Galau?

huuhuuhuuuu...

Semangaaaaatttt..!

Love your job and be proud.

Iyes!

Bekerja sambil belajar.

Masih galau lagi?

No! No! No! Be happy laahhh...!

Ayo ngeblog!

Masa kalah sama Babu Ngeblog?

Mbaureksane Payaman

Naruto miyaki wengi lan rina, mecaki dalan kang ora semesthine. Dalan kang mung diambah dening titah sebangsane dheweke wae, dudu dalane menungsa. Mengiwa menengen mengkono lakune, sanajan ta mlaku sing sak benere nganggo suku kekaro, nanging mlaku kanggone Naruto seje carane. Weteng lan dadane ngambung lemah, tumempel ing kayu, nyaponi wedi, ngaras klaras uga gegodongan ijo.

Dina iki, lakune kebat kaya padatan. Sipat kaya panah kang disengkakake saka gandhewane. Nerak grumbul mbaka grumbul, nglangi ing kali cilik kang ambane ora ana telung depa, terus jablas mengalor ngetutke ganda menyan lan kembang pitung werna.

Ganda kang gawe atine ayem amerga pratandha menawa ana panganan kang cumawis kanggo dheweke.

Naruto mandheg sauntara, ngulatke papan tetenger kang nuduhake jeneng tlatah kang ana ing sangarepe, ya kuwi desa Payaman. Yen ta mengkono, ateges papan tetenger kuwi kawaca "Desa Payaman".
"Ah, menungsa," ujare Naruto. Ora ana siji-a ukara sing dingerteni dening Naruto.

Naruto neruske lakune. Tumeka ing sawijining pundhen cilik madhep mengetan ing sak cedhake lawang kidul desa Payaman. Pundhen kang sakane sak rengkuhaning pria, pyanne saka kayu jati pilihan kang dicet ijo tuwa kuwi ora nate suwung dening sesaji. Dina iki ana pitik blorok telu cacahe. Naruto bungah. Wes makaping-kaping dheweke entuk panganan tanpa kemringet setetes-a. Menungsa-menungsa ing desa Payaman nguja Naruto ngluwihi Gusti Kang Akarya Jagat.

Pitik-pitik blorok kang tanpa daya amarga sukune diuger nganggo tali rafia kuwi mbengok sakrosane, nyoba mbleber ngendhani papan kang tansah kebak wong-wong syirik saben malem jemuah kliwon kuwi nanging kabotan awak, apa ya ana jamake pitik blorok isa miber?

Naruto age-age nyedhaki bekakak kang ana ing sangarepe, mripate nyawang bekakak kuwi tanpa kedhep. Menawa wae manungsa kuwi bener nalikane ngomongake bab Naruto kang duweni kekuatan ghaib ngedap-edapi, kahanan sepi mamring saknalika. Pitik-pitik blorok banjur ndepipis pasrah. Naruto ngguyu ngakak, rumangsa bungah. Saka lambene ngetokake suara khas, "ssssesssssssssshhhsss" kanthi ilat abang kang melet sak kilan dawane.

"Dancuk ana menungsa!" pisuhe Naruto. Dheweke isa ngrasakke tekane menungsa-menungsa cilik tumuju angkup kuwi. Padatan menungsa-menungsa cilik kuwi teka sakwise Naruto nyeret pitik-pitik blorok kang cumawis mlebu ing rong papan sesingidane.

"Aku luwe banget," aloke menungsa cilik klambi abang.

"Aku ya iya. Mau mbah Surip karo mbah Parjan nggawa tumpeng rene, aku weruh mau," kandhane menungsa cilik klambi ijo.

"Mesthi ana iwak pitik-e, hehehe...," menungsa klambi abang gumuyu nganti ndlewer ilere.

"Iya, mesthi! Ingkung-e di pangan awake dhewe mengko pitik blorok-e ben di pangan karo sing mbaureksa, hehehe...," sumaure menungsa cilik klambi ijo.

Tumekaning bocah cilik kuwi ngrusak pahargyan kang lagi di wiwiti dening Naruto. Sing jenenge Naruto kuwi ora nate lan ora gelem andum berkah marang sapepadhane bangsane, apamaneh karo bangsa "menungsa".

