dan menyanyi berdua disaksikan oleh ribuan penonton dan disiarkan langsung di TV.

Hati Yopi senang sekali. Dia sudah melupakan kejengkelannya kepada mamanya sore tadi, dia juga melupakan keinginannya untuk memiliki HP keren.

Musik berhenti. Yopi dan De Luna melambaikan tangannya kepada penonton dan disambut dengan tepuk tangan dan teriakan yang membahana.

"Yo! Yopi and De Luna! Yo! Yo! Yo!"

Di ruang ganti Yopi berbincang dengan De luna, dan ternyata Deluna bisa berbahasa Indonesia.

"Saya senang sekali bisa duet bareng kamu," kata Yopi.

"Oh, aku juga senang sekali, kamu sungguh berbakat. Aku yakin kamu bisa seperti aku nanti," kata Kat tulus. Kat terlihat kebingungan mencari-cari sesuatu. Dibongkarnya tasnya dan dicarinya sesuatu dari dalamnya.

"Cari apa?" tanya Yopi.

"Mmm..HP. Aku mau nelpon mamaku, ngabarin tentang konserku hari ini denganmu," jawabnya.

"Yop, boleh pinjem HPnya ga? Aku mau misscall HPku. Kalau ada suaranya khan gampang nyarinya," kata Kate.

"HPku jelek," jawab Yopi. Dia merasa malu sekali menunjukkan HPnya pada artis pujaannya.

"Jangan gitu, yang penting khan bisa dibuat komunikasi, punya HP bagus kalau enggak ketemu seperti HPku juga ga bisa dipakai khan?" kata Deluna.

"Iya juga ya," pikir Yopi.

Yopi kemudian mengulurkan HPnya kepada kepada De Luna. Setelah berterima kasih, Kat De Luna segera mendial nomer HPnya dan seketika terdengarlah nada dering dari HP Deluna yang rupanya terselip diantara baju-bajunya.

"Nah ketemu deh, makasih ya Yop," kata Deluna.

"Lho kok HPnya mirip punyaku," kata Yopi keheranan.

"Iya. Aku sms dan telpon mama dan temen-temenku juga pakai HP ini," jawab Deluna.

Yopi melongo, tiba-tiba saja dia merasa berdosa dan menyesal telah bicara kasar dengan mamanya sore tadi. Belum selesei rasa berdosa dan menyesal, tiba-tiba Yopi dan Kat Deluna dikagetkan oleh suara.

Tok.. tok.. tok... Tok.. tok.. tok... Suara pintu Yopi diketuk dari luar. Suara itulah yang kemudian mengakhiri mimpi indah Yopi.

"Yop, mandi dulu. Udah jam lima lho," kata mama memanggil.

"Iya maa..," jawab Yopi.

Diambilnya handuk dan baju gantinya dan segera dia membuka pintu dan berjalan menuju kamar mandi yang terletak di dekat dapur. Melihat Yopi, mama segera mengulurkan segelas jus jeruk yang baru saja selesai dibuatnya.

"Makasih ma," kata Yopi.

Mama tersenyum.

"Ma, ga usah beli HP ya," kata Yopi tiba-tiba.

Mama tersenyum lagi, agak terkejut juga keheranan mendengar kata-kata Yopi barusan.

"HP yang setahun lalu mama beliin masih bisa kok, mending uangnya ditabung aja ya ma," kata Yopi lagi.

"Iya Yop, baguslah kalau kamu ngerti. Soalnya khan kamu udah mau naik kelas empat jadi ada kebutuhan yang lain yang lebih penting untuk sekolahmu," kata mama.

"Iya ma. Maapin Yopi tadi teriak-teriak sama mama ya," kata Yopi sambil memeluk mamanya****

Jago Mbalela

"Eh elo, srakah amir, gue capek tauk," kata Jago sambil mengepak-kepakkan sayapnya lemah.

"Eh elo! Kalo gue nyuruh elo apa, ya jalan dong! Ngaca sana! Dasar ayam!" kata Doren sambil mendorong kembali Jago untuk memasuki ring.

"Gue bilang gue capek. Gue capek tauk! Gue gorok baru tau rasa lo!"

"Eh elo, ayam! Masuk sana! Lanjutkan!" perintah Doren sambil mengumpat dengan sepuluh bahasa.