Amarga bangsa menungsa kuwi kang misahake Naruto karo Anggini, kekasihe. Nalika semana ana ing alas Randublatung, Naruto kang lagi kasmaran marang Anggini-lelorone lagi andum asmara. Ujug-ujug wae menungsa kuwi teka. Naruto apadene Anggini kang lagi lena kalah gesit dening salah sawijining piranti kang di gawa dening menungsa-menungsa kuwi. Anggini kecekel, Naruto ngamuk. Nyaut sikile menungsa kang nganggo celana ireng komprang lan nancepake untune sak rosane, ngalirake neurotoxin kang ndadekake menungsa kuwi turu saknalika. Naruto lunga ninggal tatu ing sikile menungsa kuwi lan uga nggawa tatu ing atine amarga kelangan kekasihe, Anggini.

"Menungsa, lunga saka ngarepku!!" printahe Naruto nalika menungsa-menungsa cilik mau wes nyedhak.

Menungsa-menungsa cilik mau mandheg saknalika, ora nggrahira menawa bakal rebutan sesajen karo Naruto.

"Lunga! Aku iki mbaureksane kene!" alok e Naruto.

Dene menungsa cilik mau malah samsaya nyedhaki. Menungsa cilik kang nganggo klambi abang nyaut pitik blorok lan di uncalake marang Naruto. Naruto endha.

"Kuwi bageyanmu! Ingkung kuwi bageyanku!" kandhane mengkono marang Naruto.

"E lha dalah, kowe kok ngadang kala, aku ora arep andum berkah! Kabeh dhuwekku!" Naruto menehi pangancam.

Kobong rasa atine Naruto rumangsa ora diajeni babar pisan. Naruto nyawang matane menungsa cilik kuwi tanpa kedhep, ngethokke kadigdayane mateg aji gendam nanging ora kasil. Mbuh merga menungsa cilik kuwi nduweni tolak balak utawa pancen kadigdayane mung isa ditamakake marang sakpepadhane penguripan sato kewan sebangsane wae, Naruto ora ngerti.

Saya suwe perang kang ora lumrah antarane menungsa cilik karo Naruto saya panas. Naruto melekke mripate waspada, ngetokake siyunge kang kebak upas kang nate gawe turu saklawase menungsa gedhe ing alas Randublatung nalika semana. Ewadene menungsa cilik mau ora nduweni rasa wedi barang sethitik-a. Saya nyedhak sinambi ngranggeh watu kang tumumpuk ing sak cedhake pitik blorok.

"Aja ngganggu mbah Reca!" pambengoke menungsa cilik klambi abang marang menungsa cilik klambi ijo.

Wektu iku uga Naruto kanthi sigap nyedaki menungsa cilik nganggo klambi ijo lan nancepake siunge ana tangane menungsa cilik klambi ijo kuwi. Lan maneh, neurotoxin sing nggegilani kadigdayane minangka aji-aji pungkasaning Naruto metu saka siyunge lan ngalir sakedepan netra tumuju jantung. Ora let sedhela manungsa cilik nganggo klambi ijo kuwi tumungkul ing lemah. mripate merem dapet, turu.

Nyawang kahanan mengkono mau menungsa cilik klambi abang mlayu saknalika. Sakdalan-dalan dhewek e bengok-bengok, ing antarane keweden lan keweden banget.

Naruto enggal nyaut pitik-pitik blorok lan sesingidan ing rong padatane. Dheweke wes ora mraelu maneh marang menungsa cilik klambi abang kang mlayu tumuju desa Payaman apadene menungsa cilik klambi ijo kang turu ora obah babar pisan ing sak cedhake.

"Sarmin di cokot ulaaa!! Sarmin di cokot ulaaa!!" pambengoke menungsa cilik klambi abang.

Geger sak nalika desa Payaman krungu pambengoke menungsa cilik klambi abang kuwi. Menungsa cilik klambi abang saknalika dadi puncere warta, di gruduk pitakonan kang garing segara kidul.

"Ning endi? Kok isa dicokot? Larah-larahe piye?" pitakone menungsa gedhe klambi ireng.

"Ning ngarepe mbah Reca," suamure menungsa cilik klambi abang.

"Sarmin nyekel mbah reca....ana ula...ula nyokot...Sarmin ning kana....ning pundhen...ning ngarepe mbah Reca," sumaure menungsa cilik klambi abang mau karo krenggosan. Mbuh amerga kesusu anggone arep mangsuli pitakonan kuwi utawa amerga wes meh kentekan ambegan amerga mlayu lan bengok-bengok, menungsa cilik klambi abang mau lali nyritakake kedadeyan sing sak benere. Lali nyritakake menawa menungsa cilik klambi ijo lan dheweke tumuju ning pundhen saperlu mangan sesajen ing kana, lali nyritake menawa antarane menungsa cilik klambi ijo lan dheweke perang lawan Naruto saperlu rebutan berkah, rebutan sesajen.

"Kuwi jelmane mbah Reca, sing mbaureksa!" kandane menungsa gedhe klambi ireng.

"sapa? apa?" pitakone menungsa liyane.

"Sing mbaureksa nesu. Mula tho aja ngganggu gawe sing mbaureksa,"

Gremremeng kaya tawon menungsa-menungsa desa Payaman. Sakkabehing menungsa tumuju pundhen cilik ing sakkidule desa. Menungsa gede klambi ireng banjur menehi aba-aba supaya menungsa-menungsa liyane sungkem ing sakngarepe pundhen kuwi. Njaluk pangapura marang kesalahane menungsa cilik klambi ijo kang wes lancang njamah mbah Reca, sakbanjure njikuk menungsa cilik klambi ijo saka jero pundhen.

Awake menungsa cilik klambi ijo kaku ngececeng lan anyep kaya gedebog. Cahyane wis pucet, putih tanpa getih. Menawa wae olehe turu wes kebablasen.

Naruto nyawang gegere menungsa-menungsa mau saka jeron rong-e. Ora mraelu maneh merga lambene wes kesumpelan pitik blorok.

"Oh menungsa...," batine Naruto.

.....................

Katrangan:

Neurotoxin: wisa/upas ula sing ampuh banget
mbah Reca : watu kang di percaya duweni kasekten yang di puja-puja dening warga desa minangka sing mbaureksane


post signature

go-BLOG and the reason behind it

"Punya blog ga mbak?" tanya Rie Rie. Setiap kali bertemu dengan teman(TKW-Hongkong) yang berada di depan komputer, pertanyaan itulah yang terlontar pertama kalinya. Bla bla bla dan selanjutnya berbuntut penularan virus ngeblog, weks.

Weh, judulnya..?? Hehehe... Kenapa seh ngeblog? Ada banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan dengan internet, kenapa memilih ngeblog? Alasannya apa? Dan inilah alasan dari sang Babu tercinta:

1. Menuangkan pikiran
Dimanapun berada otak ini tak berhenti berfikir. Kadang di saat sedang ngosek WC atau saat ngelap jendela, saat mencincang bawang atau menumis sayur, saat nrima gaji ataupun saat mandiin bos kecil, otak ini tak pernah berhenti. Pemikiran-pemikiran tersebut bertumpuk-tumpuk, kadang saking banyaknya dan tak terlisankan kemudian hilang entah kemana. Ngeblog sebagai sarana untuk menuangkan semua pemikiran agar tak hilang untuk kemudian memberi space buat pemikiran baru yang akan datang. Pikiran-pikiran yang telah tertuang dalam blog kemudian juga sebagai dokumentasi agar kelak anak cucu bisa membacanya. "Ini lho blognya nenekku, 80 tahun yang lalu," kata cucuku(hehehe....mengkhayal dulu).

2. Belajar nulis
Iya, dulu sewaktu SD memang mendapat award penulis terjelek sekelas, baik dalam hal kerapian ataupun kebersihan menulis. Lewat blog saya tak menakutkan akan kerapian tulisan maupun kebersihan karena semuanya sudah jelas tinggal ngetik saja. Tetapi belajar menulis agar tulisannya enak dibaca...oh susahnya... Maunya nulis kilat tapi enak dibaca. Nggak seperti undang-undang yang nyiapinnya lama, dibacanya nggak enak, hehehe...

3. Membunuh Jenuh
Tiap hari kerja itu-itu saja, kerja adalah sebuah rutinitas yang menjenuhkan. Ngeblog sebagai salah satu upaya untuk membunuh kejenuhan itu.