Jago menjulurkan lidahnya, "Weeeek...!"
"Ini orang enaknya diapain ya, maksa-maksa mulu. Nyobain silet ini dah, biar tau rasa dia," pikir Jago sambil mengambil ancang-ancang. Tiba-tiba Jago melompat, "Ciaaaatttt....!"

"Jleb! sreeettt....cuuurrr...crooott...!"

Semua mata memandang bengong, darah Doren muncrat kemana-mana. Ke lantai, ke baju para penyabung ayam di sekitarnya, ke makhluk bersayap lainnya. Bau anyir yang rada-rada bercampur bau kari segera saja menyebar. Saat itu tak ada yang bergerak kecuali Jago yang kemudian mereyakan hari kemerdekaannya.

"Rasain lo! Mampus lo! Horeeee...gue bebassss...merdekaaa...! Kukuruyuuuuuuuukk...!" teriak Jago sambil berhiphop ala chicken dance.


----------

Itu mungkin kronologis kematian Doren, penyabung ayam asal India yang tewas di kaki ayam aduannya sendiri. Berhubung neh yang bikin kronologisnya bukan asli India dan bukan blogger biasa (ciee...) jadi cara penulisannya mungkin terkesan nyleneh, walau tanpa bisa dipungkiri pembaca pasti senyum-senyum saat menyimak kronologis nyleneh diatas (hayoo..ngakuuu..!).

Dua bulan lalu saya diherankan dengan sebuah berita tentang ayam aduan yang menggorok leher tuannya.

Sabung ayam yang kerap terjadi di Indonesia ternyata juga terjadi di negara lain, India, bahkan sepertinya di India lebih sadis lagi perlakuan mereka terhadap sang ayam. Pemilik ayam melekatkan pisau cukur di kaki ayam dengan tujuan supaya ketika ayam aduan itu sedang berkelahi bisa mencederai lawan tarungnya atau lebih parahnya membunuh lawan tarungnya. Tak jarang tampak banyak ayam-ayam yang berkelonjotan berlumuran darah karena kalah perang, bahkan tak jarang pula ayam petarung tersebut mati demi keegoisan dan kerakusan para penyabung ayam.

Saat itu (20/1), Doren, pemilik ayam aduan, terus mendorong ayamnya untuk kembali ke ring. Gladiator berbulu yang sudah kelelahan ini enggan untuk kembali ke medan perang dan terus berusaha melarikan diri, tapi lagi-lagi Doren mendorong ayamnya untuk kembali memasuki ring. Akhirnya binatang itu tidak tahan lagi dan menyerang Doren dengan mendaratkan kakinya dengan kekuatan penuh ke leher orang yang setiap hari memberinya makan. Tak ayal terjadilah pertumpahan darah yang tak seperti biasanya yang membuat manusia-manusia di sekitar ring itu terkejut sekaligus membuat beberapa ayam di ring bingung.

Beberapa pemberitaan akhir-akhir ini menunjukkan sebuah keganjilan dari perilaku hewan-hewan di sekitar kita. Sebagai contoh, sebuah ular python terlihat menggendong kodok di punggungnya saat melarikan diri dari banjir di Australia awal Agustus lalu. Hewan melata, unggas dan bahkan serangga, merekapun menerima pesan dari-Nya untuk bersatu dan bersolidaritas demi keadilan dan keselamatan, termasuk selamat dari manusia yang superior dan egois. Dalam hal ini, ayam jago yang "mbalela" tersebutpun berhasil memerankan tokoh Spartacus dalam hidupnya. Jago berhasil menggugat ke-ayam-an dan keadilan, ke-ayam-an yang adil dan beradap dan keadilan sosial bagi seluruh ayam petarung di dunia.

Namun apa yang kemudian terjadi pada gladiator berbulu tersebut tidak diketahui. Mungkin ayam tersebut sudah diumpetin oleh penyabung ayam lainnya atau mungkin sudah merdeka dan poligamy dengan ayam-ayam betina yang memujanya atau entahlah.