4. Bahwa Aku Itu Lain(Narcisme.mode.on)
Dulu(sekarang juga masih), sering di remehkan bahkan juga di lecehkan orang hanya karena statusku, babu. Dengan blog yang jelas aku ingin orang berpandangan lain. I am not so ordinary "babu" with not so ordinary thought, gitu loh maksudku. Ah, seandainya setiap orang tidak saling merendahkan maka tidak butuh kepribadian kuat sepertiku untuk menulis apa adanya sesuai isi hati dan cara pandang masing-masing. Dan barangkali antar kita nanti akan bisa lebih saling memahami dan saling bantu..?(hummm...meragukan)

5. Nambah Teman
Dikunjungi oleh blogger lain? Dapet komen? Waduh ga terkira senengnya, walau kadang komen tak sesuai dengan yang di harapkan alias itu berupa sindiran atau cemoohan dan hujatan, ya diterima aja(lha khan itu sudah resikonya). Makasih buat teman-teman yang sudah komen di blognya Rie Rie ya...

6. Sharing, caring, understanding, respect & love
Nah udah nambah teman, jadi berteman banyak. Persahabatan = friendship(bener ga?). Friendship is about sharing, caring, understanding, respect and love. Seseorang menulis karena(sejujurnya) dia ingin berbagi, ingin mendapat simpati, perhatian, pengertian, penghormatan juga cinta(cinta dalam persahabatan). Dan walaupun itu dalam dunia maya, semacam ikatan itu(ikatan persahabatan) antara sesama blogger tentulah ada dengan sendirinya.

7. Kelegaan, Kepuasan Bathin
Pribadi, setelah posting aku merasa lega, puas, senang. Setelah membaca postingan teman aku mempunyai perasaan yang lebih banyak lagi, ada trenyuh, geli, terhibur, marah, simpati, puas dan senang juga. Banyak hal yang bisa aku ambil hikmahnya dari postinganku sendiri juga postingan teman, pengetahuanku akan sesuatu pun bertambah. Dan ini ku kira senilai sebulan gajiku!! Amat sangat berharga sekali.

"Blogs get people excited. Or else they disturb and worry them. Some people distrust them. Others see them as the vanguard of a new information revolution. Because they allow and encourage ordinary people to speak up, they’re tremendous tools of freedom of expression.
Bloggers are often the only real journalists in countries where the mainstream media is censored or under pressure. Only they provide independent news, at the risk of displeasing the government and sometimes courting arrest(Handbook for bloggers and cyber-dissidents)

Makasih banget buat sang Bos yang sudah berbaik hati minjemin Rie Rie kompi juga ngijinin pakek internet di rumah. "Bos, you are the best!!(halah, kalo ada maunya...)

post signature


Cinta Monyet

monkey loveMereka kira-kira berumur 12-13 tahun. Ada binar kekanakan dan imut wajahnya walau tinggi tubuh mereka hampir melampauiku. Berdiri persis di depan Time Square, sebuah tempat pembelanjaan yang berada di punggung Cousewaybay-Hongkong. Hari ini hangat, ketika hampir separuh dari ubi bakar yang kumakan tersisa, aku melihat mereka. Saat itu aku sedang menunggu di bukanya departement store(Time Square) tersebut.

Dari jam 9.30 hingga jam 10 pagi mereka pada posisi yang sama, tangan si cewek berada di pundak cowoknya, memegang mesra dan membelai-belai pundak yang belum matang tersebut. Kukerahkan tenaga extra mencari-cari kemana perginya tangan si cowok tapi tak berhasil kutemui. Ah apakah menyelinap di balik jaket si cewekkah? Astaga!!

Valentine day, pemandangan serupa bisa dilihat dimana-mana. Muda-mudi dengan pasangannya bermesra-mesraan di depan umum adalah hal biasa yang bisa di lihat di Hongkong, bukan hal yang di tabukan. Namun hanya "pasangan amat muda-mudi" tadilah yang mampu mengusik pikiranku. Membantingku pada memori belasan tahun yang lalu pada usia yang hampir sama, pada gejolak yang mungkin sama, pada pelaku yang beda, yaitu aku dan...ah...haruskah kuceritakan?

"Taak!" suara elastis beradu kulit.

Punggungku terasa nyeri karena benturan antara elastis dan kulit itu sedemikian kerasnya. Serta merta aku menoleh kebelakang dan kudapati dua ekor monyet yang sedang nyengir menatapku, innocent.

Aku tahu pasti di punggungku terdapat sebuah garis melintang berwarna merah tepat di bawah hak beha-ku. Kemarahanku pada monyet-monyet kecil itu telah mencapai level tertingi. Terlebih pada seekor monyet berambut ikal yang duduk tepat di belakangku yang kemudian membuang mukanya setelah hitungan ketiga aku memelototinya. Namanya Supriyadi. Kami sama-sama duduk di SMPN 1 Jepon kelas IIA waktu itu.

Urakan, nakal, jahil menjadi perangainya. Pernah suatu hari aku menegurnya, menyuruhnya agar tak lagi menjahiliku, menyuruhnya agar jangan duduk di belakang kursiku, dia tertawa kencang sekali. Seperti tawa Farida Pasha saat melakonkan mak Lampir. Dan keesokan harinya kudapati dia duduk di deretan sebelah kananku. Entahlah, aku merasa aneh. Sepertinya hari-hariku terasa kurang tanpa adanya dia menjahiliku. Selama 3 hari tidak ada orang yang menarik tali behaku, menarik rambutku, menempelkan kertas bertuliskan lucu di punggungku atau mengacak-acak rambut kritingku. Aneh sekali rasanya.

"Sstt...," panggilnya.

Sebuah kertas serupa pesawat terbang melayang kewajahku. Kutangkap dan hampir saja kuremas-remas sebelum teriakan dari sang pengirim mengejutkan dan menghentikanku.

"Buka! Buka! Jangan di sobek! Buka! Baca!" teriaknya kemudian beredar dari kelas.

Ku buka lipatan pesawat terbang itu. Pada lipatan sebelah kiri sayap pesawat terbang tersebut terdapat tulisan "SLANK", Sudah Lama Aku Naksir Kamu. Sedangkan pada sebelah kanannya terdapat tulisan "SLANK", Sri Lestari Aku Naksir Kamu. Apakah itu yang disebut sebagai surat cinta? Kalau iya, itulah surat cintaku yang pertama.

Semuanya masih berjalan sama setelah itu, dia masih suka ribut minta sontekan ketika ulangan diadakan, dan dia juga masih menggangguku dengan kejahilan-kejahilannya. Perbedaannya adalah aku menerima segala kejahilannya dengan senyum dan malu-malu, bukan dengan kemarahan lagi.

Membandingkan apa yang kulihat di depan mataku dan memoriku sendiri terasa sedemikian jauh bedanya. Anak-anak sekarang sudah berani terang-terangan berangkulan dan berciuman di depan umum, sedangkan aku dahulu paling banter adalah berpegangan tangan, itupun menunggu kalau semua keadaan sudah sepi bak kuburan. Bahkan takut dengan ciuman karena masih berpikiran kalau berciuman akan mengakibatkan kehamilan. Hingga sampai guru Biologi kami menerangkan tentang reproduksi pada semester keempat, barulah first kiss itu ada. Sumpah hanya sepersekian detik saja!

Kembali ke ubi bakarku yang hampir terlewatkan, aku tersenyum-senyum sendiri mengingat memori itu. Entah sekarang berada di mana cinta monyetku, mungkin sudah menikah atau bahkan telah mempunyai dua atau tiga orang anak, mungkin...

oh see...I spill my beans again in my blog...

Berlomba-lomba Menuju Satu Tuhan


Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa!"


Banyak yang gelisah pada tanggal 1 Feb'09 kemarin. Tanggal pertama di bulan kedua di tahun kerbau itu sebenarnya diwarnai dengan hal yang biasa, hal biasa bagi Tenaga Kerja Wanita-Hong Kong (TKW-HK). Masihpun hal yang biasa tersebut menjadi sesuatu yang membingungkan sekaligus menggelisahkan di hati para TKW-HK khususnya bagi komunitas/TKW-HK muslim.

Minggu yang seperti biasa adalah sarana untuk menjalin silaturahmi, belajar bersama, pengajian bersama, mempunyai dobel pengajian. Empat! Masing-masing pengajian dilakukan secara terpisah oleh empat organisasi. Dan masing-masing pengajian dilakukan dalam dua sesi, sesi pagi dan sore.

Pengajian adalah hal yang lumrah ditemui di Hongkong. Hampir di setiap hari minggu diadakan pengajian. Sekian ustad ataupun da'i-pun di datangkan dari Indonesia. Sebut saja beberapa nama kondang pedakwah/ustad dari Indonesia seperti: KH Zainuddin MZ, Arifin Ilham, AA Gyim, Ma'ruf Islamuddin, Joko Tingkir, Evi Tamala, Ikang Fawzi, Marissa Haque, Rhoma Irama Habiburrahman, Hadad Alwi, ada juga da'i gondrong, da'i cilik, da'i gaul dan masih banyak lagi lainnya. Ups! Ada pula ustad yang dengan congkaknya mematok harga untuk bisa didatangkan (semoga ustad tersebut mendapat hidayatullah!).