Jika saya adalah keluarga dari Doren, saya akan membalas dendam dengan segera menangkap kemudian menggorengnya atau menyajikannya menjadi kari ayam atau tandoori chicken dengan menambahkan yogurt banyak-banyak supaya lebih lezat. Tetapi sebagai orang yang baik-baik sekaligus seorang warga negara Indonesia, saya kok jadi mempunyai pemikiran lain. Saya cenderung ingin menyelamatkan Jago dari tangan-tangan orang India untuk kemudian membawanya ke Indonesia. Mengarak Jago itu keliling Indonesia dan menobatkannya sebagai "Pahlawan Demokrasi". Membuat spanduk dan bendera kecil-kecil yang pasti nantinya bakal laris manis melebihi larisnya Blackberry. Menjadikan Jago sebuah merk untuk kaos, gaun, rok, jeans, BH hingga celana dalam dan G-string. Membuat grup di Face Book dan mencari member sebanyak-banyaknya. Dan ah, setelah cukup sukses dan populer bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah partai demokrasi berlambang ayam jago. Menarik bukan?

Menjadikan Jago sebagai Pahlawan Demokrasi jauh lebih pas dan tak beresiko ketimbang mencalonkan seseorang yang belum tentu bisa diteladani.

Menggugat Doktrin "TKW Itu Bodoh"

Ketika saya masih kecil ramai orang bertanya kepada saya tentang cita-cita saya. Mulai dari emak, bapak, tetangga samping rumah, guru TK hingga penjual jajan di sebelah sekolah saya, mereka selalu menanyakan tentang cita-cita saya. Saya menjawabnya dengan tegas, “Dokter!” Gelar itu terdengar keren sekaligus hebat di telinga saya.

Seiring bertambahnya umur dan rasa mengerti saya tentang keadaan keluarga, saya tak lagi berani mengungkapkan cita-cita saya tersebut. Cita-cita itu mengabur berbanding lurus dengan semakin tidak jelasnya perekonomian keluarga. Memperjuangkan diri untuk hidup kemudian menjadi sesuatu yang lebih penting daripada pendidikan apalagi gelar keren tersebut. Hingga sampailah perjuangan untuk hidup itu di negara ini, Hong Kong. Meski untuk itu saya harus rela untuk didoktrinasikan sebagai orang bodoh. Pandangan umum mengatakan bahwa, hanya orang-orang bodohlah yang rela menjadi TKW. Hal ini dikarenakan untuk menjadi TKW tidak diperlukan ijasah. Paperproof (ijasah) itulah yang mengkastakan manusia-manusia di bumi Indonesia sedemikian sarkastisnya.
Bagi saya pribadi, sekolah adalah proses pembelajaran. Ijazah bagi saya adalah bukti yang kita peroleh dari hasil proses pembelajaran itu. Sehingga menurut saya, tujuan akhir dari sekolah bukanlah ijazah tetapi apa yang kita peroleh dari proses sekolah/pembelajaran itu.

Hidup juga proses pembelajaran. Maka, meski jauh di tanah rantau saya tetap meneruskan proses belajar saya meski dengan segala keterbatasan yang saya miliki di samping pekerjaan saya sebagai pembantu rumah tangga.
Koran, majalah, perpustakaan, buku, internet, menjadi acuan saya untuk belajar. Semakin saya tahu justru semakin banyak yang saya tidak tahu. Perkembangan pengetahuan bukan hitungan hari lagi tetapi sudah bertolak ukur dengan hitungan detik. Dari detik ke detik berikutnya sudah dihasilkan berbagai kreasi baru atau penemuan-penemuan baru di berbagai bidang.

Di Hong Kong, beberapa tempat belajar-mengajar seperti tempat kursus ketrampilan, kursus computer, kejar paket A, B dan C hingga sekolah tinggi setara D1 dan D3 pun menjamur. Masing-masing tempat menjanjikan pemberdayaan TKW berbasis pendidikan. Visi dan misi mereka pun disuarakan layaknya kampanye pemilihan capres.
Investasi di bidang ilmu itu tidak ada ruginya, namun kadang temen-teman saya melupakan untuk survey lebih dulu sebelum berinvestasi. Beberapa tempat belajar-mengajar tersebut ada yang benar-benar bertujuan untuk mencerdaskan etnis minoritas (warga negara asing yang kurang mampu yang tinggal di Hong Kong seperti TKW, kuli bangunan, sopir, dll) namun ada pula yang hanya berniat mengeruk keuntungan dari etnis minoritas dengan cara menarik uang sekolah yang tinggi dan menipu dengan cara mengiming-imingi pendidikan yang (katanya) disamakan dengan pendidikan formal di Indonesia. Bahkan dengan tanpa kemaluan, ada pula yang mengatakan bahwa lulusan sekolah yang mereka adakan bisa langsung meneruskan kuliah di Indonesia, bah!