Semisal beberapa minggu yang lalu Utsbiyaturrohman berhasil menggandeng AA Hadi dan Che Che Kirani, maka minggu selanjutnya ATR memboyong Hadad Alwi, kemudian FSM-BRI dengan KH Ma'ruf Islamuddin. Dan minggu yang akan datang, entah ustad yang mana lagi yang akan tampil. Mungkin juga Didi Kempot? Mungkin...

Pribadi saya penuh tanya, apakah suatu prestasi dari sekian organisasi keislaman TKW-HK itu hanya ditunjukkan dengan keberhasilan mengundang ustad saja? Semakin terkenal ustad yang dipanggil semakin meningkat pula prestasinya? Semakin sukses pengajian semakin terangkat pula namanya? Astagfirullah...semoga saya keliru!

Benar, TKW-HK membutuhkan siraman rohani, karena bekerja di negara non-islam dan dengan tugas-tugas kerja yang mengalir dari pagi hingga malam (Hong Kong=non-islam, saya tak mau menyebutkannya kafir, hanya Allah yang tahu kekafiran seseorang atau suatu komunitas). Dan majikan mungkin banyak yang kurang memahami tentang perlunya ibadah bagi pembantunya. Belum lagi mudahnya pengaruh dari luar. Salah pergaulan misalnya, bisa berakibat fatal. Sehingga di sini ceramah/pengajian memang dibutuhkan. Tapi kembali lagi ke empat pengajian di empat tempat dengan empat da'i kondang yang diadakan dua sesi dalam satu hari tentunya membuat banyak kawan berpikir, pilih sing endi?

Dan pengajian-pengajian tersebut umumnya dilakukan di ruang tertutup/gedung, dengan quota yang telah ditentukan(sesuai batas maksimal dari tempat tersebut) dan dengan infaq yang telah ditentukan pula. Sayang sekali apabila manfaat yang sekiranya bisa di dapat oleh lebih banyak orang, dibatasi oleh sekian quota saja, dibatasi oleh kemampuan seseorang untuk membayar infaq.

Mendasarkan infaq sebagai kegiatan penggunaan harta secara konsumtif, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan (bukan secara produktif), yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul maal). Yang artinya penarikan infaq sebesar sekian dolar Hongkong itu untuk diputarkan kembali guna membayar ustad dan pengadaan sarana-prasara pengajian. Jelasnya, disini infaq sebagai sebuah syarat yang bersifat wajib, seperti halnya zakat, nadzar atau kaffarah. Menarik bukan? Memang, tidak ada yang gratis di Hong Kong, semua sarana dan prasarana yang di dapat harus dengan uang. Tapi bukankah infaq itu tentang keikhlasan?

Kalau pertanyaan pertama tadi adalah: "pilih sing endi?" maka pertanyaan kedua adalah: "infaq e pira?"

Kawan, coba simak semisal sebuah fakta sebagai berikut: bahwa tanpa membayar infaq tersebut seseorang tidak bisa mengikuti sebuah pengajian, yang diharapkan sekali bisa mendatangkan kebaikan padanya, mendapatkan nilai lebih daripadaNya dengan mendengarkan siraman rohani daripada chattingan ataupun ngrasani lopan(bos). Anak yang baru datang mbabu misalnya, atau mungkin karena kebutuhan keluarga yang mendesak sehingga mengharuskannya mengirim 3,6 juta dari gajinya dan hanya menyisakan 400 ribu untuk ongkos makan dan transportasi selama empat kali libur dan beli softex thok.

Suatu hari di pojok taman Victoria yang berada di jantung Causewaybay-Hong Kong, saya pernah memimpikan (sekaligus berdoa) bahwa suatu hari semua organisasi keislaman di Hong Kong bersatu, mengadakan pengajian akbar bersama katakanlah walau bukan di gedung seperti Queen Elizabeth stadium tapi hanya menggunakan lapangan Victoria(yang pernah juga terjadi). Semua bisa datang dan menikmati siraman rohani walau berada di bawah terik matahari dan infaq bukanlah sebuah syarat tetapi lebih kepada sebuah keikhlasan seseorang untuk mewakafkan/membagikan hartanya demi ridhoNya. Apakah mimpi/doa saya ini terlalu muluk-muluk? Bisakah terbukti/terkabul?


post signature