Embel-embel D1, D3 ataupun mahasiswa UT terdengar begitu merdu dan menjanjikan. Dan lagi-lagi kawan-kawan saya ini adalah obyek yang amat empuk, teramat sangat empuk. Keinginannya untuk mendapat pengakuan sebagai “bukan orang bodoh” menjadikannya klepek-klepek seketika begitu mendengar gelar-gelar tersebut dan tentu saja juga ijasah! Nah lho kalau sudah begini salah siapa? TKW yang bodoh atau orang-orang yang membudayakan diri mempunyai doktrin “TKW itu Bodoh”? Lalu bagaimana pula dengan negara yang tak becus memfasilitasi warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak?

Pendidikan adalah kunci kemajuan peradaban suatu bangsa. Kegagalan pemerintah untuk memfasilitasi warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak menuntut warga negaranya untuk berpikir kritis, tak terkecuali TKW.

Mungkin nanti, suatu saat nanti bakal bermunculan TKW-TKW yang telah mampu berpikir kritis dan realistis yang secara otodidak ataupun tanpa ijasah berhasil mencapai kemampuan setara dengan lulusan sarjana. Dan sewajarnyalah untuk mengakui kemampuan mereka sebagai suatu kemampuan yang substansial. Bukan malah mendoktrin dan mengunderestimate mereka. Bukankah banyak pula lulusan sarjana karbitan bergelar S1 atau S2 yang hanya membeli paperproof/ijasah saja?

Ijasah bukanlah sebuah komoditas/bukti intelektualitas seseorang kalau itu tanpa dibarengi dengan kualitas.

Hidup Tak Mau, Matipun Enggan Jadi SBY

Hidup tak mau, matipun enggan jadi SBY

Pernyataan ini justru keluar dari mulut seorang bocah yang berumur 12 tahun, Hendra, keponakanku. Memang bukan persis seperti apa yang tertulis di judul postingan ini namun intinya sama. Lewat percakapan singkatku dengannya lewat hubungan kawat kemarin kudengar suaranya yang lugu, polos, unik dan realistis.

Lik, demikian dia memanggilku, kependekan dari Bulik. Percakapanku dengannya waktu itu menggunakan bahasa Jawa krama alus. Tetapi mengingat tidak semua orang bisa berbahasa Jawa krama alus di internet jadi aku coba untuk mengalihbahasakannya. 

“Saya pengin bekerja Lik, bantuin emak,” kata bocah yang telah ditinggal minggat oleh bapaknya sejak berumur empat tahun ini kepadaku.

“Kerja apa?” tanyaku.

“Pokok e setelah sekolah SMP trus kerja sembarang Lik, yang penting halal,” jawabnya mantab. 

Hanya ibunya yang buruh tani itulah yang menyangga seluruh kebutuhan hidup keluarga termasuk biaya sekolahnya. Ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkannya untuk mempunyai pendidikan lebih tinggi lagi dari SMP tersebut membuatnya sadar sejak dini bahwa dia tidak akan memaksakan kehendak untuk bersekolah lebih tinggi dan mencapai gelar yang lebih keren dari sekedar jebolan SMP. Kenyataan yang sama persis sepertiku puluhan tahun silam. 

“Gak pengin jadi guru atau dokter ya?” tanyaku berbasa-basi.

“Enggak Lik, jadi presiden aja saya enggan, ntar diomelin banyak orang,” katanya.

“Lha kok bisa?” tanyaku.

“Lha emak tuh tiap hari kerjaane ngomel mulu. Katanya presiden goblok, ga mikirin rakyat, gajinya banyak juga masih minta naik. Cabe aja mahal, minyak mahal, beras mahal, apa-apa mahal. Bayangkan, emak tiap hari ngomel gitu-gitu terus” jawabnya.

"Makanya saya ga mau Lik kalo suruh jadi presiden seperti yang sekarang ini," tambahnya pula. 

“Ooh…gitu,” kataku yang mendengarkannya sambil tersenyum-senyum. 


repost dari Multiply